Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Hennep

De productie van hennep biedt landbouwers, industriële sectoren en consumenten in de Europese Unie grote kansen.

Hennepproductie in de EU

Hennep wordt in heel Europa geteeld. De afgelopen jaren is het hennepareaal in de EU aanzienlijk toegenomen: van 19 970 ha (hectare) in 2015 naar 34 960 ha in 2019 (een stijging met 75%). In dezelfde periode steeg de productie van hennep van 94 120 ton naar 152 820 ton (een toename met 62,4%). Frankrijk is de grootste producent en is goed voor meer dan 70% van de EU-productie, gevolgd door Nederland (10%) en Oostenrijk (4%).

Hennepteelt past in de Europese Green Deal

Hennep heeft een aantal milieuvoordelen.

 • Koolstofopslag: één hectare hennep slaat in slechts vijf maanden 9 tot 15 ton CO2 op, vergelijkbaar met de hoeveelheid die door een jong bos wordt opgeslagen.
 • De vicieuze cirkel van ziekten doorbreken: hennep helpt de vicieuze cirkel van ziekten te doorbreken bij gebruik in vruchtwisseling (wisselbouw). Bovendien wordt onkruid verstikt door de snelle groei van de schaduwrijke hennepplanten.
 • Preventie van bodemerosie: de dichte hennepbladeren vormen een natuurlijke bodembedekking die het waterverlies vermindert en de bodem beschermt tegen erosie. Hennep bedekt de grond al drie weken na het ontkiemen.
 • Biodiversiteit: de bloeicyclus vindt gewoonlijk plaats tussen juli en september, in een periode waarin andere gewassen weinig stuifmeel produceren. Hennep produceert grote hoeveelheden stuifmeel. Ook biedt het vogels beschutting en is hennepzaad voedsel voor dieren.
 • Weinig of geen gebruik van pesticiden: hennep is niet zo vatbaar voor plantenziekten vanwege het gebrek aan natuurlijke plaagorganismen, wat betekent dat in de meeste gevallen geen insecticiden, herbiciden en fungiciden hoeven te worden gebruikt.

Meer informatie

Een Europese Green Deal

Gebruik van hennep

1. Textielindustrie (hennepvezels)

Hennepvezels lijken sterk op linnen en de textielindustrie is steeds meer geïnteresseerd in het gebruik ervan. In haar actieplan voor de circulaire economie ziet de Commissie de textielsector als een van de hoekstenen van de transitie naar een groenere en duurzamere economie en heeft zij belanghebbenden aangespoord op zoek te gaan naar nieuwe materialen en nieuwe verdienmodellen. Daartoe zal de Commissie een brede EU-strategie voor duurzaam textiel voorstellen die moet zorgen voor een duurzamer en innovatiever circulair verdienmodel.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Levensmiddelen en diervoeders (hennepzaad)

Hennepzaad heeft een hoog eiwitgehalte en bevat aanzienlijke hoeveelheden vezels, vitaminen, omega-3 en mineralen. Daardoor dienen gepelde hennepzaden als levensmiddel, terwijl hele hennepzaden worden gebruikt als diervoeder.

3. Bouw (hennepvezels)

In de bouw worden vooral drie producten op basis van hennep gebruikt: kalkhennepbeton (LHC), hennepwol en isolatiematten. De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de broeikasgasemissies, en 75% van die energie gaat verloren. Dit heeft geleid tot een zoektocht naar bouwmethoden en -materialen die CO2-neutraal zijn of koolstof opslaan. De hoeveelheid koolstof die in hennepbeton wordt opgeslagen, is groter dan de uitstoot tijdens de productie van dat beton, dat ook nog koolstof opslaat tijdens de levensduur van het gebouw. Een verhoging van de energie-efficiëntie in de bouwsector is van essentieel belang voor het bereiken van koolstofneutraliteit in 2050, een van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Hennep kan een significante rol spelen bij het bereiken van deze doelstelling.

Hemp fibre in the construction sector
Lime hemp concrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Papierproductie (hennepvezels)

Het gebruik van hennepvezels om papier te maken, heeft tal van voordelen: hennepstengels zijn in slechts vijf maanden volgroeid en voor henneppapier zijn niet noodzakelijkerwijs giftige bleekchemicaliën nodig, terwijl het zeven tot acht keer kan worden gerecycled.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Ander gebruik

Van hennep afgeleide producten worden in verschillende bedrijfstakken en voor verschillende doeleinden gebruikt. Vanwege de schadelijke milieueffecten van kunststoffen zijn de fabrikanten op zoek gegaan naar alternatieven. Hennep is een goede optie gezien het lage gewicht en de duurzaamheid ervan. Van hennep afgeleide producten worden in verschillende sectoren, zoals de automobielindustrie, de spoorwegen en de lucht- en ruimtevaart, als alternatief voor kunststoffen gebruikt.

Ook wordt hennep gebruikt voor cosmetica (oliën, lotions, shampoos enz.) en voor de energieproductie (biobrandstoffen). Er is ook belangstelling voor de productie en verkoop van hennepextracten, met name cannabidiol (CBD), vanwege het mogelijke gebruik ervan in cosmetica, gezondheidsproducten en levensmiddelen. Voor deze toepassingen gelden echter EU-eisen. In november 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat het in de handel brengen van legaal geproduceerde CBD krachtens het EU-recht is toegestaan.

Definitie en bepalingen

Hennep (Cannabis sativa Linn) is een soort van de familie Cannabaceae waarvan het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) volgens de bepalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zeer laag is. Hennep wordt hoofdzakelijk geteeld voor industrieel gebruik en er zijn 75 verschillende rassen van geregistreerd in de EU-rassenlijst. Hennep die voldoet aan de GLB-bepalingen, wordt vanwege het zeer lage THC-gehalte ervan niet gebruikt voor de productie van verdovende middelen.

Overeenkomstig artikel 189 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is voor alle invoer van hennep momenteel een invoercertificaat vereist. Bovendien geldt het volgende:

 • ruwe hennep van GN-code 5302 10 mag een THC-gehalte van ten hoogste 0,3 % bevatten;
 • voor hennepzaad dat voor inzaai is bestemd, moet worden aangetoond dat het THC-gehalte van het betrokken ras niet meer dan 0,3 % bedraagt;
 • hennepzaad dat niet voor inzaai wordt gebruikt, mag alleen worden ingevoerd met toestemming van de EU-landen, en de erkende importeurs moeten het bewijs leveren dat het zaad niet voor inzaai kan worden gebruikt;
 • EU-landen mogen ook strengere regels toepassen in overeenstemming met de EU-verdragen en internationale verplichtingen.

Steun vanuit het GLB

Landbouwers die hennep telen, komen in aanmerking voor areaalgebonden rechtstreekse GLB-betalingen. De landbouwers moeten voldoen aan de standaardvoorwaarden om in aanmerking te komen voor rechtstreekse betalingen, en aan aanvullende eisen voor hennep, die moeten voorkomen dat illegale gewassen GLB-steun ontvangen.

 • Het geteelde hennepras moet een THC-gehalte van minder dan 0,3 % bevatten.
 • Landbouwers moeten gecertificeerd zaad gebruiken van rassen die vermeld staan in de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen van de EU. Deze lijst bevat 75 verschillende henneprassen.

De EU-landen kunnen besluiten om onder bepaalde voorwaarden vrijwillige gekoppelde steun toe te kennen aan landbouwers die hennep telen. Dat is momenteel het geval in Frankrijk, Polen en Roemenië.

Henneplandbouwers kunnen ook profiteren van steun die wordt gegeven via plattelandsontwikkelingsmaatregelen (tweede pijler van het GLB). Het gaat daarbij om steun voor investeringen, kennisopbouw, het opstarten van bedrijven, innovatie, de organisatie van de toeleveringsketen, biologische landbouw, milieubescherming en klimaatactie.

Comités en deskundigengroepen

Het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten buigt zich over onderwerpen zoals de ontwikkeling van de marktprijzen, de productie en de handel in de EU en daarbuiten. Het comité ondersteunt de Commissie ook bij het vaststellen van uitvoeringshandelingen.

Via de groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld over akkerbouwgewassen in de katoen-, vlas- en hennepsector onderhoudt de Commissie regelmatig contact met belanghebbenden over alle zaken die verband houden met vezelgewassen, waaronder hennep.

Rechtsgrondslagen

Verordening (EU) 2021/2115 bevat voorschriften voor steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen).

Verordening (EU) 1308/2013 stelt een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten vast.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie bevat de eis om gecertificeerd zaad te gebruiken van rassen die vermeld staan in de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 bevatten regels voor invoercertificaten voor hennep.

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie bevat uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad die betrekking hebben op het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten.

Verordening (EU) 2022/1393 van de Commissie stelt de maximumgehalten aan delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) in hennepzaden en daarvan afgeleide producten vast.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1173 van de Commissie betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Richtlijn 2002/53/EG van de Raad betreft de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen.

Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreft het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.

Beschikking 2003/17/EG van de Raad betreft de gelijkwaardigheid van in derde landen verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en de gelijkwaardigheid van in derde landen voortgebracht zaaizaad.