Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Ekologická produkce a produkty

Produkty, na něž se vztahují pravidla EU pro ekologické zemědělství

Pravidla Evropské unie pro ekologické zemědělství se vztahují na zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury a kvasinek. Zahrnují všechny fáze procesu produkce od semen až po konečné zpracované potraviny. Z toho vyplývá, že existují zvláštní předpisy pro širokou škálu produktů např. pro:

 • osiva a rozmnožovací materiál, jako jsou řízky, oddenky atd., ze kterých se pěstují plodiny a jiné rostliny
 • živé nebo nezpracované zemědělské produkty
 • krmivo
 • zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

Příloha I nařízení (EU) 2018/848 navíc stanoví seznam nových produktů, které jsou úzce spjaty se zemědělstvím a které nyní rovněž spadají do oblasti působnosti právních předpisů týkajících se ekologické produkce. Mezi ty patří soli, korkové zátky z přírodního korku, vonné silice, surová bavlna, surová vlna a včelí vosk.

Předpisy EU týkající se ekologické produkce vylučují produkty rybolovu a lovu volně žijících zvířat, ale zahrnují sběr planě rostoucích rostlin, pokud jsou respektovány některé podmínky ohledně přírodních stanovišť. Zvláštní pravidla existují pro plány, hospodářská zvířata, zpracované potraviny a víno, kvasinky, akvakulturu a další.

nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

právní předpisy pro odvětví ekologické produkce

Pravidla ekologické produkce

Produkovat ekologicky znamená dodržovat pravidla ekologického zemědělství. Tato pravidla vycházejí z obecných a specifických zásad a jejich cílem je podporovat ochranu životního prostředí, zachovat biologickou rozmanitost Evropy a budovat důvěru spotřebitelů v ekologické produkty. Příslušnými nařízeními se řídí všechny oblasti ekologické produkce. Pravidla vycházejí ze souboru hlavních zásad, jako jsou:

 • zákaz používání GMO
 • zákaz používání ionizujícího záření
 • omezené používání umělých hnojiv, herbicidů a pesticidů
 • zákaz používání hormonů a omezené používání antibiotik (pouze případy, kdy je to nezbytné pro zdraví zvířat)

To znamená, že ekologičtí výrobci musejí přijmout různé přístupy k zachování úrodnosti půdy a zdraví zvířat a rostlin, včetně:

 • střídání plodin
 • pěstování rostlin, které vážou dusík, a jiných plodin používaných jako zelené hnojivo v zájmu obnovy úrodnosti půdy
 • zákazu používání minerálních dusíkatých hnojiv
 • volby rezistentních odrůd a plemen a metod na podporu přirozené ochrany proti škodlivým organismům v zájmu omezení plevele a škůdců
 • podpory přirozené imunologické ochrany zvířat
 • nepřípustnosti nadměrné intenzity chovu (v zájmu zachování zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek)

Pravidla týkají se živočišné výroby

Pokud chtějí chovatelé hospodářských zvířat uvádět své produkty na trh jako ekologické, musejí také splňovat zvláštní podmínky, které zahrnují dodržování dobrých životních podmínek zvířat a krmení zvířat podle jejich výživových potřeb. Pravidla jsou při tom koncipována tak, aby bylo chráněno zdraví zvířat i životní prostředí. Díky pravidlům se rovněž buduje důvěra veřejnosti v ekologické produkty, neboť zajišťují, že jsou zvířata z ekologických chovů oddělena od konvenční produkce. K příkladům pravidel, která se na ekologické chovatele vztahují, patří:

Dodržování zásad ekologické produkce

 • Zvířata, která nepocházejí z ekologického chovu, nesmějí být přivezena na ekologické zemědělské podniky, ledaže jde o účely plemenitby, a v takovém případě tato zvířata musejí splňovat zvláštní pravidla.
 • Pokud chtějí zemědělci uvádět své produkty jako ekologické, musejí svým zvířatům poskytovat ekologické krmivo ve 100% rozsahu.
 • Krmivo pro hospodářská zvířata se získává v prvé řadě ze zemědělského podniku, kde jsou zvířata chována, nebo z jiných ekologických zemědělských podniků ve stejném regionu.
 • Klonování zvířat nebo přenos embryí jsou přísně zakázány.
 • Zákaz platí také, pokud jde o růstové stimulátory a syntetické aminokyseliny.
 • Kojená mláďata savců jsou krmena přírodním, nejlépe mateřským mlékem.
 • Povinně se používají přirozené metody reprodukce, umělá inseminace je však přípustná.
 • Jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného původu, krmné suroviny živočišného a minerálního původu, doplňkové látky v krmivech, určité produkty používané ve výživě zvířat a činidla se používají pouze v případě, že jejich použití bylo speciálně schváleno.

Dobré životní podmínky zvířat

 • Personál chovající zvířata musí mít nezbytné základní znalosti a schopnosti týkající se zdravotních potřeb zvířat a jejich životních podmínek.
 • Zvláštní pozornost by měla být věnována podmínkám ustájení, chovatelským postupům, dodržování intenzity chovu a minimální rozloze vnitřních a venkovních prostor.
 • Počet hospodářských zvířat je povinně omezen, aby se minimalizovala nadměrná pastva, eroze nebo znečištění způsobené zvířaty samými nebo roznášením jejich hnoje.
 • Zvířata by měla mít co možná nejvíce přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny.
 • Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu a pokud to není na místě se zřetelem na životní podmínky nebo či z veterinárních důvodů.
 • Hormony nebo podobné látky nejsou povoleny, pokud nejsou součástí veterinárního léčebného ošetření v případě konkrétního zvířete.
 • Jsou-li zvířata nemocná, mohou se v případě potřeby a za dodržení přísných podmínek použít alopatická veterinární léčiva včetně antibiotik. Je to však přípustné, pouze pokud by fytoterapeutické, homeopatické či jiné přípravky nebyly vhodné.
 • Použití imunologických veterinárních léčiv je povoleno.

Pravidla týkající se potravinového řetězce

Pravidla se vztahují na všechny fáze produkce, přípravy a distribuce (od prvovýroby po skladování, zpracování, přepravu, distribuci a dodávky konečnému spotřebiteli). To znamená, že přísná pravidla ohledně všech ekologických produktů v EU platí od jejich produkce v zemědělského podniku až po jejich dodávku spotřebiteli.

Mezi konkrétní ustanovení platná pro zpracování ekologických potravin a krmiv patří:

 • časové a prostorové oddělení zpracovaných ekologických produktů od produktů konvenčního zemědělství
 • aby mohly být produkty označovány jako ekologické logem pro ekologickou produkci, musí být minimální obsah ekologických látek ve výši 95 % u ekologických zemědělských složek a pro zbývajících 5 % platí přísné podmínky
 • jasná pravidla pro označování a pro to, které produkty mohou a které nemohou používat logo pro ekologickou produkci
 • specifické limity pro látky, které lze přidávat do potravin a krmiv, a omezený seznam schválených přídatných a doplňkových látek a pomocných látek, které mají být použity v ekologické produkci

Povolené látky v ekologické produkci

Jedním z cílů ekologické produkce je omezit využívání vnějších vstupů. Veškeré látky používané v ekologickém zemědělství proti škůdcům nebo chorobám rostlin musí být předem schváleny Evropskou komisí.

Kromě toho se schvalování externích vstupů, jako jsou hnojiva, pesticidy a potravinářské přídatné látky, řídí zvláštními zásadami, tak aby v ekologické produkci bylo možné použít pouze látky a sloučeniny uvedené jako schválené ve zvláštních právních předpisech.

Zpracované potraviny se vyrábějí pouze ze zemědělských složek (přidaná voda a jedlá sůl se neberou v úvahu). Obsahovat mohou ještě:

 • látky pro přípravu mikroorganismů a enzymů, minerály, stopové prvky, potravinářské přídatné látky, činidla, látky určené k aromatizaci, vitamíny, aminokyseliny a další mikroživiny v potravinách pro zvláštní nutriční použití (lze použít, pouze pokud byly povoleny podle pravidel ekologické produkce)
 • zakázány jsou látky a postupy, které obnovují vlastnosti ztracené během zpracování nebo skladování, které napravují nedbalost při zpracování těchto produktů nebo které mohou být jinak zavádějící co se týče pravé povahy těchto produktů
 • jiné než ekologické zemědělské složky se mohou použít jen tehdy, pokud byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle příloh příslušných právních předpisů nebo byly dočasně schváleny členským státem EU

A především musí být všechny látky uvedené pro použití v ekologickém zemědělství v souladu s horizontálními pravidly EU a poté důkladně posouzeny a schváleny Evropskou komisí pro použití v ekologických látkách.

Pravidla týkající se vína, akvakultury a hydroponie

Víno

Ekologická produkce vína se řídí zvláštními pravidly, která obsahují mimo jiné technickou definici ekologického vína, která je v souladu s cíli a zásadami ekologické produkce.

Ekologické víno musí být vyrobeno z ekologických hroznů a kvasinek. Kromě toho však existuje řada dalších omezení, např.:

 • zákaz použití kyseliny sorbové a odsíření
 • obsah siřičitanů v ekologickém víně musí být nižší než u konvenčních vín (v závislosti na obsahu zbytkového cukru)

Akvakultura

Speciální pravidla platí také pro odvětví ekologické akvakultury. Nové prvky zahrnují:

 • přísné dodržování maximální hustoty chovu
 • požadavky na kvalitu vody
 • pravidla o dodržování biologické rozmanitosti a zakazující vyvolávání reprodukce pomocí umělých hormonů
 • manipulace je minimalizována, aby se předešlo stresu a fyzickému poškození
 • měla by se používat ekologická krmiva doplněná krmivy z udržitelného rybolovu
 • pro produkci mlžů a mořských řas platí zvláštní ustanovení
15. ZÁŘÍ 2023
Working Document: Issues impacting the development of EU organic aquaculture (August 2023)

Hydroponie a akvaponie

Pravidla EU neumožňují, aby rostliny pěstované hydroponicky byly uváděny na trh jako ekologické, s výjimkou případů, kdy přirozeně rostou ve vodě. Za ekologickou produkci se totiž považuje pouze přirozené pěstování rostlin v půdě. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na rostliny, které jsou pěstovány v systému akvaponie.

Ryby, které se chovají v akvaponickém systému, však mohou být prodávány jako ekologické, pokud se při jejich chovu dodržují příslušné právní předpisy o ekologické akvakultuře.

Databáze ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin

Všechny plodiny nebo rostliny uváděné na trh jako ekologické musí být pěstovány z rozmnožovacího materiálu rostlin (osivo, oddenky atd.), které jsou rovněž v souladu s normami ekologické produkce.

Najít vhodné zdroje ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin je však někdy pro zemědělce obtížné. Země EU proto udržují databáze ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, aby byli zemědělci lépe propojeni s dodavateli.

Aktuality