Skip to main content
Agriculture and rural development

Økologisk produktion og økologiske produkter

Produkter, der er omfattet af EU's økologiregler

Den Europæiske Unions regler for økologisk landbrug omfatter landbrugsprodukter, herunder akvakultur og gær. De omfatter alle faser i produktionsprocessen, fra frø til de endelige forarbejdede fødevarer. Det betyder, at der er specifikke bestemmelser for en lang række forskellige produkter, f.eks.:

 • frø og formeringsmateriale såsom stiklinger, rhizomer m.v., som benyttes til dyrkning af planter eller afgrøder
 • levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter
 • foder
 • forarbejdede landbrugsprodukter til konsum

Derudover er der i bilag I til forordning (EU) 2018/848 en liste over nye produkter, som er tæt knyttet til landbruget, og som nu også er omfattet af økologilovgivningen. På denne liste figurerer salte, korkpropper af naturkork, essentielle olier, råbomuld og bivoks.

EU's forordninger om økologisk produktion omfatter ikke produkter fra fiskeri og jagt på vildtlevende dyr, men omfatter høst af vilde planter, når visse vilkår for naturlige levesteder respekteres. Der er særlige regler for planter, husdyr, forarbejdede fødevarer, vin, gær, akvakultur med mere.

Forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

Lovgivning for den økologiske sektor

Regler for økologisk produktion

Økologisk produktion indebærer, at reglerne for økologisk landbrug overholdes. Disse regler bygger på generelle og specifikke regler, der skal fremme miljøbeskyttelse, bevare Europas biodiversitet og styrke forbrugernes tillid til økologiske produkter. Disse forordninger regulerer alle områder af økologisk produktion og bygger på en række centrale principper, f.eks.:

 • forbud mod anvendelse af GMO'er
 • forbud mod anvendelse af ioniserende stråling
 • begrænsning af anvendelsen af kunstgødning, herbicider og pesticider
 • forbud mod anvendelse af hormoner og begrænsning af brugen af antibiotika til, når det er nødvendigt af hensyn til dyresundheden.

Det betyder, at økologiske producenter skal anvende forskellige metoder til at bevare jordens frugtbarhed og dyre- og plantesundheden, herunder:

 • sædskifte
 • dyrkning af kvælstofbindende planter og andre grøngødningsplanter for at genoprette jordens frugtbarhed
 • forbud mod anvendelse af mineralske, nitrogenholdige gødningsstoffer
 • reduktion af virkningerne af ukrudt og skadedyr vælger økologiske landbrugere resistente sorter og racer og teknikker, der fremmer naturlig skadedyrsbekæmpelse
 • fremme af dyrs naturlige immunforsvar
 • økologiske producenter skal undgå overbelægning for at bevare dyresundheden og -velfærden.

Regler for husdyr

Husdyravlerne skal også opfylde særlige betingelser, hvis de ønsker at markedsføre deres produkter som økologiske. Disse regler omfatter respekt for dyrevelfærd og fodring af dyrene i overensstemmelse med deres ernæringsmæssige behov og er udformet med henblik på beskyttelse af dyrenes sundhed og miljøet. Disse regler bidrager også til at opbygge tillid i befolkningen, da de sikrer, at økologisk opdrættede dyr holdes adskilt fra dyr, der ikke er økologiske. Eksempler på regler, der gælder for husdyravlere, omfatter:

Overholdelse af principper for økologi

 • Ikke-økologisk opdrættede dyr må ikke indsættes på bedrifter, medmindre det er til avlsformål, og bestemte regler er opfyldt.
 • Landbrugerne skal levere 100 % økologisk foder til deres dyr for at kunne markedsføre deres produkter som økologiske.
 • Foderet bør først og fremmest stamme fra den bedrift, hvor dyrene holdes, eller fra bedrifter i samme region.
 • Kloning af dyr og/eller overførsel af embryoner er strengt forbudt.
 • Vækstfremmende stoffer og syntetiske aminosyrer er forbudte.
 • Diende pattedyr skal fodres med naturlig mælk, helst modermælk.
 • Der skal anvendes naturlige reproduktionsmetoder, kunstig inseminering er dog tilladt.
 • Der kan kun anvendes ikke-økologiske fodermidler af vegetabilsk oprindelse, fodermidler af animalsk og mineralsk oprindelse, fodertilsætningsstoffer, visse produkter til brug i foderstoffer og tekniske hjælpestoffer, hvis de er specifikt tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

Dyrevelfærd

 • Personer, der holder dyr, skal have de grundlæggende kundskaber og kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage dyrenes sundhed og velfærd.
 • Der skal lægges særlig vægt på opstaldningsforhold, husdyrbrugsmetoder, overholdelse af fastsatte belægningsgrader og minimumsoverflader for indendørs og udendørs arealer.
 • Antallet af dyr skal begrænses for at minimere overgræsning, erosion og forurening forårsaget af dyrene eller spredningen af deres gødning.
 • Dyrene bør så vidt muligt have adgang til udendørsarealer eller græsningsarealer.
 • Tøjring eller isolering af husdyr er forbudt bortset fra individuelle dyr i begrænsede tidsrum og kun af velfærdsmæssige, sikkerhedsmæssige eller veterinære årsager.
 • Hormoner eller lignende stoffer er ikke tilladt, medmindre der er tale om en form for terapeutisk dyrlægebehandling af et bestemt dyr.
 • Når dyrene er syge, kan man anvende allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, hvis det er nødvendigt og på strenge betingelser. Dette er kun tilladt, hvis fytoterapeutiske, homøopatiske og andre produkter er uegnede.
 • Det er tilladt at anvende immunologiske veterinærlægemidler.

Regler for fødevarekæden

Reglerne omfatter alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen (fra primærproduktion til oplagring, forarbejdning, transport, distribution og forsyning til den endelige forbruger). Det betyder, at alle økologiske produkter i EU følger strenge regler fra "jord til bord".

De specifikke bestemmelser for forarbejdning af økologiske fødevarer og foder omfatter:

 • adskillelse af forarbejdede økologiske produkter i tid og rum fra ikke-økologiske produkter
 • et økologisk indhold på mindst på 95 % økologiske landbrugsingredienser og strenge betingelser for de resterende 5 %, for at et produkt må bære økologilogoet
 • klare regler om mærkning og om, hvilke produkter der må eller ikke må anvende økologilogoet
 • specifikke grænseværdier for stoffer, der kan tilsættes fødevarer og foder, og en begrænset liste over godkendte tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, der kan anvendes i økologisk produktion.

Tilladte stoffer i økologisk produktion

Et af målene for økologisk produktion er at mindske brugen af eksterne input. Ethvert stof, der anvendes i økologisk landbrug til at bekæmpe skadegørere eller plantesygdomme, skal forhåndsgodkendes af Kommissionen.

Desuden er der specifikke principper for godkendelse af eksterne input såsom gødningsstoffer, pesticider og fødevaretilsætningsstoffer, så kun stoffer og forbindelser, der er opført som godkendte i specifik lovgivning, kan anvendes i økologisk produktion.

Forarbejdede fødevarer skal hovedsagelig fremstilles af landbrugsingredienser (tilsat vand og kogesalt medregnes ikke). For disse gælder desuden:

 • Præparater af mikroorganismer og enzymer, mineralsporstoffer, tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og aromaer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer, der tilsættes til levnedsmidler med særlige ernæringsformål, kan anvendes, men kun når de er tilladt ifølge økologireglerne.
 • Der må ikke anvendes stoffer og metoder, der genskaber egenskaber, der er gået tabt ved forarbejdning og oplagring, der retter op på følgerne af en forsømmelig forarbejdning, eller på anden måde kan være vildledende med hensyn til disse produkters sande karakter.
 • Ikke-økologiske landbrugsingredienser kan kun anvendes, hvis de er godkendt i henhold til lovgivningen eller er midlertidigt tilladt af et EU-land.

Og frem for alt skal alle stoffer, der er opført til brug i økologisk landbrug, være i overensstemmelse med de EU-regler, der gælder for alle lande, og derefter grundigt vurderes og godkendes af Kommissionen til brug i økologiske produkter.

Regler for vin, akvakultur og hydrokultur

Vin

Der er fastsat særlige regler for økologisk vinfremstilling, herunder en teknisk definition af økologisk vin, som er i overensstemmelse med de økologiske mål og principper.

Økologisk vin skal fremstilles af økologiske druer og økologisk gær. Derudover gælder der også en række andre begrænsninger. Begrænsningerne betyder, at:

 • der er forbud mod anvendelse af sorbinsyre og afsvovlning
 • indholdet af sulfitter i økologisk vin skal være lavere end den tilsvarende konventionelle grænseværdi (afhængigt af restsukkerindholdet).

Akvakultur

Der findes også særlige regler for den økologiske akvakultursektor. Det drejer sig primært om:

 • strenge maksimale belægningsgrader
 • krav til vandkvaliteten
 • regler, der præciserer, at biodiversiteten bør respekteres, og som ikke gør det muligt at anvende kunstige hormoner til at fremkalde gydning
 • minimal håndtering af akvakulturdyrene for at undgå stress og fysisk skade
 • bestemmelsen om, at der skal anvendes økologisk foder suppleret med fiskefoder, stammer fra bæredygtigt forvaltet fiskeri
 • særlige bestemmelser, der er fastsat for produktionen af toskallede bløddyr og tang.
15. SEPTEMBER 2023
Working Document: Issues impacting the development of EU organic aquaculture (August 2023)
English
(862.77 KB - PDF)
Download

Hydrokultur og akvaponi

EU's regler giver ikke mulighed for, at planter dyrket i hydrokultur kan markedsføres som økologiske, med mindre de vokser naturligt i vand. Dette skyldes, at økologisk produktion kun er mulig, når planter dyrkes naturligt i jorden. Denne forordning finder også anvendelse på planter, der dyrkes i et akvaponisk system.

Fisk, der dyrkes i et akvaponisk system, kan dog sælges som økologiske, hvis den relevante lovgivning for økologisk akvakultur følges.

Databaser over økologisk planteformeringsmateriale

Alle planter og afgrøder, der markedsføres som økologiske, skal stamme fra planteformeringsmateriale (frø, rhizomer osv.), som også er i overensstemmelse med økologiske standarder.

Det er dog til tider vanskeligt for landbrugerne at finde egnet planteformeringsmateriale. Derfor fører EU-landene databaser over økologisk planteformeringsmateriale for bedre at kunne forbinde landbrugere med leverandører.