Skip to main content
Agriculture and rural development

Keskpika ajavahemiku väljavaated

Põllumajandusturgude ja -tulu keskpika ajavahemiku väljavaated.

Ülevaade

Kord aastas avaldatavas ELi põllumajanduse väljavaates esitatakse ELi peamiste põllumajandusturgude, -tulu ja -keskkonna väljavaade kuni 2031. aastani. See põhineb eeldustel, mis tehakse seoses makromajanduslike tingimuste, kindlaksmääratud põllumajandus- ja kaubanduspoliitika, keskkonna ja rahvusvahelise turu arenguga.

Nende eelduste puhul on turu areng suhteliselt sujuv, kuid tegelikkuses kipuvad turud olema palju volatiilsemad. Seepärast ei ole väljavaade prognoos. Prognoosid vastavad keskmistele suundumustele, mida põllumajandusturud teatavas makromajanduslikus keskkonnas eeldatavasti järgivad, kui asjaomast poliitikat ei muudeta.

Viimane väljaanne

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Laadige alla
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Laadige alla

Lisateave

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse visualiseeritud andmed

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Laadige alla
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Laadige alla

Teave aruande kohta

Image showing farm animals and agricultural crops

Aruanne on koostatud ELi praeguse koosseisu (EL 27) põhjal. Selles esitatakse ELi põllumajandusturgude, -tulu ja -keskkonna keskpika ajavahemiku väljavaade tänasest kuni aastani 2031, lähtudes sidusatest makromajanduslikest eeldustest, mida peeti analüüsi ajal kõige usutavamaks. 11. novembril 2021 ajakohastati järgmised elemendid:

  • naftahinnad;
  • rahvastikuprognoosid (IHS Markiti andmete põhjal);
  • USA dollari ja euro vahetuskurss;
  • SKP prognoosid (Euroopa Komisjoni prognoosi põhjal).

Kuna paljud ELi riigid ei ole uue ÜPP raames veel oma ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakavasid esitanud (need tuleb esitada 2023. aasta alguses), on väljavaate eelduseks praeguse põllumajandus- ja kaubanduspoliitika jätkumine. Sama kehtib poliitilistes algatustes, st Euroopa rohelisest kokkuleppest, eelkõige strateegiast „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegiast tulenevate eesmärkide kohta, mida ei ole ÜPP strateegiakavades veel kajastatud. Seega ei võeta neid väljavaates arvesse. Mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027) kehtestatud eelarvenäitajad on ajakohastatud.

Eelmisest aastast ei ole uusi vabakaubanduslepinguid lisandunud. EL 27 ja Ühendkuningriigi suhted põhinevad ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingul, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021. Väljavaate eelduseks on tollimaksu- ja kvoodivaba kaubandussuhe, üksnes 2022. aasta puhul võetakse arvesse üksikuid lühiajalisi kaubandushäireid, mis on tingitud lisandunud piirikontrollidest ja logistilistest probleemidest. Maailma Kaubandusorganisatsiooni tariifikvoodid arvutati ümber vastavalt nende uuele jaotusele EL 27 ja Ühendkuningriigi vahel.

Aruandele on lisatud turu ebakindluse näidete analüüs, et määrata tulemuste varieerumise võimalikkust. Võimalikud variatsioonid tulenevad eelkõige makromajandusliku keskkonna ning peamiste põllukultuuride saagikuse ja piimaanni kõikumisest. Eraldi stsenaariumid esitatakse ka seoses rasvasisalduse vähendamisega toidus (vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele) ja arvestades olukorda, kus Hiina varustab end loomsete toodetega riigisiseselt.

Ettevalmistava protsessi raames korraldati 20.–21. oktoobrini 2021 toimunud väljavaateid käsitleval veebiseminaril lähtestsenaariumi ja turu ebakindlusega seotud stsenaariumide välishindamine. Seminari käigus koguti väärtuslikke andmeid

  • kõrgetasemelistelt poliitikakujundajatelt,
  • Euroopa ja rahvusvahelistelt modelleerimis- ja turuekspertidelt,
  • eraettevõtjatelt,
  • rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sealhulgas OECDlt ja FAOlt,
  • muudelt sidusrühmadelt.

Euroopa Komisjoni aruandesse on andnud oma panuse põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ja Teadusuuringute Ühiskeskus, kusjuures sisu eest vastutab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.

Kuna makromajanduslike arengute ja kaubandussuhetega seonduv ebakindlus järgmise kümne aasta jooksul on jätkuvalt suur, tuleb kindlasti rõhutada, et praegune keskpika perspektiivi kohta esitatud väljavaade on alus edasiste analüüside ja stsenaariumide koostamisel ning peaks võimaldama katsetada erinevaid arengusuundi.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Laadige alla

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Laadige alla

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Laadige alla