Skip to main content
Agriculture and rural development

Soluri sănătoase

Politica agricolă comună asigură respectarea normelor de protecție a solului și îi încurajează pe fermieri să ia măsuri suplimentare pentru a gestiona și mai bine solul.

Solul și agricultura în UE

Având în vedere că terenurile agricole reprezintă aproximativ 50 % din suprafața UE, agricultura este strâns legată de sănătatea solului. Ori în UE, ne confruntăm cu provocări precum eroziunea, degradarea și deșertificarea solurilor, precum și cu declinul materiei organice și pierderea biodiversității.

Multe dintre problemele care amenință sănătatea solului sunt legate de agricultură și de presiunea exercitată de nevoia de a răspunde cererii tot mai mari de alimente. Exemple:

 • degradarea solului și declinul materiei organice, cauzate de practicile intensive;
 • tasarea solului, din cauza utilajelor grele și a practicilor agronomice inadecvate în materie de cultivare a terenurilor;
 • reducerea biodiversității, din cauza monoculturilor și a altor practici legate de utilizarea și gestionarea terenurilor;
 • poluarea cu substanțe chimice (ex. pesticide, metale grele, produse farmaceutice, materiale plastice etc.);
 • abandonarea și neglijarea terenurilor.

Pentru a soluționa aceste provocări, PAC se asigură că agricultura respectă politicile UE în materie de protecție a solului, prevăzute în actuala strategie tematică privind solul. Gestionarea durabilă a solului este esențială și pentru multe strategii și priorități din cadrul Pactului verde european, printre care:

 • strategia „De la fermă la consumator”;
 • planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării;
 • ambițiile legate de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea;
 • strategia privind biodiversitatea, în cadrul căreia a fost anunțată și o nouă strategie a UE privind solul pentru 2021;
 • noul plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice.

Acțiuni PAC în curs

Prin intermediul unor norme și măsuri variate, PAC urmărește să protejeze rolul solului în cadrul sistemelor durabile de agricultură din UE, ajutându-i pe fermieri:

 • să furnizeze societății alimente sigure, sănătoase și produse în mod durabil;
 • să obțină venituri stabile și echitabile, ținând cont de bunurile publice suplimentare pe care le oferă;
 • să protejeze resursele naturale, să sporească biodiversitatea și să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Ecocondiționalitate

În temeiul normelor de ecocondiționalitate, plățile efectuate către toți beneficiarii PAC sunt legate de un set de cerințe legale în materie de gestionare (SMR) și de bune condiții agricole și de mediu (GAEC). Normele de ecocondiționalitate foarte relevante pentru protecția solurilor includ:

 • acoperirea minimă a solului (GAEC 4);
 • gestionarea minimă a terenurilor pentru limitarea eroziunii (GAEC 5);
 • menținerea nivelului de materie organică din sol (GAEC 6).

Plățile pentru înverzire

În conformitate cu normele actuale ale PAC, fermierii trebuie să respecte trei practici obligatorii pentru a primi plăți directe pentru înverzire. Fiecare dintre aceste practici este benefică pentru sănătatea solului:

 • diversificarea culturilor: o mai mare varietate de culturi poate crește rezistența solului și a ecosistemelor;
 • pajiștile permanente: mențin fertilitatea și carbonul organic din sol, previn eroziunea și aduc beneficii biodiversității prin protejarea habitatelor;
 • zonele de interes ecologic: sunt benefice pentru sol zonele precum pârloagele, terasele, marginile câmpurilor, agrosilvicultura, culturile secundare, stratul vegetal și culturile fixatoare de azot.

Începând din 2023, cele mai eficace aspecte ale plăților pentru înverzire vor fi adaptate și încorporate în PAC reformată. Plățile directe vor continua să contribuie la obiectivele legate de mediu și de climă prin intermediul noului instrument „programe ecologice”.

Dezvoltarea rurală

Dezvoltarea rurală (așa-numitul „al doilea pilon” al PAC) include o arie de intervenție pentru soluri, dedicată prevenirii eroziunii și îmbunătățirii gestionării.

În cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, țările UE pot contribui la această arie de intervenție prin măsuri de agromediu și climă în care fermierii se angajează să adopte practici de gestionare care protejează și îmbunătățesc solul.

  Țările UE pot aplica și alte măsuri de dezvoltare rurală pentru a încuraja gestionarea durabilă a solurilor:

  • măsurile de sprijinire a agriculturii ecologice contribuie la protejarea sănătății solului și a biodiversității;
  • măsurile de sprijinire a dezvoltării forestiere sunt eficiente împotriva eroziunii solului;
  • măsurile de investiții pot fi utilizate pentru finanțarea utilajelor de arat care conservă solul – pentru a minimiza dezagregarea solului și pentru a menține un nivel ridicat de acoperire a solului toamna și iarna, limitând astfel emisiile de GES, reducând eroziunea și acumulând materie organică în sol;
  • măsurile de sprijinire a transferului de cunoștințe și serviciile de consiliere și de cooperare îi pot ajuta pe fermieri să minimizeze anumite fenomene (ex. eroziune, acidificare, pierderea materiei organice) și pot încuraja adoptarea unor practici de gestionare durabilă a solului adaptate la condițiile agroecologice și agricole locale.

  Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (REDR) facilitează, de asemenea, schimbul de idei și de bune practici prin intermediul domeniilor tematice utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea apei și a solului.

  Noua PAC: 2023-2027

  Noua PAC, care urmează să se aplice din 2023, va include un sprijin mai puternic pentru măsurile de protejare a solurilor, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european.

  Un obiectiv specific al PAC

  Conform propunerilor Comisiei, noua PAC se va concentra pe nouă obiective specifice. Gestionarea durabilă a solului va fi o componentă importantă a mai multor obiective, în special a celor axate pe peisaje și biodiversitate, resurse naturale și acțiuni climatice.

  Planurile strategice PAC

  În planurile lor strategice PAC, statele membre vor contribui la obiectivele comune ale UE, dar vor avea mai multă flexibilitate pentru a concepe intervenții care să abordeze cele mai presante provocări cu care se confruntă solurile lor.

  O nouă arhitectură verde

  O nouă arhitectură verde pentru PAC va include norme mai stricte și va oferi mai multe oportunități pentru agricultura ecologică. De exemplu, o parte semnificativă a bugetului PAC va fi rezervată programelor ecologice, care pot sprijini practicile voluntare ale fermierilor. În ianuarie 2021, Comisia a publicat o listă orientativă a programelor ecologice care include o serie de practici benefice pentru sol.

  Instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților

  Noua PAC include utilizarea de către fermieri a Instrumentului pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților (FaST). FaST le oferă fermierilor sfaturi privind împrăștierea îngrășămintelor, adaptate pentru a îndeplini cerințele reale ale culturilor și pentru a asigura conformitatea cu legislația existentă privind utilizarea îngrășămintelor. Noul instrument va promova optimizarea utilizării îngrășămintelor, ceea ce va aduce beneficii atât pentru economie, cât și pentru mediu. El va contribui, de asemenea, la digitalizarea agriculturii, ajutându-i pe fermieri să învețe să utilizeze instrumente digitale.

  Monitorizarea progreselor

  Prin intermediul cadrului comun de monitorizare și evaluare (CMEF), Comisia colectează o gamă largă de indicatori pentru a măsura progresele înregistrate de PAC în atingerea obiectivelor sale de politică. Portalul de date agroalimentare al Comisiei include un tablou de bord pentru soluri, cu cei mai relevanți indicatori în domeniu.

  CMEF oferă, de asemenea, un cadru pentru evaluări și studii externe. În noiembrie 2020, Comisia a publicat un studiu independent privind impactul PAC asupra gestionării durabile a solului, realizat de Grupul interdisciplinar de experți independenți Alliance Environement.

  Conform propunerilor Comisiei, noua PAC va include un cadru consolidat de performanță, monitorizare și evaluare. Acesta va facilita asumarea răspunderii și tranziția către un model de performanță bazat pe rezultatele înregistrate.

  Cunoaștere, cercetare și inovare

  Avansul cunoștințelor, al cercetării și al inovării va fi esențial pentru dezvoltarea posibilităților de gestionare durabilă a solului.

  Sistemul de consiliere agricolă (SCA) le oferă fermierilor sfaturi care să le permită să gestioneze durabil solul în propriile ferme, să respecte normele de protecție a solului și să beneficieze de sprijinul disponibil în cadrul programelor de dezvoltare rurală și de noile metode și tehnologii.

  Cercetarea și inovarea

  Comisia sprijină în același timp cercetarea și inovarea, pentru a înțelege mai bine impactul agriculturii și silviculturii asupra solurilor, precum și pentru a dezvolta noi tehnici și tehnologii care pot dezvolta sisteme de producție care îmbunătățesc solul. În acest sens, propune noi abordări în materie de cercetare și inovare, în combinație cu educația, formarea, investițiile și demonstrațiile de bune practici, utilizând „laboratoare vii” și „proiecte-far”, prin misiunea „Un pact al solului pentru Europa” din cadrul programului Orizont Europa.

  Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii

  Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI) rămâne un instrument-cheie prin care noua PAC va promova crearea, testarea și diseminarea unor soluții inovatoare obținute datorită activității grupurilor operaționale. Grupurile operaționale conectează fermierii, silvicultorii, cercetătorii, consilierii, întreprinderile și ONG-urile de mediu, ajutându-i să colaboreze în cadrul unor proiecte inovatoare în domeniul agriculturii și al altor activități legate de agricultură și de zonele rurale.

  Cercetarea în acțiune: digitalizarea

  Image: a farmer analysing soil health with a digital device

  Digitalizarea îi poate ajuta pe fermieri să sporească fertilitatea solului și să reducă poluarea prin sprijinirea unor sisteme de gestionare mai bune. De exemplu, agricultura de precizie utilizează monitorizarea digitală a unei culturi pentru aplicarea la timp a cantității optime de nutrienți și de pesticide, în timp ce sistemele de ghidare prin satelit fac posibilă utilizarea unor căi permanente pentru deplasarea utilajelor, metodă cunoscută sub denumirea de „agricultură cu trafic controlat”. Astfel, zonele cultivate sunt protejate de traficul agricol. Se tasează mai puțin stratul superior al solului și se îmbunătățește circulația apei și a aerului din sol, ceea ce favorizează randamente mai stabile în perioadele de secetă sau de precipitații abundente.