Skip to main content
Agriculture and rural development

Wino aromatyzowane

Informacje na temat win aromatyzowanych w UE – klasyfikacja, polityka, podstawy prawne i komitety 

Informacje ogólne

Aromatyzowane wyroby winiarskie to napoje alkoholowe wytwarzane przez dodawanie do niektórych wyrobów winiarskich środków aromatyzujących oraz innych składników, takich jak: moszcz gronowy lub alkohol, barwniki i cukry. W Unii Europejskiej produkty te dzieli się na trzy główne kategorie:

  • wina aromatyzowane (np. wermut),
  • aromatyzowane napoje na bazie wina (np. sangria i Glühwein),
  • aromatyzowane koktajle na bazie wina.

W niektórych państwach UE, np. we Włoszech, Niemczech, Chorwacji, Hiszpanii i Francji, aromatyzowane wyroby winiarskie mają bogatą tradycję. Niektóre z tych państw UE wystąpiły o rejestrację i ochronę następujących oznaczeń geograficznych: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet i Vino Naranja del Condado de Huelva.

Więcej informacji

Systemy jakości i oznaczenia geograficzne

Polityka UE

UE nie wspiera produkcji aromatyzowanych wyrobów winiarskich, ale korzystają one pośrednio z krajowych programów wsparcia dla sektora wina.

UE ustanawia wspólne ramy prawne regulujące ich produkcję i etykietowanie oraz ochronę oznaczeń geograficznych. Planuje się ponadto włączenie aromatyzowanych wyrobów winiarskich do zakresu działalności unijnego obserwatorium rynku wina, co zwiększy przejrzystość dzięki gromadzeniu i rozpowszechnianiu danych rynkowych i krótkoterminowych analiz w odpowiednim czasie.

Więcej informacji

Sektor wina i rynek wina w UE

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 251/2014 – ustanawia zasady produkcji i etykietowania aromatyzowanych wyrobów winiarskich oraz definiuje, czym są aromatyzowane wyroby winiarskie, określa konkretne kategorie dopuszczone w UE oraz szczegółowe zasady ich produkcji, opisu, prezentacji i etykietowania. Określono w nim również przepisy dotyczące rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych wyrobów winiarskich.

Rozporządzenie delegowane UE 2017/670 – określa dozwolone procesy produkcji służące uzyskaniu aromatyzowanych wyrobów winiarskich.

Komitety

Aby zagwarantować, że Komisja Europejska korzysta z uprawnień do przyjmowania aktów wykonawczych i delegowanych pod kontrolą państw UE, powołano różne komitety i grupy ekspertów, które wspierają ją w tym zadaniu. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządów, a przewodniczy im przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych spotyka się regularnie, aby omawiać tematy takie jak: kształtowanie się cen rynkowych, produkcja i handel w UE i krajach spoza UE. Kwestie dotyczące aromatyzowanych wyrobów winiarskich są omawiane w ramach tego komitetu oraz grupy ekspertów ds. wina.

Zadaniem grupy dialogu obywatelskiego ds. wina jest wspieranie Komisji Europejskiej w prowadzeniu regularnego dialogu z zainteresowanymi stronami we wszystkich kwestiach związanych z winem i aromatyzowanymi wyrobami winiarskimi.