Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Borba protiv klimatskih promjena

Zajedničkom poljoprivrednom politikom nastoji se povećati otpornost poljoprivrede i šumarstva na klimatske promjene i pružiti potpora mjerama kojima se postižu klimatski ciljevi EU-a.

Klimatske promjene i poljoprivreda u EU-u

Poljoprivreda ima pozitivnu i važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena: usjevi, živice i drveće na poljoprivrednim zemljištima fotosintezom sekvestriraju ugljik iz atmosfere, koji se može skladištiti i u pravilno obrađenim tlima.

S druge strane, poljoprivreda je odgovorna za oko 10 % (438 994 MtCO2e, 2017.) ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u, odmah iza energetskog, prometnog, stambenog i komercijalnog sektora. Dvije se vrste stakleničkih plinova posebno pripisuju poljoprivrednim praksama:

 • metan (CH4), koji se stvara pri probavnim procesima stoke, gospodarenju gnojivom i uzgoju riže,
 • dušikov oksid (N2O), koji nastaje u poljoprivrednim tlima koja su gnojena organskim gnojivom i mineralnim dušikom te pri gospodarenju gnojivom.

U poljoprivrednom sektoru u EU-u emisije stakleničkih plinova smanjile su se za 19 % u razdoblju od 1990. do 2017. Emisije metana koje se stvaraju pri crijevnoj fermentaciji u probavnom sustavu stoke smanjile su se za 21 % u istom razdoblju.

Europska komisija nastoji zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) omogućiti da poljoprivreda znatno pridonese klimatskim politikama EU-a.

Strategijom „od polja do stola” u okviru europskog zelenog plana utvrđen je okvir za prelazak na održivi prehrambeni sustav u kojem poljoprivrednici mogu dalje ispunjavati potrebe društva za hranom dok istodobno štite klimu. ZPP je ključni instrument za potporu poljoprivrednicima u tom prelasku.

Postojeće mjere ZPP-a

ZPP promiče održive poljoprivredne sustave u EU-u, čime poljoprivrednicima omogućuje da:

 • društvu pruže sigurnu i zdravu hranu iz održive proizvodnje,
 • zarade stabilan i pošten prihod uzimajući u obzir cijeli niz javnih dobara koja pružaju,
 • zaštite prirodne resurse, poboljšaju bioraznolikost i pomognu u borbi protiv klimatskih promjena.

ZPP nizom propisa i mjera podržava djelovanje u području klime u okviru poljoprivrede i šumarstva.

Višestruka sukladnost

Prema pravilima višestruke sukladnosti plaćanja za sve korisnike ZPP-a povezana su s nizom propisanih zahtjeva o upravljanju (SMR) i standardâ za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC). Pravilima višestruke sukladnosti štite se prirodni resursi koji su pod sve većim pritiskom klimatskih promjena, a posebnim propisima za zaštitu tla, kao što je zahtjev za minimalnu pokrivenost tla u okviru standarda GAEC 4, pridonosi se skladištenju ugljika.

Zelena izravna plaćanja

U okviru postojećih pravila ZPP-a poljoprivrednici primaju zelena izravna plaćanja ako održavaju trajne travnjake, primjenjuju raznolikost usjeva i predodrede 5 % obradivog zemljišta za ekološki značajne površine.

Zahtjevom za trajne travnjake organski ugljik može se zadržati u tlu, a i neke mogućnosti za ekološki značajne površine, kao što su granična područja zemljišta, poljoprivredno-šumske površine i travnjaci, mogu pridonijeti sekvestraciji ugljika.

Ruralni razvoj

Jedno od šest prioritetnih područja ruralnog razvoja (tzv. „drugog stupa” ZPP-a) jest „promicanje učinkovite upotrebe resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru”. Države članice EU-a mogu u svojim programima ruralnog razvoja pridonijeti tom prioritetnom području mjerama koje:

 • olakšavaju opskrbu i upotrebu obnovljivih izvora energije,
 • smanjuju emisije stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost,
 • potiču pohranu i sekvestraciju ugljika u poljoprivredi i šumarstvu.

Države članice EU-a mogu u području zaštite klime i prilagodbe klimatskim promjenama provesti niz mjera, primjerice:

 • poljoprivredno-okolišno-klimatske mjere u okviru kojih se poljoprivrednici mogu obvezati na prakse i sustave upravljanja bez štetnog utjecaja na klimu, kao što su agroekologija ili agrošumarstvo,
 • ulaganja u fizičku imovinu koja mogu biti usmjerena na objekte za skladištenje gnojiva kojima se smanjuju emisije amonijaka,
 • mjere za potporu razvoju i gospodarenju šumama kojima se povećava važnost šuma u sekvestraciji ugljika,
 • mjeru upravljanja rizikom koja se može upotrijebiti za podupiranje uzajamnih fondova za nepovoljne klimatske prilike,
 • mjere za suradnju, prijenos znanja i savjetodavne usluge kojima se podupiru znanje i inovacije u poljoprivrednim praksama povezanima s klimom.

Europska mreža za ruralni razvoj olakšava dijeljenje znanja i suradnju u biogospodarstvu i djelovanju u području klime u ruralnim područjima.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

Novim ZPP-om, koji se počinje primjenjivati 2023., poljoprivreda će se bolje uskladiti s ambicijama europskog zelenog plana u području klime.

Posebni ciljevi u okviru ZPP-a

Na temelju prijedlogâ Komisije, jedan od devet posebnih ciljeva u okviru novog ZPP-a usmjerit će se na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima te razvoj upotrebe i pružanja održive energije u poljoprivredi.

Strateški planovi u okviru ZPP-a

U svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a države članice EU-a mogu ostvariti klimatske ciljeve EU-a tako da se usredotoče na nacionalne potrebe i potencijal. Države članice imat će veću fleksibilnost za osmišljavanje intervencija na temelju lokalnih i regionalnih zahtjeva za prilagodbu klimatskim promjenama, kao i veću korist od mogućnosti smanjenja emisija u svojim poljoprivrednim sektorima.

Nova zelena arhitektura

Novi ZPP obuhvatit će novu zelenu arhitekturu kojom će se povećati mogućnosti klimatski prihvatljive poljoprivrede. Primjerice, poboljšana uvjetovanost obuhvatit će postojeće zahtjeve kao što je zaštita trajnih travnjaka, no u unaprijeđenom i pojednostavnjenom obliku. Uključivat će i zahtjeve kao što su zaštita tresetišta i močvarnih područja. Osim toga, znatan dio proračuna za ZPP bit će namijenjen za programe za ekologiju, kojima se mogu podržati dobrovoljne prakse poljoprivrednika koje pridonose ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju emisija. Komisija je u siječnju 2021. objavila okvirni popis programa za ekologiju, uključujući nekoliko praksi korisnih za klimu. Nadalje, plaćanja za upravljanje zemljištem, ulaganja, stjecanja znanja, inovacije i suradnja bitni za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima i dalje će se financirati u okviru potpore za ruralni razvoj.

Praćenje napretka

Komisija zajedničkim okvirom za praćenje i evaluaciju prikuplja različite pokazatelje podataka o poljoprivredi i klimatskim promjenama. Portal Komisije za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uključuje interaktivne preglede s najrelevantnijim pokazateljima za okoliš i djelovanje u području klime te klimatske promjene i kvalitetu zraka.

Zajedničkim okvirom za praćenje i evaluaciju olakšava se i niz evaluacija i vanjskih studija za mjerenje učinkovitosti ZPP-a. Komisija je u lipnju 2021. objavila nezavisnu evaluaciju u kojoj ocjenjuje učinak ZPP-a na klimatske promjene i emisije stakleničkih plinova.

Novi ZPP uključit će poboljšani okvir za uspješnost, praćenje i evaluaciju kojim će se olakšati veća odgovornost i prelazak na model ostvarivanja temeljen na uspješnosti.

Znanje, istraživanja i inovacije

Financiranjem istraživanja i inovacija Komisija podržava razvoj modernih sustava poljoprivrede i šumarstva koji mogu pridonijeti djelovanju u području klime, a da pritom ostanu produktivni i unosni. Primjerice, misijom Obzora Europa u području zdravlja tla nastojat će se iskoristiti potencijal za ublažavanje učinaka klimatskih promjena.

Sustavom za savjetovanje poljoprivrednika dijeli se novo znanje i najbolji primjeri iz prakse, što poljoprivrednicima pomaže da u konkretnoj situaciji primijene odgovarajuća rješenja.

Europsko partnerstvo za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi spaja ciljne skupine, operativne skupine, projekte, publikacije i događanja radi unaprjeđenja inovacija u području poljoprivrede i klimatskih promjena. Područja djelovanja uključuju skladištenje ugljika na poljoprivrednim površinama, agrošumarstvo, smanjenje emisija u uzgoju stoke i upotrebu obnovljive energije na poljoprivrednim gospodarstvima.

Pravna osnova

Višestruka sukladnost uređuje se propisima o upravljanju, financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, odnosno Uredbom (EU) 1306/2013, Provedbenom uredbom (EU) 809/2014 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 640/2014.

Propisi o zelenim izravnim plaćanjima utvrđeni su u Uredbi (EU) 1307/2013, Delegiranoj uredbi (EU) 639/2014 i Provedbenoj uredbi (EU) 641/2014.

Potpora EU-a za ruralni razvoj dolazi iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR-a) – Uredba (EU) 1305/2013.

Documents

6 PROSINAC 2019
What the CAP does for climate change
English
(164.65 KB - PDF)
Preuzimanje