Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Nariadenia o zemepisných označeniach a systémoch kvality

Nariadenia o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch

V legislatíve, ktorá upravuje širší kontext systémov kvality pre tento sektor (vrátane zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít), sú vysvetlené pravidlá používania log v rámci každého systému a to, ako by sa mali tieto systémy uplatňovať, ako aj pravidlá označovania agropotravinových výrobkov, v ktorých sú výrobky s CHOP alebo CHZO použité ako zložky.

Nariadenia o víne

Ako súčasť spoločnej organizácie trhu sa na sektor vinohradníctva a vinárstva vzťahuje samostatné nariadenie, v ktorom je okrem iného stanovené uplatňovanie systémov kvality EÚ. Okrem toho existujú ďalšie právne predpisy, ktorými sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre systémy kvality, súvisiace požadované kontroly, označovanie a obchodnú úpravu určitých výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva.

Nariadenia o liehovinách

V príslušných nariadeniach sa stanovuje vymedzenie pojmov, opis, prezentácia a označovanie liehovín, ako aj ochrana zemepisných označení liehovín.

  • Nariadenie (EÚ) 2019/787 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1235, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o zápis zemepisných označení liehovín do registra, zmeny špecifikácií výrobku, zrušenie zápisov do registra a register
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1465, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o vymedzenie zmienok názvov liehovín podľa právnych predpisov alebo zemepisných označení liehovín a ich používanie pri popise, prezentácii a označovaní liehovín iných ako liehoviny, na ktoré odkazuje zmienka
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1236, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o zápis zemepisných označení liehovín do registra, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie zápisu do registra

Nariadenia o horských výrobkoch

Nepovinný výraz kvality „horský výrobok“ bol zavedený s cieľom lepšie informovať subjekty na európskom trhu o pridanej hodnote poľnohospodárskych výrobkov vyrobených v náročných podmienkach, ako sú horské oblasti.

Nariadenia o výrobkoch z najvzdialenejších regiónov

Cieľom opatrení je pomoc najvzdialenejším regiónom EÚ, ktoré čelia mimoriadne ťažkým prírodným podmienkam, ako je extrémna odľahlosť. S cieľom zaručiť lepšie povedomie o ich poľnohospodárskych výrobkoch bolo vytvorené príslušné logo ako nepovinný výraz kvality. Uvedené nariadenie stanovuje pravidlá používania tohto loga.