Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Ekološka proizvodnja i proizvodi

Proizvodi obuhvaćeni ekološkim pravilima EU-a

Pravilima Europske unije o ekološkoj poljoprivredi obuhvaćeni su poljoprivredni proizvodi, proizvodi akvakulture i kvasac, i to u svim fazama proizvodnje, od sjemena do konačne prerađene hrane. To znači da postoje specifična pravila za razne proizvode, kao što su:

 • sjeme i reprodukcijski materijal poput reznica, podanaka itd. iz kojih se uzgajaju bilje i usjevi
 • sirovi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi
 • hrana za životinje
 • prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe

Usto, u Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/848 utvrđen je popis novih proizvoda koji su usko povezani s poljoprivredom, a sada su obuhvaćeni područjem primjene propisa o ekološkoj proizvodnji. Popis uključuje soli, čepove od prirodnog pluta, esencijalna ulja, pamuk negrebenan ili nečešljan, vunu negrebenanu ili nečešljanu i pčelinji vosak.

Propisi EU-a o ekološkoj proizvodnji ne primjenjuju se na proizvode iz ribolova i lova divljih životinja, no primjenjuju se na sječu divljih biljaka uz pridržavanje određenih uvjeta koji se odnose na zaštitu prirodnih staništa. Postoje točna pravila za bilje, životinje, prerađenu hranu i vino, kvasac, akvakulturu i drugo.

Uredba (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.

Propisi u sektoru ekoloških proizvoda

Pravila ekološke proizvodnje

Ekološka proizvodnja podrazumijeva poštovanje pravila ekološkog uzgoja. Ta se pravila temelje na općim i konkretnim načelima promicanja zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti u Europi i jačanja povjerenja potrošača u ekološke proizvode. Navedeni propisi, kojima su uređena sva područja ekološke proizvodnje, temelje se među ostalim na sljedećim načelima:

 • nije dopuštena upotreba GMO-a
 • nije dopuštena primjena ionizirajućeg zračenja
 • ograničena je upotreba umjetnih gnojiva, herbicida i pesticida
 • nije dopuštena upotreba hormona, a upotreba antibiotika dopuštena je isključivo radi očuvanja zdravlja životinja.

To znači da proizvođači ekoloških proizvoda moraju razviti alternativne načine održavanja plodnosti tla te zdravlja životinja i biljaka, kao što su:

 • primjena plodoreda kultura
 • uzgoj biljaka koje vežu dušik i drugih usjeva za zelenu gnojidbu kako bi se obnovila plodnost tla
 • izbjegavanje upotrebe mineralnih dušičnih gnojiva
 • smanjenje utjecaja korova i štetočina upotrebom otpornih sorti i pasmina te primjenom tehnika kojima se potiče prirodna kontrola štetočina
 • poticanje prirodne imunološke zaštite životinja
 • očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja sprečavanjem prenapučenosti.

Pravila u stočarstvu

Stočari koji svoje proizvode žele staviti na tržište kao ekološke proizvode moraju ispuniti i posebne uvjete. Ti su uvjeti, koji uključuju poštovanje dobrobiti životinja i njihovu prehranu u skladu s prehrambenim potrebama, namijenjeni zaštiti 'zdravlja životinja i okoliša. Njima se jača i povjerenje javnosti jer se zahtijeva da se životinje iz ekološkog uzgoja drže odvojene od konvencionalno uzgojenih životinja. U nastavku su navedena neka od pravila za uzgajivače u stočarstvu.

Pridržavanje ekoloških načela

 • Na gospodarstva se ne smiju dopremiti konvencionalno uzgojene životinje, osim u svrhu uzgoja, i moraju se poštovati posebna pravila.
 • Da bi proizvodi mogli biti stavljeni na tržište kao ekološki, prehrana životinja mora biti 100 % ekološka.
 • Hrana za životinje mora prvenstveno dolaziti sa samoga gospodarstva ili s poljoprivrednih gospodarstava u istoj regiji.
 • Kloniranje životinja i prenošenje embrija strogo je zabranjeno.
 • Zabranjeni su i poboljšivači rasta i sintetske aminokiseline.
 • Životinje koje još sišu moraju se hraniti prirodnim, po mogućnosti majčinim mlijekom.
 • Primjenjuju se prirodne metode razmnožavanja, no umjetno osjemenjivanje je dopušteno.
 • Konvencionalne sirovine za hranu za životinje biljnog podrijetla, sirovine životinjskog i mineralnog podrijetla, aditivi za hranu za životinje, neki proizvodi koji se koriste u prehrani životinja i pomoćne tvari u procesu proizvodnje smiju se upotrebljavati samo ako su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji.

Dobrobit životinja

 • Osoblje koje se brine za životinje mora posjedovati potrebna osnovna znanja i vještine vezane uz zdravstvene potrebe i dobrobit životinja.
 • Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti uvjetima smještaja, uzgojnoj praksi i poštovanju zadane gustoće stočnog fonda i minimalnih površina za zatvorene i vanjske prostore.
 • Veličina stada mora biti ograničena da ne bi došlo do prekomjerne ispaše, erozije ili onečišćenja, zbog samih životinja ili zbog upotrebe stajskoga gnoja.
 • Kad god je to moguće, životinje trebaju imati pristup otvorenim prostorima radi ispaše.
 • Sputavanje na paši i izolacija životinja zabranjeni su. Iznimno su dopušteni kod pojedinačnih životinja na ograničeno vrijeme, i to isključivo radi dobrobiti i sigurnosti ili iz veterinarskih razloga.
 • Hormoni i slične tvari nisu dopušteni, osim u obliku veterinarskog liječenja pojedinih životinja.
 • Ako su životinje bolesne, smiju se koristiti antibiotici i drugi alopatski veterinarsko-medicinski proizvodi, kad je to potrebno i pod strogim uvjetima. To je dopušteno samo ako je primjena fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda neodgovarajuća.
 • Primjena imunoloških veterinarskih lijekova dopuštena je.

Pravila koja se odnose na prehrambeni lanac

Tim su pravilima obuhvaćene sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije (od primarne proizvodnje preko skladištenja i prerade, do prijevoza, distribucije i opskrbe krajnjih potrošača). To znači da svi ekološki proizvodi u EU-u moraju ispunjavati stroga pravila „od polja do stola”.

U nastavku se navode neke od posebnih odredaba primjenjivih na preradu ekološke hrane (za ljude i za životinje):

 • vremensko i prostorno odvajanje prerađenih ekoloških od konvencionalnih proizvoda
 • da bi bilo označeno znakom za ekološku proizvodnju, potrebno je najmanje 95 % ekološki uzgojenih sastojaka, uz primjenu strogih uvjeta na preostalih 5 %
 • jasna pravila o označivanju i o tome koji proizvodi smiju, a koji ne smiju upotrebljavati ekološki znak
 • specifična ograničenja za tvari koje se smiju dodati hrani (za ljude i za životinje) te ograničeni popis odobrenih aditiva i pomoćnih tvari za preradu koji se upotrebljavaju u ekološkoj proizvodnji.

Dopuštene tvari u ekološkoj proizvodnji

Jedan od ciljeva ekološke proizvodnje jest i smanjenje vanjskih unosa. Svaka tvar koja se upotrebljava u ekološkoj poljoprivredi za borbu protiv štetočina ili bolesti biljaka mora imati odobrenje Europske komisije.

Vanjski unosi, kao što su gnojiva, pesticidi i prehrambeni aditivi, odobravaju se prema specifičnim načelima te se u ekološkoj proizvodnji upotrebljavaju samo tvari i spojevi navedeni u posebnim propisima.

Prerađena se hrana u pravilu proizvodi isključivo od sastojaka poljoprivrednog podrijetla (dodana voda i kuhinjska sol ne uzimaju se u obzir). Za ove sastojke vrijedi sljedeće:

 • pripravci mikroorganizama i enzima, mineralni elementi u tragovima, aditivi, pomoćne tvari u procesu proizvodnje i arome, vitamini te aminokiseline i drugi mikronutrijenti koji se dodaju hrani za posebne prehrambene namjene smiju se upotrebljavati samo ako su odobreni u skladu s ekološkim pravilima
 • tvari i tehnike s pomoću kojih se ponovno vraćaju svojstva izgubljena tijekom prerade i skladištenja, ispravljaju posljedice nemara u preradi ili s pomoću kojih se na neki drugi način prikriva prava priroda tih proizvoda ne smiju se primjenjivati
 • sastojci konvencionalnog poljoprivrednog podrijetla smiju se upotrebljavati samo ako su odobreni u važećim propisima ili ako ih je određena država članica EU-a privremeno odobrila.

Prije svega, sve tvari navedene za upotrebu u ekološkoj poljoprivredi moraju biti u skladu s pravilima EU-a te proći temeljitu ocjenu Europske komisije i primiti njezino odobrenje za upotrebu u ekološkoj proizvodnji.

Propisi o vinu, akvakulturi i hidroponskom uzgoju

Vino

Utvrđena su posebna pravila za ekološku proizvodnju vina, kao što je tehnička definicija ekološkog vina, u skladu s ekološkim ciljevima i načelima.

Ekološko vino mora se proizvoditi od ekološkoga grožđa i kvasca. No primjenjuju se i druga ograničenja, među ostalim:

 • zabranjena je upotreba sorbinske kiseline i odsumporavanja
 • razina sulfita mora biti niža od razine u usporedivim konvencionalnim vinima (s obzirom na sadržaj ostatka šećera).

Akvakultura

Sektor ekološke akvakulture uređen je posebnim propisima, Ključna obilježja uključuju sljedeće:

 • strogo ograničenje najveće gustoće populacije
 • odredbe o kvaliteti vode
 • poštovanje bioraznolikosti i zabrana primjene induciranog mriješćenja s pomoću umjetnih hormona
 • izbjegavanje stresa i fizičkog oštećenja smanjenjem rukovanja na najmanju moguću mjeru
 • obveza upotrebe ekološke hrane za životinje, uz dopunu hranom za ribe dobivenom iz održivog ribarstva
 • posebna pravila za proizvodnju školjkaša i morskih algi.
15. RUJNA 2023.
Working Document: Issues impacting the development of EU organic aquaculture (August 2023)

Hidroponski i akvaponski uzgoj

Prema pravilima EU-a bilje iz hidroponskog uzgoja ne smije se stavljati na tržište kao ekološki proizvod, osim ako prirodno raste u vodi. To je stoga što je ekološka proizvodnja moguća samo ako se bilje prirodno uzgaja u tlu. To vrijedi i za akvaponski uzgojeno bilje.

Međutim, ribe iz akvaponskog uzgoja smiju se stavljati na tržište kao ekološki proizvodi uz pridržavanje odgovarajućih propisa o ekološkoj akvakulturi.

Baze podataka o ekološkom biljnom reprodukcijskom materijalu

Bilje i kulture koji se stavljaju na tržište kao ekološki proizvodi moraju biti uzgojeni iz biljnog reprodukcijskog materijala (sjeme, podanci itd.) koji je također usklađen s ekološkim standardima.

Međutim, poljoprivrednicima je ponekad teško pronaći odgovarajuće izvore ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala. Stoga države članice EU-a vode baze podataka o ekološkom biljnom reprodukcijskom materijalu koje povezuju poljoprivrednike s dobavljačima.

Novosti