Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Bomull

Läs om EU:s politik för bomull, lagstiftning, marknadssituationen och studien om bomullssektorn. 

Översikt

Bomull används främst för fiberproduktion. De bomullsfrön som finns kvar efter att bomullen rensats används för att framställa matolja och oljekakor för djurfoder.

För närvarande produceras bomull bara i tre EU-länder på en areal av cirka 320 000 hektar. Grekland är det land som odlar mest bomull med 80 % av den totala bomullsarealen i EU, följt av Spanien (främst Andalusien) med en andel på 20 %. Bulgarien producerar bomull på mindre än 1 000 hektar.

Trots att bomull står för mindre än 0,2 % av värdet av EU:s jordbruksproduktion har bomullsproduktionen stor regional betydelse i de två viktigaste producentländerna i EU.

År 2018 uppskattades bomullsproduktionen i EU till 340 000 ton, vilket motsvarar 1 % av världsproduktionen.

EU:s import av rensad bomull har minskat drastiskt de senaste tio åren, från 870 000 ton år 2002 till i genomsnitt 130 000 ton de senaste fem åren. EU:s export var däremot relativt stabil under samma period med cirka 250 000 ton per år.

EU-marknaden är helt öppen, eftersom det inte finns några importtullar eller exportsubventioner för bomull.

EU:s politik för bomull

Stödet för bomull infördes 1981 i samband med Greklands EU-anslutning. EU:s politik för bomull har reformerats flera gånger sedan dess, senast 2006.

Den nuvarande stödordningen ska främja en konkurrenskraftig, hållbar och marknadsdriven bomullssektor, samtidigt som man slår vakt om de rättsliga åtagandena om att stödja bomullsproduktionen i de regioner där produktionen är viktig för jordbruksekonomin.

I likhet med andra lantbrukare har bomullsodlare rätt till frikopplat inkomststöd (så kallat tvärvillkor) om de uppfyller strikta normer för miljö- och djurskydd och livsmedelssäkerhet.

EU bidrar också med grödspecifikt stöd för bomull, som begränsas till en viss basareal per EU-land. För att kunna få stöd får lantbrukarna bara odla bomull på mark som godkänts av landet och de måste använda godkända frösorter. Den bomull som skördas måste också hålla en viss kvalitet. Syftet med det grödspecifika stödet är att motverka eventuella risker för produktionsavbrott i de bomullsproducerande regionerna.

Högst 302 000 hektar kan komma i fråga för kopplat stöd varje år, varav 250 000 hektar i Grekland och 48 000 hektar i Spanien.

För att hjälpa EU:s bomullssektor att bli mer ekonomiskt lönsam inleddes en omstrukturering 2009 med bland annat stöd till avveckling av rensningsanläggningar, investeringar i rensningsindustrin och kvalitetsprogram för bomullsodlarna.

Omstruktureringsprogrammen pågick i fyra eller åtta år, men har sedan inte förlängts. Medel från fyraårsprogrammen införlivades i anslagen för landsbygdsutveckling från och med 2014. Medel från åttaårsprogrammen inkluderades i de nationella taken för inkomststöd från och med 2017.

Rättslig grund

EU:s förordning 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

EU:s genomförandeförordning 2017/1185 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 1307/2013 och förordning nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar

Marknadsövervakning

Situationen på bomullsmarknaden övervakas på lång sikt med avseende på utvecklingen av produktion, konsumtion och lager samt EU:s avkastning, import och export.

8 NOVEMBER 2012
Cotton market situation
English
(905.73 KB - PDF)
Ladda ner

Studier

I juli 2014 publicerades en utvärdering av jordbrukspolitikens åtgärder inom bomullssektorn. Syftet var att mäta effekten av åtgärderna efter 2006 års reform. Utvärderingen omfattade de tre producentländerna Bulgarien, Grekland och Spanien.

Slutsatserna tog främst upp effekterna på

  • produktionen av orensad bomull
  • inkomster och regional ekonomi
  • ekonomins struktur
  • produktionsstruktur
  • förädlingsledet
  • miljön
  • effektivitet, relevans och konsekvens.