Skip to main content
Agriculture and rural development

Puuvilla

Yksityiskohtaista tietoa EU:n puuvillapolitiikan kehityksestä, oikeusperustoista, markkinatilanteesta ja puuvillaa koskevasta erityistutkimuksesta. 

Yleistä

Puuvilla on peltokasvi, jota käytetään pääasiassa kuidun tuotantoon. Puuvillasta poistetuista siemenistä valmistetaan öljyä ihmisravinnoksi ja öljykakkuja eläinten rehuksi.

Tällä hetkellä puuvillaa tuotetaan vain kolmessa EU-maassa yhteensä noin 320 000 hehtaarin alueella. Suurin puuvillanviljelijä on Kreikka, jonka osuus Euroopan puuvilla-alasta on 80 prosenttia. Seuraavana on Espanja (lähinnä Andalusian alue), jonka osuus on 20 prosenttia. Bulgariassa puuvillaa tuotetaan alle 1 000 hehtaarin alueella.

Vaikka puuvillan osuus Euroopan maataloustuotannosta on alle 0,2 prosenttia, sillä on suuri alueellinen merkitys kahdessa tärkeimmässä sitä tuottavassa EU-maassa.

Vuonna 2018 EU:n puuvillan tuotannon määräksi on arvioitu 340 000 tonnia, mikä on vain 1 prosentti maailman puuvillantuotannosta.

Siemenistä puhdistetun puuvillan tuonti Eurooppaan on laskenut jyrkästi viimeisten 10 vuoden aikana. Tuonti on laskenut 870 000 tonnista vuonna 2002 keskimäärin 130 000 tonniin viimeisten viiden vuoden aikana. Samalla ajanjaksolla vienti EU:sta on pysynyt melko vakaana, vaihdellen vuosittain keskimäärin 250 000 tonnin tuntumassa.

EU:n markkinat ovat täysin avoimet, sillä puuvillasta ei peritä tuontitulleja, eikä sille myönnetä vientitukia.

EU:n puuvillapolitiikka

Puuvillatuki otettiin käyttöön vuonna 1981, kun Kreikka liittyi silloiseen Euroopan yhteisöön. Euroopan puuvillapolitiikkaa on sen jälkeen uudistettu useita kertoja, viimeksi vuonna 2006.

Nykyisen järjestelmän tarkoituksena on edistää kilpailukykyistä, kestävää ja markkinalähtöistä puuvilla-alaa ja samalla turvata oikeudelliset sitoumukset, jotka koskevat ”puuvillan tuotannon tukemista niillä yhteisön alueilla, joilla tällä tuotannolla on tärkeä merkitys maataloudelle”.

Kuten kaikki muutkin maataloustuottajat, myös puuvillan viljelijät ovat oikeutettuja saamaan tuotannon määrään sitomatonta tulotukea (ns. täydentävien ehtojen järjestelmä), jos he noudattavat ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta koskevia tiukkoja sääntöjä.

Lisäksi EU myöntää puuvillalle jonkin verran lajikohtaista tukea, joka on rajattu tiettyyn perusalaan jokaista EU-maata kohti. Tukikelpoisuus edellyttää, että viljelijät kasvattavat puuvillaa vain asianomaisen EU-maan hyväksymällä maatalousmaalla, käyttävät hyväksyttyjä siemenlajikkeita ja noudattavat tosiasiallisesti korjatun puuvillan laadun vähimmäisvaatimuksia. Tämän lajikohtaisen tuen tarkoituksena on estää tuotannon keskeyttämisriski puuvillatuotantoalueilla.

Tuotantosidonnaista tukea myönnetään vuosittain enintään 302 000 hehtaarin alalle. Tästä alasta 250 000 hehtaaria on Kreikassa ja 48 000 hehtaaria Espanjassa.

EU:n puuvilla-alan taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2009 käynnistettiin rakenneuudistusohjelma, jonka puitteissa voitiin tukea siementenpoistolaitosten purkamista, siementenpoistoteollisuuteen tehtäviä sijoituksia, tuottajien osallistumista puuvillan laatujärjestelmiin, jne.

Näiden neli- tai kahdeksanvuotisten rakenneuudistusohjelmien saattaminen päätökseen sallittiin, mutta niitä ei ollut mahdollista pidentää. Nelivuotisista ohjelmista käytettävissä olevat varat sisällytettiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin tarkoitettuihin käytettävissä oleviin unionin varoihin vuodesta 2014 alkaen. Kahdeksanvuotisiin ohjelmiin käytettävissä olevat varat sisällytettiin tulotuen kansallisiin enimmäismääriin vuodesta 2017 alkaen.

Oikeusperustat

Puuvillaa koskeva lainsäädäntö on voimassa, mukaan lukien asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä.

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185 vahvistetaan asetusten (EU) 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta sekä useiden komission asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta.

Markkinoiden seuranta

Puuvillan markkinatilannetta seurataan pitkällä aikavälillä, ja tuotannon, kulutuksen ja varastojen kehitystä sekä EU:n puuvillantuotantoa, tuontia ja vientiä tarkkaillaan.

8. MARRASKUUTA 2012
Cotton market situation
English
(905.73 KB - PDF)
Lataa

Tutkimukset

Heinäkuussa 2014 julkaistiin puuvilla-alaan liittyviä yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteitä koskeva arviointi. Tarkoituksena oli mitata vuoden 2006 uudistuksen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia. Tutkimus kattoi puuvillan kolme tuottajamaata eli Kreikan, Espanjan ja Bulgarian.

Tutkimuksen keskeiset päätelmät koskivat vaikutuksia seuraaviin:

  • siemenistä puhdistamattoman puuvillan tuotanto
  • tulot ja alueellinen talous
  • talouden rakenteet
  • tuotantorakenteet
  • tuotantoketjun loppupää
  • ympäristö
  • tehokkuus, relevanssi ja johdonmukaisuus