Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Награди на ЕС за биологично производство

Срещнете се с победителите!

Наградите на ЕС за биологично производство се състоят от 8 награди в 7 различни категории. Те са признание за различни участници по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство, които са разработили висококачествен, иновативен, устойчив и вдъхновяващ проект, който създава реална добавена стойност за биологичното производство и потребление. Тези награди са нефинансови.

Церемонията по награждаването беше организирана в Деня на ЕС за биологичното производство — 23 септември 2022 г. Победителите бяха поканени на проява в Брюксел, за да получат наградите си. В проявата участваха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe. Чрез своите примери за най-добри практики победителите успяха да обяснят своя проект на по-широката общественост.

EU Organic Awards logo

Категория 1: Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (жена) и Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (мъж)

Целта на тази награда е да се отдаде признание на земеделски стопанин (една жена и един мъж) за работата, която върши в областта на биологичното производство. Наградата е организирана от COPA-COGECA и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe).

Категория 2: Най-добър регион в областта на биологичното производство

С тази награда се отличава регион на ЕС за неговите действия за насърчаване на биологичното производство и потребление. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.

Категория 3: Най-добър град в областта на биологичното производство

С тази награда се отличава град за неговите действия за насърчаване на биологичното производство и потребление. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.

Категория 4: Най-добър биорайон в областта на биологичното производство

С тази награда се отличава биорайон. Биорайонът е географска област, където земеделските стопани, гражданите, туристическите оператори, асоциациите и публичните органи се срещат за устойчиво управление на местните ресурси, основаващо се на принципите и практиките на биологичното производство. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.

Категория 5: Най-добро МСП, занимаващо се с биологично производство

С тази награда се отличава установено в Съюза МСП, което участва в преработката на биологични продукти. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

Категория 6: Най-добър търговец на дребно на биологични храни

С тази награда се отличава установен в Съюза търговец на дребно на биологични продукти. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

Категория 7: Най-добър ресторант в областта на биологичните храни

С тази награда се отличава ресторант, самостоятелен или част от хотелиерска и ресторантьорска верига, предлагащ в своето меню сертифицирани биологични продути. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

Галерия от церемония по награждаването

Причини да кандидатствате

Искате да допринесете за повишаване на обществената осведоменост относно биологичното производство в ЕС? Искате да допринесете за по-голямата достъпност и наличност на биологични продукти в ЕС? Осъществили сте или в момента осъществявате висококачествен, иновативен, устойчив и възпроизводим проект в тази насока? Искате да популяризирате този проект сред обществеността?

Ако отговорът на някой от горните въпроси е „да“, трябва да обмислите дали да кандидатствате за следващото издание на наградите на ЕС за биологично производство. Ако спечелите, ще получите непарична награда, а вашият проект ще стане по-видим за обществеността. Така че ако сте:

 • производител на биологични продукти
 • град или регион, който предлага биологични ястия на пациенти или ученици или по друг начин насърчава биологичното производство
 • предприятие в биологичната хранителна верига с уникален подход

— трябва да помислите за участие в наградите на ЕС за биологично производство.

Процес на кандидатстване

Кандидатите за наградите на ЕС за биологично производство за 2022 г. бяха поканени да:

 • прочетат различните раздели на този уебсайт, по-специално критериите за допустимост и критериите за подбор;
 • изберат категорията на наградата, в която желаят да се включат;
 • кандидатстват онлайн от 25 март до 8 юни 2022 г.;
 • отговорят на затворени насочващи въпроси (някои свързани с четирите принципа на органичното производство и основните елементи на устойчивостта), за да помогнат на журито да получи повече информация за кандидатите.

Организатори, критерии за подбор, финалисти

В този раздел ще намерите информация за процедурите за изданието през 2022 г. на наградите на ЕС за биологично производство.

Наградите на ЕС за биологично производство се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe).

Журито, което ще определи крайните победители, беше съставено от представители на:

 • Европейската комисия
 • Европейския икономически и социален комитет
 • Европейския комитет на регионите
 • COPA-COGECA (Асоциация на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи)
 • Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe)
 • Европейския парламент
 • Съвета на Европейския съюз

График

 1. 25 март 2022 г.

  Начало на периода за кандидатстване за наградите

 2. 8 юни 2022 г.

  Краен срок за подаване на кандидатури за наградите: 8 юни 2022 г. (23:59:59 централноевропейско време).

 3. Септември 2022.

  Решение за присъждане на наградите

 4. 23 септември 2022 г.

  Церемония по награждаване

За наградите на ЕС за биологично производство

Увеличаването на биологичното земеделие, аквакултури и храни допринася значително за намаляване на използването на химически торове, пестициди и антимикробни средства и има положително въздействие върху климата, околната среда, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. Биологичното производство играе ключова роля за постигането на целите на Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие. Поради тази причина Комисията определи като цел до 2030 г. 25 % от земеделската земя в ЕС да бъде обработвана по биологичен начин и значително да се увеличи биологичното производство на аквакултури.

През март 2021 г. Комисията прие План за действие за развитие на биологичното производство, който включва провеждането на ежегодни награди. С наградите ще бъдат отличени най-добрите и най-иновативните участници в сектора на биологичното производство, които допринасят за намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда и климата.

Биологично земеделие, аквакултури и храни в ЕС

В съображение 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 се посочва: „Биологичното производство е цялостна система за управление на селското стопанство и производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение опазването на околната среда и действията в областта на климата, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните и високи стандарти за производство, съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси“.

Биологичното производство в ЕС се увеличава. През 2019 г. 8,5 % от земеделската земя в ЕС се е използвала за биологично земеделие. Това се равнява на 13,8 милиона хектара в сравнение с 9,5 милиона хектара през 2012 г., което представлява увеличение с 45,8 %. Държавите от ЕС с най-много земеделски земи, използвани за биологично земеделие, са Испания (2,4 млрд. хектара, 17,4 % от общата площ на земите в ЕС), Франция (2,2 млрд. хектара, 16,2 % от общата площ на земите в ЕС), Италия (2 млрд. хектара, 14,5 % от общата площ на земите в ЕС) и Германия (1,3 млрд. хектара, 9,4 % от общата площ на земите в ЕС), според статистически данни на Евростат за биологичното земеделие.

В рамките на цялата верига за създаване на стойност в ЕС работят почти 344 000 производители на биологични продукти и над 78 000 преработватели на биологични продукти. Земеделските стопани, занимаващи се с биологично земеделие, се възползват от ценовите премии, които биологичните продукти получават на пазара, и от бързо нарастващото търсене на биологични продукти от страна на крайния потребител. През 2019 г. пазарът им в ЕС възлиза на 38,8 млрд. евро на фона на световния пазар от 106,4 млрд. евро, което му отрежда второ място след пазара в САЩ, възлизащ на 48,2 млрд. евро. Големите пазари в ЕС са Германия (12 млрд. евро) и Франция (11,3 млрд. евро), според статистически данни на научноизследователския институт по биологично земеделие (FiBL).

Потребителските разходи за биологични продукти на глава от населението са най-високи в Дания (344 евро, равнява се на 12 % от покупките на хранителни стоки) и Люксембург (264 евро, равнява се на 8 % от покупките на хранителни стоки), според статистически данни на FIBL.

Нараства осведомеността на потребителите относно логото на ЕС за биологични продукти. През 2020 г. 56 % от респондентите в проучване на Евробарометър разпознават логото в сравнение с 27 % през 2017 г. 80 % от анкетираните считат, че биологичните продукти са по-екологосъобразни и отговарят на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.

Документи

Практическо ръководство за наградите на ЕС за биологично производство за 2022 г.
български
(683.03 KB - PDF)
Изтегляне

Награди на ЕС за биологично производство — общо въведение
български
(704.22 KB - PDF)
Изтегляне

EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Изтегляне