Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Ekologinės gamybos ateitis

Nauji teisės aktai nuo 2022 m.

Nauji ekologinės gamybos teisės aktai, atidėjus jų įgyvendinimą metams, įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d. Taisyklės atspindi kintantį šio sparčiai augančio sektoriaus pobūdį. Naujosiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją ūkininkams, kartu užkertant kelią sukčiavimui ir išsaugant vartotojų pasitikėjimą šiomis priemonėmis:

 • gamybos taisyklės supaprastinamos palaipsniui panaikinant tam tikras išimtis ir atsisakant galimybės pasirinkti sąlygų;
 • kontrolės sistema sustiprinta taikant griežtesnes atsargumo priemones ir griežtus patikrinimus visoje tiekimo grandinėje;
 • trečiųjų šalių gamintojai turės laikytis tų pačių taisyklių kaip ir ES gamintojai;
 • ekologinės gamybos taisyklės taikomos platesniam produktų sąrašui (pvz., druskai, kamštienai, bičių vaškui, vilnai ir pan.), be to, taikomos papildomos gamybos taisyklės (pvz., elniams, triušiams ir naminiams paukščiams);
 • dėl naujos grupinio sertifikavimo sistemos smulkiesiems ūkininkams bus lengviau atlikti sertifikavimą;
 • bus laikomasi vienodesnio požiūrio į atsitiktinio užteršimo pesticidais rizikos mažinimą;

2018 m. gegužės 30 d. reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

Susijusi informacija

Ekologinės gamybos sektoriui taikomi teisės aktai

Konsultavimasis

Rengdama naujus teisės aktus, ES konsultuojasi tiek su suinteresuotaisiais subjektais, tiek su plačiąja visuomene ir įvertina jų nuomonę apie pasiūlymą.

Nauji ekologinę gamybą reglamentuojantys teisės aktai nebuvo išimtis ir 2012–2013 m. Europos Komisija surengė plataus masto konsultacijas. Šis procesas padėjo Komisijai priimti sprendimus siūlant naujus teisės aktus.

Konsultacijų tvarkaraštis

 1. 2014 m. kovo mėn

  Komisija, remdamasi savo ekspertinėmis žiniomis, poveikio vertinimu ir konsultacijų rezultatais, pasiūlė teisės aktą.

  Naujojo pasiūlymo poveikio vertinimas

  2014 m. Komisijos pasiūlymas dėl naujo ekologinės gamybos sektoriaus reglamento

 2. 2013 m. lapkričio mėn

  Ekologinio ūkininkavimo patariamosios grupės antrasis posėdis, per kurį tęstas 2013 m. birželio mėn. darbas.

 3. 2013 m. birželio mėn

  Ekologinio ūkininkavimo patariamosios grupės posėdis. Ekologinio ūkininkavimo patariamosios grupės (dabar vadinamos Pilietinio dialogo grupe) įprasti nariai susirinko tęsti savo darbo, susijusio su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

 4. 2013 m. balandžio mėn

  Antrasis išplėstinės Ekologinio ūkininkavimo patariamosios grupės posėdis. Patariamoji grupė susirinko antrą kartą, kad tęstų ankstesnių ekspertų grupių ir per viešas konsultacijas nuveiktą darbą.

 5. 2013 m. sausio–balandžio mėn

  Viešos konsultacijos. Komisijos parengtą klausimyną užpildė 44 846 asmenys, dar 1 450 piliečių ir įvairių suinteresuotųjų subjektų atsiuntė laisva forma parašytus atsiliepimus elektroniniu paštu.

  Viešų konsultacijų dėl naujų ekologinės gamybos teisės aktų ataskaita

 6. 2012 m. gruodžio mėn

  Išplėstinė Ekologinio ūkininkavimo patariamoji grupė (dabar vadinama Pilietinio dialogo grupe) susirinko aptarti naujų teisės aktų. Dalyvavo ir įvairūs kiti suinteresuotieji subjektai.

 7. 2012 m. lapkričio mėn

  Ekspertų posėdis tarptautinės prekybos ekologiškais produktais klausimais ir visuotinės svarbos klausimais. Pranešimus skaitė įvairių organizacijų, pavyzdžiui, gamintojų grupių ir trečiųjų šalių kontrolės įstaigų, atstovai.

 8. 2012 m. spalio mėn

  Ekspertų posėdis Europos Sąjungos ekologinės gamybos klausimais (kontrolė ir vykdymo užtikrinimas). Pranešimus skaitė tokie suinteresuotieji subjektai, kaip pasienio kontrolės tarnybos ir gamintojų organizacijos.

 9. 2012 m. rugsėjo mėn

  Ekspertų posėdis ES ekologiškų produktų rinkos klausimais (vidaus rinka ir standartai). Suinteresuotieji subjektai (vartotojų organizacijos, gyvūnų gerovės NVO) skaitė pranešimus Komisijai.

ES ekologinės gamybos veiksmų planas

2021 m. kovo mėn. Komisija paskelbė ES ekologinės gamybos veiksmų planą. Šiuo veiksmų planu siekiama pasiekti Europos žaliojo kurso tikslą, kad iki 2030 m. 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės sudarytų ekologinio ūkininkavimo plotai.

Šis planas susideda iš 23 veiksmų, suskirstytų į tris kryptis.

 • 1 kryptis: skatinti paklausą ir užtikrinti vartotojų pasitikėjimą
 • 2 kryptis: skatinti perėjimą ir sustiprinti visą vertės grandinę
 • 3 kryptis: Ekologinės gamybos sektorius kaip pavyzdys – didinti ekologinio ūkininkavimo įnašą į aplinkos tvarumą

Ekologinio ūkininkavimo moksliniai tyrimai ir inovacijos

Moksliniai tyrimai ir inovacijos užima svarbią vietą Komisijos darbotvarkėje, o žemės ūkis nėra išimtis.

„Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“

Pagal programų „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ teisės aktus ES finansuoja įvairius mokslinių tyrimų projektus. Siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais, parengė daugiametes darbo programas, pagal kurias privačios investicijos derinamos su moksliniams tyrimams skirtu ES finansavimu, o tai teiks apčiuopiamos naudos.

Žemės ūkiui skirtoje programos „Horizontas 2020“ srityje ypač daug dėmesio skirta gamybos efektyvumo didinimui ir žalos gamtinei aplinkai prevencijai. Kai kurie iš šių projektų yra tiesiogiai susiję su ekologine gamyba ir jie tebėra vykdomi.

EIP-AGRI

Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų partneryste ( EIP-AGRI ) spartinamos inovacijos, sujungiant ūkininkus ir mokslininkus. EIP-AGRI turi tikslinę grupę, kuri daugiausia dėmesio skiria naujiems ekologinio ūkininkavimo metodams. Grupė nagrinėjo, kaip optimizuoti ariamųjų plotų derlių, ir galutinėje ataskaitoje išdėstė kai kuriuos geriausios praktikos pavyzdžius.

Europos inovacijos ir technologijos institutas, EIT

Be to, ES įsteigė Europos inovacijos ir technologijos institutą (EIT) inovacijoms skatinti. „EIT-Food“ daugiausia dėmesio skiria verslumui ir inovacijoms maisto sektoriuje.

Naujienos