Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Riešenie zmeny klímy

Cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je zvýšiť odolnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva voči zmene klímy a podporiť opatrenia, ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy.

Zmena klímy a poľnohospodárstvo v EÚ

Poľnohospodárstvo zohráva v zmierňovaní zmeny klímy pozitívnu a dôležitú úlohu: plodiny, živé ploty a stromy na poľnohospodárskej pôde sekvestrujú oxid uhličitý z atmosféry prostredníctvom fotosyntézy, pričom riadnym obhospodarovaním pôdy sa zabezpečuje jeho ukladanie.

Poľnohospodárstvo sa však takisto podieľa približne 10 % (438 994 Mt ekvivalentu CO2, 2017) na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ, čo je hneď za odvetviami energetiky, dopravy, bývania a obchodu. S poľnohospodárskymi postupmi sa spájajú najmä dva druhy skleníkových plynov:

 • metán (CH4) – z tráviacich procesov hospodárskych zvierat, hospodárenia s maštaľným hnojom a z pestovania ryže,
 • oxid dusný (N2O) – z poľnohospodárskych pôd s organickým a minerálnym hnojením dusíkom a z hospodárenia s maštaľným hnojom.

Od roku 1990 do roku 2017 odvetvie poľnohospodárstva v EÚ znížilo svoje emisie skleníkových plynov o 19 %. Emisie metánu spôsobované enterickou fermentáciou v tráviacej sústave hovädzieho dobytka klesli za rovnaké obdobie o 21 %.

Prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) chce Európska komisia zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo výrazne prispievalo k politikám EÚ v oblasti klímy.

V rámci Európskej zelenej dohody sa stratégiou Z farmy na stôl stanovuje rámec prechodu na udržateľný potravinový systém umožňujúci poľnohospodárom naďalej uspokojovať dopyt spoločnosti po potravinách a zároveň chrániť klímu. SPP je v tejto transformácii kľúčovým nástrojom podpory poľnohospodárov.

Opatrenia v rámci SPP

SPP podporuje udržateľné poľnohospodárske systémy v EÚ, ktoré poľnohospodárom umožňujú:

 • zásobovať spoločnosť bezpečnými, zdravými a udržateľne vyrobenými potravinami,
 • dostávať stabilný a spravodlivý príjem s prihliadnutím na celú škálu verejných statkov, ktoré poskytujú,
 • chrániť prírodné zdroje, posilňovať biodiverzitu a prispievať k boju proti zmene klímy.

Prostredníctvom viacerých pravidiel a opatrení sa v rámci SPP poskytuje podpora opatreniam v oblasti klímy v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Krížové plnenie

Podľa pravidiel krížového plnenia majú všetci príjemcovia v rámci SPP svoje platby spojené so súborom povinných požiadaviek na hospodárenie (SMR) a dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom. Pravidlami krížového plnenia sa chránia prírodné zdroje, ktoré sú pod rastúcim tlakom vyplývajúcim zo zmeny klímy, zatiaľ čo osobitné pravidlá na ochranu pôdy – napríklad požiadavka minimálneho pokrytia pôdy v rámci GAEC 4 – prispievajú k ukladaniu oxidu uhličitého.

Ekologizačné platby

Podľa súčasných pravidiel SPP poľnohospodári dostávajú ekologizačné platby, keď udržiavajú trvalé trávne porasty, uskutočňujú diverzifikáciu plodín a vyčleňujú 5 % ornej pôdy na oblasti ekologického záujmu.

Požiadavka trvalého trávneho porastu môže pomôcť zachovať organický uhlík v pôde, zatiaľ čo niektoré z možností oblastí ekologického záujmu, ako sú medze, agrolesníctvo a zelená pokrývka, môžu tiež prispieť k sekvestrácii uhlíka.

Rozvoj vidieka

Jednou zo šiestich prioritných oblastí rozvoja vidieka (tzv. druhý pilier SPP) je „podpora efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva“. Krajiny EÚ môžu vo svojich programoch rozvoja vidieka prispieť k tejto prioritnej oblasti prostredníctvom opatrení, ktoré:

 • uľahčujú dodávky a využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
 • znižujú emisie skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva,
 • podporujú zachovanie a sekvestráciu oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Krajiny EÚ môžu zaviesť rôzne opatrenia v oblasti klímy a adaptácie na zmenu klímy, ako napríklad:

 • agroenvironmentálno-klimatické opatrenia (AECM), v rámci ktorých sa poľnohospodári môžu zaviazať k postupom a systémom riadenia šetrným voči klíme, ako je agroekológia alebo agrolesníctvo,
 • investície do hmotných aktív možno nasmerovať do zariadení na skladovanie maštaľného hnoja, ktoré znižujú emisie amoniaku,
 • opatrenia na podporu rozvoja a obhospodarovania lesov, ktorými sa posilňuje dôležitá funkcia lesov pri sekvestrácii uhlíka,
 • opatrenie riadenia rizík možno použiť na krytie vzájomných fondov v prípade nepriaznivých poveternostných udalostí,
 • opatrenia na spoluprácu, prenos znalostí a poradenské služby, ktorými sa podporujú znalosti a inovácie v oblasti poľnohospodárskych postupov relevantných z hľadiska klímy.

Európska sieť pre rozvoj vidieka uľahčuje výmenu poznatkov a spoluprácu v oblasti biohospodárstva a opatrení v oblasti klímy vo vidieckych oblastiach.

SPP na roky 2023 – 2027

SPP na roky 2023 – 2027 nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Vďaka nej sa poľnohospodárstvo lepšie zosúladí s klimatickými ambíciami Európskej zelenej dohody.

Špecifické ciele SPP

Na základe návrhov Komisie sa jeden z desiatich špecifických cieľov SPP na roky 2023 – 2027 zameriava na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj na rozvoj využívania udržateľnej energie a jej poskytovanie v rámci poľnohospodárstva.

Strategické plány SPP

Krajiny EÚ môžu vo svojich strategických plánoch SPP plniť ciele EÚ v oblasti klímy zameraním sa na vnútroštátne potreby a potenciál. Krajiny majú väčšiu flexibilitu pri navrhovaní intervencií v súvislosti s miestnymi a regionálnymi požiadavkami na adaptáciu na zmenu klímy a pri využívaní možností znižovania emisií vo svojich poľnohospodárskych odvetviach.

Nová ekologická architektúra

Súčasťou SPP na roky 2023 – 2027 je nová ekologická architektúra, ktorou sa podporí poľnohospodárstvo šetrné ku klíme. Posilnená podmienenosť zahŕňa napríklad existujúce požiadavky, ako je ochrana trvalých trávnych porastov, ale v posilnenej a zjednodušenej podobe. Zahŕňa aj také požiadavky, ako je ochrana rašelinísk a mokradí. Navyše sa významná časť rozpočtu SPP na roky 2023 – 2027 vyčlení na ekologické režimy, ktorými možno podporiť dobrovoľné postupy poľnohospodárov prispievajúce k zmierneniu zmeny klímy a znižovaniu emisií. Komisia uverejnila v januári 2021 orientačný zoznam ekologických režimov vrátane niekoľkých postupov prospešných pre klímu. Okrem toho sa z podpory rozvoja vidieka naďalej financujú platby týkajúce sa obhospodarovania pôdy, investície, budovanie znalostí, inovácie a spolupráca, ktoré sú relevantné pre zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Monitorovanie pokroku

Prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie Komisia zhromažďuje rôzne ukazovatele údajov v súvislosti s poľnohospodárstvom a zmenou klímy. Portál Komisie pre agropotravinové údaje obsahuje prehľady s najrelevantnejšími ukazovateľmi pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj pre zmenu klímy a kvalitu ovzdušia.

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie takisto uľahčuje celý rad hodnotení a externých štúdií na meranie výkonnosti SPP. V júni 2021 Komisia uverejnila nezávislé hodnotenie, v ktorom posúdila vplyv SPP na zmenu klímy a emisie skleníkových plynov.

SPP na roky 2023 – 2027 zahŕňa posilnený rámec pre monitorovanie a hodnotenie výkonnosti, ktorý povedie k väčšej zodpovednosti a umožní prechod na realizačný model založený na výkonnosti.

Poznatky, výskum a inovácie

Financovaním výskumu a inovácií Komisia podporuje vývoj moderných systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré môžu prispieť k opatreniam v oblasti klímy a zároveň zachovať produktivitu a ziskovosť. Napríklad cieľom misie programu Horizont Európa v oblasti zdravia pôdy je využiť potenciál pôdy na zmiernenie účinkov zmeny klímy.

Prostredníctvom poľnohospodárskeho poradenského systému sa šíria nové poznatky a najlepšie postupy, vďaka čomu môžu poľnohospodári zavádzať riešenia zodpovedajúce ich špecifickým situáciám.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií (EIP-AGRI) spája špecializované skupiny, operačné skupiny, projekty, publikácie a podujatia na podporu inovácií v poľnohospodárstve a v oblasti zmeny klímy. Medzi oblasti záujmu patria ukladanie oxidu uhličitého v ornej pôde, agrolesníctvo, znižovanie emisií pri chove hovädzieho dobytka a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom podniku.

Právny základ

Krížové plnenie sa riadi pravidlami financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky – nariadením (EÚ) č. 1306/2013, vykonávacím nariadením (EÚ) č. 809/2014 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 640/2014.

Pravidlá ekologizačných platieb sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1307/2013, delegovanom nariadení (EÚ) č. 639/2014 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 641/2014.

Podpora EÚ na rozvoj vidieka pochádza z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – nariadenie EÚ č. 1305/2013.

Dokumenty

6. DECEMBRA 2019
What the CAP does for climate change
English
(164.65 KB - PDF)
Stiahnuť