Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Το μέλλον των βιολογικών προϊόντων

Νέα νομοθεσία από το 2022

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 ισχύει νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα, κατόπιν αναβολής της εφαρμογής της για ένα έτος. Οι κανόνες αντικατοπτρίζουν τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός για τους αγρότες και παράλληλα να προληφθεί η απάτη και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τους ακόλουθους τρόπους:

 • οι κανόνες παραγωγής απλοποιούνται μέσω της σταδιακής κατάργησης ορισμένων εξαιρέσεων και αυτοεξαιρέσεων·
 • το σύστημα ελέγχου ενισχύεται χάρη σε αυστηρότερα προληπτικά μέτρα και διεξοδικούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·
 • οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ίδια δέσμη κανόνων που ακολουθούν οι παραγωγοί της ΕΕ·
 • οι κανόνες για τη βιολογική παραγωγή καλύπτουν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (π.χ. άλατα, φελλός, κερί μελισσών, μαλλί κ.λπ.) και έχουν πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τα κουνέλια και τα πουλερικά)·
 • η πιστοποίηση των μικροκαλλιεργητών θα διευκολυνθεί χάρη σε ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης·
 • θα υιοθετηθεί πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Σχετικές πληροφορίες

Νομοθεσία για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων

Η διαδικασία διαβούλευσης

Όταν η ΕΕ καταρτίζει νέα νομοθεσία, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις τόσο με τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και με το ευρύ κοινό για να συλλέξει τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση.

Η νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα δεν αποτελεί εξαίρεση· μεταξύ του 2012 και του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε ευρεία διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή ελήφθη υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής κατά την υποβολή της πρότασης για τη νέα νομοθεσία.

Χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων

 1. Μάρτιος 2014

  Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία με βάση τη δική της εμπειρογνωσία, την εκτίμηση επιπτώσεων και τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης.

  Εκτίμηση των επιπτώσεων της νέας πρότασης

  Πρόταση της Επιτροπής για νέα νομοθεσία στον τομέα των βιολογικών προϊόντων – 2014

 2. Νοέμβριος 2013

  Δεύτερη συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία, με σκοπό την εξέταση των εργασιών που υλοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2013.

 3. Ιούνιος 2013

  Συνεδρίαση της συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία. Η συμβουλευτική ομάδα για τη βιολογική γεωργία (γνωστή ως CDG), αποτελούμενη από τα συνήθη μέλη της, συνεδρίασε για να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τη νομοθετική πρόταση.

 4. Απρίλιος 2013

  Δεύτερη συνεδρίαση της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας για τη βιολογική γεωργία. Η συμβουλευτική ομάδα συνεδρίασε για δεύτερη φορά για να συνεχίσει τις εργασίες που αναλήφθηκαν από προηγούμενες ομάδες εμπειρογνωμόνων και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

 5. Ιανουάριος – Απρίλιος 2013

  Δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή έλαβε 44.846 απαντήσεις σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και 1.450 σχολιασμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολίτες και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα

 6. Δεκέμβριος 2012

  Η διευρυμένη συμβουλευτική ομάδα για τη βιολογική γεωργία (γνωστή ως ομάδα διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών ή CDG) συνεδρίασε για να εξετάσει τη νέα νομοθεσία. Στην ομάδα συμμετείχαν και διάφορα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 7. Νοέμβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για το διεθνές εμπόριο βιολογικών προϊόντων και για παγκόσμια ζητήματα. Παρουσιάσεις εκπροσώπων οργανώσεων όπως ομάδων παραγωγών και φορέων ελέγχου τρίτων μερών.

 8. Οκτώβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για τη βιολογική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έλεγχοι και επιβολή. Παρουσιάσεις των ενδιαφερομένων μερών, όπως υπηρεσιών συνοριακών ελέγχων και οργανώσεων παραγωγών.

 9. Σεπτέμβριος 2012

  Ακρόαση εμπειρογνωμόνων για την αγορά βιολογικών προϊόντων της ΕΕ – Εσωτερική αγορά και πρότυπα. Παρουσιάσεις των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. οργανώσεων καταναλωτών ή ΜΚΟ για την καλή μεταχείριση των ζώων) στην Επιτροπή.

Σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή στην ΕΕ

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιολογική καλλιέργεια του 25 % της γεωργικής γης έως το 2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 23 δράσεις κατανεμημένες σε τρεις άξονες.

 • Άξονας 1: τόνωση της ζήτησης και διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·
 • Άξονας 2: ενθάρρυνση της μετατροπής και ενίσχυση ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας·
 • Άξονας 3: τα βιολογικά προϊόντα παράδειγμα προς μίμηση: βελτίωση της συμβολής της βιολογικής γεωργίας στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της βιολογικής γεωργίας

Η έρευνα και η καινοτομία συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Επιτροπής και ο τομέας της γεωργίας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Προγράμματα «Ορίζων 2020» και «Ορίζων Ευρώπη»

Η ΕΕ χρηματοδοτεί διάφορα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα προγράμματα «Ορίζων 2020» και «Ορίζων Ευρώπη». Τα πολυετή προγράμματα εργασίας καταρτίζονται από Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και συνδυάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις με τα κονδύλια της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία θα επιφέρει απτά οφέλη.

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για τη γεωργία επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και στην πρόληψη των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον. Αρκετά από τα έργα αυτά αφορούν άμεσα τη βιολογική παραγωγή και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΕΣΚ-AGRI

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ-AGRI) συνδέει γεωργούς και ερευνητές με σκοπό την επιτάχυνση της καινοτομίας. Η ΕΣΚ-AGRI διαθέτει ομάδα εστίασης η οποία επικεντρώνεται σε νέες προσεγγίσεις στη βιολογική γεωργία. Η ομάδα επεξεργάστηκε τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των αρόσιμων καλλιεργειών και επισήμανε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στην τελική έκθεσή της.

EIT

Επιπλέον, η ΕΕ έχει ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την τόνωση της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία EIT-Food εστιάζει στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων.