Skip to main content
Agriculture and rural development

Riešenie zmeny klímy

Cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky je zvýšiť odolnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva voči zmene klímy a podporiť opatrenia, ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy.

Zmena klímy a poľnohospodárstvo v EÚ

Poľnohospodárstvo zohráva pozitívnu a dôležitú úlohu pri zmiernení zmeny klímy: plodiny, živé ploty a stromy na poľnohospodárskej pôde sekvestrujú oxid uhličitý z atmosféry prostredníctvom fotosyntézy, pričom riadnym obhospodarovaním pôdy sa zabezpečuje jeho ukladanie.

Poľnohospodárstvo sa však tiež podieľa približne 10 % (438 994 MtCO2e, 2017) na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ, čo je hneď za odvetviami energetiky, dopravy, bývania a obchodu. S poľnohospodárskymi postupmi sa spájajú najmä dva druhy skleníkových plynov:

 • metán (CH4) – z tráviacich procesov hospodárskych zvierat, hospodárenia s maštaľným hnojom a z pestovania ryže,
 • oxid dusný (N2O) – z poľnohospodárskych pôd s organickým a minerálnym hnojením dusíkom a z hospodárenia s maštaľným hnojom.

Od roku 1990 do roku 2017 odvetvie poľnohospodárstva v EÚ znížilo svoje emisie skleníkových plynov o 19 %. Emisie metánu spôsobované enterickou fermentáciou z tráviaceho systému hovädzieho dobytka klesli za rovnaké obdobie o 21 %.

Prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) chce Európska komisia zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo výrazne prispievalo k politikám EÚ v oblasti klímy.

V rámci Európskej zelenej dohody sa stratégiou „z farmy na stôl“ stanovuje rámec prechodu na udržateľný potravinový systém umožňujúci poľnohospodárom naďalej uspokojovať dopyt spoločnosti po potravinách a zároveň chrániť klímu. SPP je kľúčovým nástrojom podpory poľnohospodárov pri tejto transformácii.

Opatrenia súčasnej SPP

SPP podporuje udržateľné poľnohospodárske systémy v EÚ, ktoré poľnohospodárom umožňujú:

 • zásobovať spoločnosť bezpečnými, zdravými a udržateľne vyrobenými potravinami,
 • dostávať stabilný a spravodlivý príjem s prihliadnutím na celú škálu verejných statkov, ktoré poskytujú,
 • chrániť prírodné zdroje, posilňovať biodiverzitu a prispievať k boju proti zmene klímy.

Prostredníctvom viacerých pravidiel a opatrení sa v rámci SPP poskytuje podpora na opatrenia v oblasti klímy v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Krížové plnenie

Podľa pravidiel krížového plnenia majú všetci príjemcovia v rámci SPP svoje platby spojené so súborom povinných požiadaviek na hospodárenie (SMR) a dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym stavom (GAEC). Pravidlami krížového plnenia sa chránia prírodné zdroje pod rastúcim tlakom vyplývajúcim zo zmeny klímy, zatiaľ čo osobitné pravidlá na ochranu pôdy – napríklad požiadavka minimálneho pokrytia pôdy v rámci GAEC 4 – prispievajú k ukladaniu oxidu uhličitého.

Platby za ekologizáciu

Podľa súčasných pravidiel SPP poľnohospodári dostávajú ekologizačné platby, keď udržiavajú trvalé trávne porasty, uskutočňujú diverzifikáciu plodín a vyčleňujú 5 % ornej pôdy na oblasti ekologického záujmu.

Požiadavka trvalého trávneho porastu môže pomôcť zachovať organický uhlík v pôde, zatiaľ čo niektoré z možností oblastí ekologického záujmu, ako sú medze, agrolesníctvo a zelená pokrývka, môžu tiež prispieť k sekvestrácii uhlíka.

Rozvoj vidieka

Jednou zo šiestich prioritných oblastí rozvoja vidieka (tzv. druhý pilier SPP) je „podpora efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva“. Krajiny EÚ môžu vo svojich programoch rozvoja vidieka prispieť k tejto prioritnej oblasti prostredníctvom opatrení, ktoré:

 • uľahčujú dodávky a využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
 • znižujú emisie skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva,
 • podporujú zachovanie a sekvestráciu oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Krajiny EÚ môžu zaviesť rôzne opatrenia v oblasti klímy a adaptácie na zmenu klímy, ako napríklad:

 • agroenvironmentálno-klimatické opatrenia (AECM), v rámci ktorých sa poľnohospodári môžu zaviazať k postupom a systémom riadenia šetrným voči klíme, ako je agroekológia alebo agrolesníctvo,
 • investície do hmotných aktív možno nasmerovať do zariadení na skladovanie maštaľného hnoja, ktoré znižujú emisie amoniaku,
 • opatrenia na podporu rozvoja a obhospodarovania lesov, ktorými sa posilňuje dôležitá funkcia lesov pri sekvestrácii uhlíka,
 • opatrenie riadenia rizík možno použiť na krytie vzájomných fondov v prípade nepriaznivých poveternostných udalostí,
 • opatrenia na spoluprácu, prenos znalostí a poradenské služby, ktorými sa podporujú znalosti a inovácie v oblasti poľnohospodárskych postupov relevantných z hľadiska klímy.

Európska sieť pre rozvoj vidieka uľahčuje výmenu poznatkov a spoluprácu v oblasti biohospodárstva a opatrení v oblasti klímy vo vidieckych oblastiach.

Nová SPP: 2023 – 2027

Novou SPP, ktorá sa má začať uplatňovať v roku 2023, sa zosúladí poľnohospodárstvo s klimatickými ambíciami Európskej zelenej dohody.

Konkrétne ciele SPP

Na základe návrhov Komisie sa jeden z deviatich osobitných cieľov novej SPP zameria na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj na rozvoj využívania udržateľnej energie a jej poskytovanie v rámci poľnohospodárstva.

Strategické plány SPP

Krajiny EÚ môžu vo svojich strategických plánoch SPP plniť ciele EÚ v oblasti klímy zameraním sa na vnútroštátne potreby a potenciál. Krajiny budú mať väčšiu flexibilitu pri navrhovaní intervencií v súvislosti s miestnymi a regionálnymi požiadavkami na adaptáciu na zmenu klímy a pri využívaní možností znižovania emisií vo svojich poľnohospodárskych odvetviach.

Nová ekologická architektúra

Nová SPP bude zahŕňať novú ekologickú architektúru, ktorá zlepší príležitosti pre poľnohospodárstvo šetrné ku klíme. Posilnená podmienenosť bude napríklad zahŕňať existujúce požiadavky, ako je ochrana trvalých trávnych porastov, ale v posilnenej a zjednodušenej podobe. Bude zahŕňať aj požiadavky, ako je ochrana rašelinísk a mokradí. Navyše sa významná časť rozpočtu SPP vyčlení na ekologické režimy, ktorými možno podporiť dobrovoľné postupy poľnohospodárov prispievajúce k zmierneniu zmeny klímy a znižovaniu emisií. Komisia uverejnila v januári 2021 orientačný zoznam ekologických režimov vrátane niekoľkých postupov prospešných pre klímu. Okrem toho sa z podpory rozvoja vidieka budú naďalej financovať platby týkajúce sa obhospodarovania, investície, budovanie znalostí, inovácie a spolupráca, ktoré sú relevantné pre zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Monitorovanie pokroku

Prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie Komisia zhromažďuje rôzne ukazovatele údajov týkajúce sa poľnohospodárstva a zmeny klímy. Portál Komisie pre agropotravinové údaje obsahuje prehľady s najrelevantnejšími ukazovateľmi pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj pre zmenu klímy a kvalitu ovzdušia.

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie takisto uľahčuje celý rad hodnotení a externých štúdií na meranie výkonnosti SPP. V júni 2021 Komisia uverejnila nezávislé hodnotenie, v ktorom posúdila vplyv SPP na zmenu klímy a emisie skleníkových plynov.

Nová SPP bude zahŕňať posilnený rámec pre monitorovanie a hodnotenie výkonnosti, ktorý umožní väčšiu zodpovednosť a prechod na model vykonávania založený na výkonnosti.

Poznatky, výskum a inovácia

Financovaním výskumu a inovácií Komisia podporuje vývoj moderných systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré môžu prispieť k opatreniam v oblasti klímy a zároveň zachovať produktivitu a ziskovosť. Napríklad cieľom misie programu Horizont Európa v oblasti zdravia pôdy bude využiť potenciál pôdy na zmiernenie účinkov zmeny klímy.

Prostredníctvom poľnohospodárskeho poradenského systému sa šíria nové poznatky a najlepšie postupy, vďaka čomu môžu poľnohospodári zavádzať riešenia zodpovedajúce ich špecifickým situáciám.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií (EIP-AGRI) spája špecializované skupiny, operačné skupiny, projekty, publikácie a podujatia na podporu inovácií v poľnohospodárstve a v oblasti zmeny klímy. Medzi oblasti záujmu patria ukladanie oxidu uhličitého v ornej pôde, agrolesníctvo, znižovanie emisií pri chove hovädzieho dobytka a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom podniku.

Právny základ

Krížové plnenie sa riadi pravidlami financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky – nariadenie EÚ č. 1306/2013, vykonávacie nariadenie EÚ č. 809/2014, delegované nariadenie EÚ č. 640/2014.

Pravidlá ekologizačných platieb sú stanovené v nariadení EÚ č. 1307/2013, delegovanom nariadení EÚ č. 639/2014 a vo vykonávacom nariadení EÚ č. 641/2014.

Podpora EÚ na rozvoj vidieka pochádza z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – nariadenie EÚ č. 1305/2013.

Documents

6 DECEMBER 2019
What the CAP does for climate change
English
(164.65 KB - PDF)
Stiahnuť