Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Nařízení o zeměpisných označeních a režimech jakosti

Nařízení o potravinách a zemědělských produktech

Uvedené právní předpisy stanoví širší kontext režimů jakosti v tomto odvětví, včetně zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit, objasňují, jak používat loga jednotlivých režimů a jak by se režimy měly uplatňovat, a obsahují pokyny pro označování zemědělsko-potravinářských produktů, které používají CHOP nebo CHZO jako složky.

Nařízení o víně

Toto odvětví je součástí společné organizace trhu a vztahuje se na něj zvláštní nařízení, v němž se také upravuje uplatňování režimů jakosti EU. Další právní předpisy stanoví prováděcí pravidla pro režimy jakosti, požadované kontroly, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

Nařízení o lihovinách

Tato nařízení stanoví pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin.

  • Nařízení (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1465, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu

Nařízení o horských produktech

Nepovinný údaj o jakosti uváděný výrazem „horský produkt“ byl zaveden s cílem informovat aktéry na evropském trhu o přidané hodnotě zemědělských produktů vyrobených v obtížných podmínkách, jako jsou horské oblasti.

Nařízení o produktech z nejvzdálenějších regionů

Cílem opatření je zajistit pomoc nejvzdálenějším regionům EU, které čelí obzvláště obtížným přírodním podmínkám, jako je například právě jejich extrémní odlehlost. Ke zvýšení povědomí o zemědělských produktech z těchto regionů bylo vytvořeno zvláštní logo, jež funguje jako nepovinný údaj o jakosti těchto produktů. Pravidla pro používání tohoto loga jsou stanoveny v tomto nařízení.

  • Nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie