Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Zdravo tlo

Zajedničkom poljoprivrednom politikom osigurava se usklađenost s propisima za zaštitu tla i potiče poljoprivrednike da poduzmu dodatne korake za poboljšavanje upravljanja tlom.

Tlo i poljoprivreda u EU-u

Poljoprivreda i zdravlje tla usko su povezani, pogotovo kad se uzme u obzir da je oko 50 % površine kopna u EU-u poljoprivredno zemljište. Kvalitetu tla u EU-u ugrožavaju razni procesi, uključujući eroziju, degradaciju i dezertifikaciju te smanjenje udjela organskih tvari i gubitak bioraznolikosti.

Mnogi od njih rezultat su poljoprivrednih praksi i pritiska da se povećaju prinosi kako bi se zadovoljila potražnja za hranom. To uključuje:

 • degradaciju tla i smanjenje njegove produktivnosti uzrokovane intenzivnom poljoprivredom;
 • zbijanje tla teškim strojevima i obradu tla koja nije primjerena za to zemljište;
 • uništavanje bioraznolikosti raznim praksama gospodarenja i korištenja zemljišta, posebno na površinama zasijanima monokulturama;
 • zagađenje kemikalijama (među ostalim pesticicima, teškim metalima, farmaceutskim proizvodima, plastikom itd.);
 • napuštanje zemlje i nemar.

Kako bi se ti problemi rješavali, Zajednikom poljoprivrednom politikom osigurava se da poljoprivreda slijedi EU-ove politike za zaštitu zemljišta, kako su utvrđene u aktualnoj tematskoj strategiji za zaštitu tla. Održivo gospodarenje tlom ključno je za niz strategija i prioriteta Europskog zelenog plana, uključujući:

 • strategiju „od polja do stola”;
 • akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja;
 • ambicije u pogledu ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;
 • strategiju za bioraznolikost, u čijem je okviru 2021. proglašena i nova strategija EU-a za tlo;
 • novi akcijski plan za ekološku proizvodnju.

Postojeće mjere ZPP-a

Nizom mjera i pravila u okviru Zajedničke poljoprivredne politike želi se zaštititi tlo unutar održivih poljoprivrednih sustava u EU-u, čime se poljoprivrednicima omogućuje da:

 • društvu pruže sigurnu i zdravu hranu iz održive proizvodnje;
 • zarade stabilan i pošten prihod uzimajući u obzir dodatna javna dobra koja pružaju;
 • zaštite prirodne resurse, poboljšaju bioraznolikost i pomognu u borbi protiv klimatskih promjena.

Višestruka sukladnost

Prema pravilima višestruke sukladnosti plaćanja za sve korisnike ZPP-a povezana su s nizom propisanih zahtjeva o upravljanju (SMR) i standardâ za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC). Pravila višestruke sukladnosti koja su posebno važna za tlo obuhvaćaju:

 • minimalni pokrov tla (GAEC 4)
 • minimum upravljanja zemljištem u cilju smanjivanja erozije (GAEC 5)
 • održavanje organskih tvari u tlu (GAEC 6)

Zelena izravna plaćanja

U skladu s postojećim pravilima ZPP-a poljoprivrednici moraju primjenjivati tri obvezne prakse kako bi primili zelena izravna plaćanja. Svaka od tih praksi pridonosi zdravlju tla:

 • osiguravanje raznolikosti usjeva: veća raznolikost usjeva pridonosi otpornosti tla i ekosustava;
 • trajni travnjaci: čuvaju plodnost tla i organski ugljik u tlu, sprečavaju eroziju i doprinose bioraznolikosti kao zaštićena staništa;
 • ekološki značajne površine: korisne prakse za očuvanje zemljišta uključuju ostavljanje zemljišta na ugaru, terase, zaštitu rubova polja, agrošumarstvo, postrne usjeve, zeleni pokrov i usjeve koji vežu dušik.

Od 2023. najdjelotvorniji aspekti zelenih izravnih plaćanja bit će prilagođeni i uključeni u reformirani ZPP. Izravna plaćanja će i dalje pomagati u zaštiti okoliša i postizanju klimatskih ciljeva u okviru novog instrumenta za programe za ekologiju.

Ruralni razvoj

Ruralni razvoj (takozvani „drugi stup” ZPP-a) uključuje posebni dio na temu tla, s ciljem sprečavanja erozije i poboljšavanja praksi upravljanja.

U svojim programima ruralnog razvoja države članice EU-a mogu doprinijeti tom cilju mjerama u području poljoprivrede, okoliša i klime (AECM), u okviru kojih se poljoprivrednici obvezuju na prakse upravljanja kojima se štiti i poboljšava tlo.

  Države članice EU-a mogu primijeniti i druge mjere ruralnog razvoja kako bi potaknule održivo upravljanje tlom:

  • mjere za potporu ekološkoj poljoprivredi pomažu u zaštiti zdravlja tla i biološke raznolikosti;
  • mjere za potporu razvoju šumarstva djelotvorne su u sprječavanju erozije tla;
  • mjere ulaganja mogu se upotrijebiti za financiranje strojeva za konzervacijsku obradu tla kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo raskopavanje tla i održala visoka razina pokrova tla u jesen i zimi, čime bi se mogle ograničiti emisije stakleničkih plinova, smanjiti erozija i akumulirati organske tvari u tlu;
  • mjere kojima se podupire prijenos znanja, savjetodavne usluge i suradnja mogu pomoći poljoprivrednicima da spriječe razne oblike štete na tlu, uključujući eroziju, zakiseljavanje i gubitak organskih tvari, te potaknuti usvajanje održivih praksi gospodarenja tlom prilagođenih lokalnim agroekološkim i poljoprivrednim uvjetima.

  Europska mreža za ruralni razvoj (ENRD odnosno EMRR) također olakšava razmjenu ideja i dobrih praksi u okviru tematskih područja posvećenih učinkovitosti upotrebe resursa te upravljanju vodom i tlom.

  Novi ZPP: 2023.–2027.

  Nova Zajednička poljoprivredna politika, predviđena za 2023., uključivat će snažniju potporu za zdravo tlo, u skladu s ciljevima europskog zelenog plana.

  Posebni cilj u okviru ZPP-a

  U skladu s prijedlozima Europske komisije novi ZPP temeljit će se na devet posebnih ciljeva. Održivo upravljanje tlom bit će ključna sastavnica nekoliko ciljeva, posebno onih usmjerenih na krajolike i biološku raznolikost, prirodne resurse i klimatsku politiku.

  Strateški planovi u okviru ZPP-a

  U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a imat će veću fleksibilnost pri osmišljavanju intervencija kojima se rješavaju gorući problemi za njihova tla te istodobno pridonosi zajedničkim ciljevima EU-a.

  Nova zelena struktura

  Nova zelena struktura ZPP-a uključivat će stroža pravila i pružati više mogućnosti za ekološki prihvatljivu poljoprivredu. Na primjer, znatan dio proračuna za ZPP bit će namijenjen za ekološke programe, kojima se mogu podržati dobrovoljne prakse poljoprivrednika. Komisija je u siječnju 2021. objavila okvirni popis programa za ekologiju, uključujući nekoliko praksi korisnih za tlo.

  Alat za održivo upravljanje hranjivim tvarima u poljoprivrednim gospodarstvima

  Novi ZPP uključuje stavljanje poljoprivrednicima na raspolaganje alat za održivo upravljanje hranjivim tvarima u poljoprivrednim gospodarstvima (FaST). FaST je savjetodavni alat uz pomoć kojeg će poljoprivrednici moći odlučivati o upotrebi gnojiva tako da zadovolje trenutačne potrebe usjeva za gnojivima i ostanu usklađeni s postojećim zakonodavstvom kojim je to područje uređeno. Novi alat pridonijet će optimizaciji upotrebe gnojiva, što će donijeti i gospodarske i ekološke koristi, a pomoći će i u digitalizaciji poljoprivrede kroz izobrazbu poljoprivrednika u upotrebi digitalnih alata.

  Praćenje napretka

  Kroz zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (CMEF) Europska komisija prikuplja širok raspon pokazatelja za mjerenje napretka Zajedničke poljoprivredne politike u postizanju njezinih ciljeva. Komisijin portal za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sadržava prikaz nekih od najrelevantnijih pokazatelja za tlo.

  Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju također podupire evaluacije i vanjske studije. Komisija je u studenome 2020. objavila neovisnu studiju o učinku ZPP-a na održivo upravljanje tlom koju je proveo Alliance Environement GEIE.

  U skladu s prijedlozima Komisije novi ZPP uključivat će poboljšani okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti (PMEF), koji će olakšati kontrolu i prijelaz na model ostvarivanja ciljeva koji se temelji na uspješnosti.

  Znanje, istraživanja i inovacije

  Razvoj znanja, istraživanja i inovacije bit će ključni za poboljšavanje mogućnosti održivog gospodarenja tlom.

  Sustav za savjetovanje poljoprivrednika (FAS) savjetuje poljoprivrednike o tome kako na svojim poljoprivrednim gospodarstvima primijeniti održivo upravljanje tlom, poštovati propise o zaštiti tla, ostvariti koristi od potpora dostupnih u okviru programa ruralnog razvoja te širiti znanje o novim metodama i tehnologijama.

  Istraživanje i inovacije

  Komisija podupire istraživanja i inovacije kako bi bolje razumjela utjecaj poljoprivrede i šumarstva na tla te razvila nove tehnike i tehnologije usmjerene na načine proizvodnje kojima se ujedno i poboljšava tlo. Komisija posebno predlaže nove pristupe istraživanju i inovacijama, u kombinaciji s obrazovanjem, osposobljavanjem, ulaganjima i demonstracijom dobre prakse s pomoću projekata „živih laboratorija” i „svjetionika”, u okviru misije „Plan za tlo za Europu” iz programa Obzor Europa.

  Europsko partnerstvo za inovacije za produktivnost i održivost poljoprivrede

  Europsko partnerstvo za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi (EIP-AGRI) i dalje je ključni instrument budućeg ZPP-a kojim se promiče stvaranje, testiranje i širenje inovativnih rješenja postignutih radom operativnih skupina. Te operativne skupine povezuju poljoprivrednike, šumare, istraživače, savjetnike, poduzeća i nevladine organizacije za zaštitu okoliša kako bi surađivali u inovativnim projektima u poljoprivredi i drugim aktivnostima povezanima s poljoprivredom i ruralnim područjima.

  Istraživanja na djelu: digitalizacija

  Image: a farmer analysing soil health with a digital device

  Digitalizacija može pomoći poljoprivrednicima da poboljšaju plodnost tla i smanje onečišćenje uvođenjem boljih sustava upravljanja. Na primjer, u preciznoj poljoprivredi koristi se digitalno praćenje lokacije za ciljanu primjenu hranjivih tvari i pesticida, dok satelitski sustavi za usmjeravanje omogućuju upotrebu stalnih putova, što se naziva Controlled Traffic Farming (kontrolirani promet u poljoprivredi – CTF). Zbog manjeg zbijanja gornjeg sloja tla poboljšani su režim vode u tlu i aeracija tla, što omogućuje stabilnije prinose tijekom razdoblja suše ili obilnih padalina.