Skip to main content
Agriculture and rural development

Fremtiden for økologisk landbrug

Ny lovgivning fra 2022

Ny lovgivning om økologi træder i kraft den 1. januar 2022, efter at gennemførelsen er blevet udsat i et år. Reglerne afspejler udviklingen i denne hastigt voksende sektor. Den nye forordning er udformet med henblik på at sikre fair konkurrence for landbrugere og samtidig forebygge bedrageri og opretholde forbrugernes tillid gennem følgende:

 • reglerne for produktion bliver forenklet gennem udfasning af en række undtagelser og fravalg
 • kontrolsystemet bliver styrket takket være strammere forebyggende foranstaltninger og solid kontrol i hele forsyningskæden
 • producenter i tredjelande skal overholde de samme regler som producenter i EU
 • reglerne for økologisk varer omfatter en større liste over produkter (f.eks. salt, kork, bivoks og uld) og yderligere produktionsregler (f.eks. for hjorte, kaniner og fjerkræ)
 • certificeringen vil blive lettere for små landbrugere takket være et nyt system med gruppecertificering
 • der er nu en mere ensartet tilgang til nedbringelse af risikoen for forurening fra pesticider.

EU's forordning (EF) nr. 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Se også

Lovgivning for den økologiske sektor

Høringsprocessen

Når EU udarbejder ny lovgivning, bliver der gennemført høringer med både interessenter og offentligheden for at vurdere deres synspunkter om forslaget.

Den nye lovgivning om økologiske produkter var ingen undtagelse, og i perioden 2012-2013 foretog Kommissionen en omfattende høring. Denne proces var med til at præge Kommissionens beslutningstagning, da den skulle foreslå ny lovgivning.

Tidsplan for høring

 1. Marts 2014

  Kommissionen fremsatte et lovforslag på grundlag af ekspertrådgivningen, konsekvensanalysen og resultatet af høringen.

  Konsekvensanalyse af det nye forslag

  Kommissionens forslag fra 2014 om ny forordning for den økologiske sektor

 2. November 2013

  Andet møde i den rådgivende gruppe for økologisk landbrug med opfølgning på det arbejde, der var gjort i juni 2013.

 3. Juni 2013

  Møde i den rådgivende gruppe for økologisk landbrug. Den rådgivende gruppe for økologisk landbrug (nu kendt som CDG) mødtes med sine sædvanlige medlemmer for at fortsætte arbejdet med lovforslaget.

 4. April 2013

  Andet møde i den udvidede rådgivende gruppe for økologisk landbrug. Den rådgivende gruppe mødtes for anden gang for at bygge videre på det arbejde, der var gjort i tidligere ekspertgrupper, og gennem den offentlige høring.

 5. Januar-april 2013

  Offentlig høring. Kommissionen modtog 44 846 svar på sit spørgeskema og 1 450 andre bidrag sendt pr. e-mail fra borgere og forskellige interessenter.

  Rapport om offentlig høring om den nye økologilovgivning

 6. December 2012

  Den udvidede rådgivende gruppe for økologisk landbrug (nu kendt som den civile dialoggruppe eller CDG) mødtes for at drøfte den nye lovgivning. Gruppen blev ledsaget af en række andre interessenter.

 7. November 2012

  Høring af eksperter om international handel med økologiske produkter og globale spørgsmål. Repræsentanter for organisationer såsom producentgrupper og tredjepartskontrolorganer holdt oplæg.

 8. Oktober 2012

  Høring af eksperter om EU's økologiske produktion – kontrol og håndhævelse. Interesserede parter som grænsekontrolkontorer og producentorganisationer holdt oplæg.

 9. September 2012

  Høring af eksperter på EU's marked for økologiske produkter – det indre marked og standarder. Interessenter (f.eks. forbrugerorganisationer eller NGO'er på dyrevelfærdsområdet) holdt oplæg for Kommissionen.

Handlingsplan for økologisk produktion i EU

I marts 2021 offentliggjorde Kommissionen en handlingsplan for økologisk produktion i EU. Formålet med planen er at nå den grønne pagts mål om, at 25 % af landbrugsjorden skal dyrkes økologisk i 2030.

Planen indeholder 23 initiativer, der er fordelt på tre akser:

 • Akse 1: Vi skal stimulere efterspørgslen og sikre forbrugernes tillid.
 • Akse 2: Vi skal stimulere den økologiske omstilling og styrke hele værdikæden.
 • Akse 3: Vi skal gøre det økologiske landbrug til rollemodel ved at øge dets bidrag til den miljømæssige bæredygtighed.

Forskning og innovation inden for økologisk landbrug

Forskning og innovation står meget højt på Kommissionens dagsorden, og landbruget er ingen undtagelse.

Horisont 2020/Horisont Europa

EU finansierer forskellige forskningsprojekter under lovgivningen vedrørende Horisont 2020 og Horisont Europa. De flerårige arbejdsprogrammer, som Kommissionen har udarbejdet efter en interessenthøring, og som har til formål at fremme vækst og jobskabelse, kombinerer private investeringer med EU-finansiering, hvilket vil give mærkbare fordele.

Horisont 2020-programmet for landbrug gik især efter at øge produktionseffektiviteten og samtidig forebygge skader på miljøet. Flere af disse projekter vedrører direkte økologisk produktion og er stadig i gang.

EIP-AGRI

Det Europæiske Innovationspartnerskab om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug (EIP-AGRI) forbinder landbrugere og forskere med henblik på at fremskynde innovationen. EIP-AGRI har en fokusgruppe, der koncentrerer sig om nye tilgange til økologisk landbrug. Gruppen har arbejdet på finde metoder til at optimere udbyttet af markafgrøder og giver i sin endelige rapport en række eksempler på god praksis.

EIT

Derudover har EU oprettet Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for at fremme innovationen. EIT-FOOD fokuserer på iværksætteri og innovation i fødevaresektoren.