Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Noteikumi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un kvalitātes shēmām

Noteikumi par pārtikas un lauksaimniecības produktiem

Šie tiesību akti paredz noteikumus attiecībā uz nozares kvalitātes shēmām, tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētajām tradicionālajām īpatnībām, un nosaka, kā izmantojami logotipi saistībā ar katru shēmu un kā piemērot šīs shēmas. Tie satur arī norādījumus, kā marķēt lauksaimniecības pārtikas produktus, kuros par savstāvdaļām izmantoti ar ACVN vai AĢIN apzīmēti produkti.

Noteikumi par vīnu

Vīna nozare ir daļa no tirgu kopīgās organizācijas, un uz to attiecas īpaša regula, kas paredz ES kvalitātes shēmu piemērošanu. Vēl citos tiesību aktos noteikti kvalitātes shēmu īstenošanas noteikumi, kas reglamentē noteiktu vīna nozares produktu pārbaudes, marķēšanu un noformēšanu.

 • Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju
 • Regula (ES) Nr. 2021/2117, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/33, ar ko Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/34, ar ko paredz noteikumus par cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē
 • Regula (ES) Nr. 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību
 • Regula (ES) Nr. 2019/934, ar ko Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogu audzēšanas apgabaliem, kuros spirta koncentrāciju var paaugstināt, atļautajām vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kas piemērojami vīnkopības produktu ražošanai un konservācijai
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/273 attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām

Noteikumi par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem

Noteikumi paredz stipro alkoholisko dzērienu definēšanu, aprakstu, noformējumu un marķējumu, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsargāšanu.

 • Regula (ES) 2019/787 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1235, ar ko Regulu (ES) 2019/787 papildina ar noteikumiem par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas pieteikumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, reģistrācijas anulēšanu un reģistru
 • Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1465, ar ko Regulu (ES) 2019/787 groza attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu juridisko nosaukumu vai stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pieminējumu definīciju un lietojumu tādu stipro alkoholisko dzērienu aprakstā, noformējumā un marķējumā, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni, kuri norādīti pieminējumā
 • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1236, ar ko paredz noteikumus par to, kā Regula (ES) 2019/787 piemērojama attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas pieteikumiem, iebildumu procedūru, produkta specifikācijas grozījumiem, reģistrācijas anulēšanu

Noteikumi par produktiem no kalnu rajoniem

Fakultatīvais kvalitātes apzīmējums “produkts no kalnu rajoniem” tika ieviests, lai Eiropas tirgū atvieglotu saziņu par to lauksaimniecības produktu pievienoto vērtību, kas ražoti sarežģītos apstākļos, piemēram, kalnu apgabalos.

Noteikumi par tālāko reģionu produktiem

Pasākumu mērķis ir palīdzēt ES tālākajiem reģioniem, kuri saskaras ar īpaši sarežģītiem ģeogrāfiskiem apstākļiem, piemēram, ārkārtīgi nomaļa atrašanās vieta. Lai gādātu par tur ražoto lauksaimniecības produktu lielāku atpazīstamību, ir izveidots īpašs logotips, kas noder kā fakultatīvs kvalitātes apzīmējums. Regula nosaka logotipa izmantošanas noteikumus.

 • Regula (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem