Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

G7

Η ΕΕ συμμετέχει σε δράσεις και συζητήσεις με άλλα μέλη της G7 για ζητήματα που αφορούν τη γεωργία.

Ρόλος της G7

Η G7, αρχικά G8, ξεκίνησε το 1973 και ιδρύθηκε το 1975 ως ένα άτυπο φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι επικεφαλείς και υπουργοί των κυβερνήσεων των κυριότερων βιομηχανικών κρατών παγκοσμίως. Με την πάροδο του χρόνου, οι ετήσιες σύνοδοι κορυφής της G7 έχουν εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα που καθορίζει την πορεία του πολυμερούς διαλόγου και διαμορφώνει τις πολιτικές απαντήσεις που δίνονται όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις. Συμπληρώνει τον ρόλο της G20, η οποία θεωρείται ευρέως ως το πλαίσιο για έναν συνεχή διεθνή οικονομικό συντονισμό.

Το 1977, εκπρόσωποι της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμμετείχαν για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου. Ο ρόλος ενισχύθηκε με την πάροδο του χρόνου, και η ΕΕ περιλήφθηκε σταδιακά σε όλες τις πολιτικές συζητήσεις για την ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής ώστε, από τη σύνοδο κορυφής της Οτάβα (1981) και μετά, η ΕΕ συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μοναδικός υπερεθνικός οργανισμός — και όχι ένα κυρίαρχο κράτος — εξ ου και η ονομασία G7 («Ομάδα των εφτά»). Η ΕΕ, συνεπώς, δεν προσμετράται στα μέλη και δεν αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

Η σύνοδος κορυφής συγκεντρώνει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ακόλουθων χωρών:

 • Καναδάς
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ιταλία
 • Ιαπωνία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το παγκόσμιο θεματολόγιο δεδομένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτές τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Οι πολιτικές κατευθύνσεις που χαράσσουν αυτοί οι ηγέτες για ένα συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα έχουν πολλαπλό αντίκτυπο σε πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς και όργανα.

Επομένως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο G7, παρότι δεν είναι νομικά δεσμευτικές, έχουν μεγάλη πολιτική βαρύτητα.

Έμφαση στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια 

Οι συστημικοί κλυδωνισμοί της πανδημίας COVID-19 και της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας έχουν κλιμακώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο αγροδιατροφικό σύστημα. Επιπλέον, οι αυξανόμενες μακροπρόθεσμες πιέσεις στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής και των δυσμενών καιρικών της επιπτώσεων, της υποβάθμισης των φυσικών πόρων, όπως η γη, το νερό και η βιοποικιλότητα, καθώς και της μη βιώσιμης αύξησης του πληθυσμού και της ζήτησης τροφίμων, ιδίως σε ευάλωτες περιοχές.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα αυτών των προκλήσεων, πολυμερή φόρουμ όπως η G7 επανέφεραν την επισιτιστική ασφάλεια στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας. Μετά από πενταετή απουσία, οι υπουργοί Γεωργίας της G7 συγκρότησαν εκ νέου ομάδα εργασίας υπό τη γερμανική προεδρία του 2022, με δύο ειδικές υπουργικές συνόδους που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Μάιο, αντίστοιχα.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τη μόνιμη επαναφορά του σκέλους της G7 για τη γεωργία, ως βασικού φόρουμ για τον συντονισμό των προσπαθειών των προηγμένων οικονομιών σε επίπεδο πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων επειγουσών αναγκών όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της γεωργίας.

Τρέχουσες γεωργικές προτεραιότητες της G7

Οι προτεραιότητες εργασίας του σκέλους της G7 για τη γεωργία κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας το 2022 ήταν οι εξής:

 • Παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια
 • Ενίσχυση των βιώσιμων γεωργικών αλυσίδων εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης
 • Ευκαιρίες στον τομέα της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας
 • Συνέχιση της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων
 • Προστασία του κλίματος
 • Προστασία της βιοποικιλότητας.

Η γεωργία έως το 2016

Η αύξηση των τιμών των τροφίμων την περίοδο 2007-2008 εκτίναξε τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια στην κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής ατζέντας. Με αφορμή αυτή την κρίση, οι υπουργοί Γεωργίας της τότε G8 (πριν από την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας το 2014) συναντήθηκαν στην Ιταλία το 2009 για να εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική.

Κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής, στον Καναδά το 2010, οι ηγέτες της G8 δέσμευσαν 22 δισ. δολάρια ΗΠΑ για την πρωτοβουλία επισιτιστικής ασφάλειας (Aquila Food Security Initiative, AFSI), για μια τριετή περίοδο εφαρμογής, ώστε να βοηθηθούν οι ευάλωτες χώρες να ενισχύσουν την παραγωγή τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τη μεγαλύτερη δέσμευση, διαθέτοντας 3,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ και την υλοποίησε.

Έκτοτε, η γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκονταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στις συνόδους κορυφής, όπως στην Ιαπωνία το 2016, όπου οι υπουργοί Γεωργίας των χωρών της G7 υπογράμμισαν μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων τους τα εξής:

 • ενίσχυση της θέσης των γεωργών — γεωργοί εφοδιασμένοι με κίνητρα, δεξιότητες και επιχειρηματικότητα, μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, της προώθησης της μεταφοράς γνώσεων υπό προαιρετικούς και αμοιβαία αποδεκτούς όρους· εφαρμογή αυτής της μεταφοράς γνώσεων επιτόπου και στην επαγγελματική εκπαίδευση· διευκόλυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ, στη γεωργία ακριβείας και στις γεωργικές καινοτομίες·
 • αύξηση των ευκαιριών για γυναίκες και νέους στον γεωργικό τομέα χάρη στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής γυναικών και νέων στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην εμπορία και σε άλλες γεωργικές και αγροδιατροφικές δραστηριότητες, καθώς και χάρη στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε γη και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να βελτιωθούν τα εισοδήματα και ο βιοπορισμός
 • διεύρυνση της συμμετοχής των γεωργών στις αλυσίδες αξίας των τροφίμων.

Παρότι από το 2017 έως το 2021 δεν είχε διοργανωθεί ξεχωριστή ροή εργασιών για τη γεωργία, ωστόσο, τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία στον γεωργικό τομέα και στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων συνέχισαν να αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες δηλώσεις των ηγετών της G7. Στα ζητήματα αυτά συγκαταλέγονταν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και η συμβολή του τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Σημαντικές ημερομηνίες

Δείτε παρακάτω ποια κράτη έχουν αναλάβει, ή θα αναλάβουν σύντομα, την εκ περιτροπής προεδρία της G7:

 • 2020 - ΗΠΑ
 • 2021 - Ηνωμένο Βασίλειο
 • 2022 - Γερμανία
 • 2023 - Ιαπωνία
 • 2024 - Ιταλία.