Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Harilik kanep

Kanepi tootmine pakub Euroopa Liidu põllumajandustootjatele, tööstussektoritele ja tarbijatele laialdasi võimalusi.

Kanepi tootmine ELis

Kanepit kasvatatakse kõikjal Euroopas. Viimastel aastatel on kanepikasvatuseks ettenähtud pind ELis märkimisväärselt suurenenud – 19 970 hektarilt (ha) 2015. aastal 34 960 hektarile 2019. aastal (kasv 75 %). Samal ajavahemikul suurenes kanepi toodang 94 120 tonnilt 152 820 tonnile (kasv 62,4 %). Suurim kanepitootja on Prantsusmaa, kelle toodang moodustab üle 70 % ELi toodangust, järgnevad Madalmaad (10 %) ja Austria (4 %).

Kanepikasvatus aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke

Kanep toob keskkonnale kasu mitmel viisil.

 • Süsinikdioksiidi säilitamine. Üks hektar kanepit seob 9–15 tonni süsinikdioksiidi ehk enam-vähem sama palju kui noor mets, kuid kanepi kasvamine võtab aega vaid viis kuud.
 • Taimehaiguste elutsükli katkestamine. Külvikorrasüsteemis kasvatamisel aitab kanep katkestada taimehaiguste elutsükleid. Lisaks ei saa kanepipõllul kasvada umbrohud, kuna kanep kasvab kiiresti ja varjutab teised taimed.
 • Mullaerosiooni ärahoidmine. Tihedatest kanepilehtedest saab looduslik pinnakate, mis vähendab veekadu ja kaitseb mullaerosiooni eest. Kanep katab maa vaid kolme nädalaga pärast idanemist.
 • Elurikkus. Kanep õitseb juulist septembrini, mis on ajavahemik, mil puudub õietolm muudelt kultuuridelt. Kanep toodab õietolmu suures koguses. Samuti pakub see varju lindudele ning selle seemned on toiduks loomadele.
 • Vajab vähe või üldse mitte pestitsiide. Kanepil puuduvad looduslikud kahjurid ja seetõttu on ta vastuvõtlik vaid väheste kahjurite suhtes. See tähendab, et enamikul juhtudel ei ole vaja kasutada ei insektitsiide, herbitsiide ega fungitsiide.

Seotud teave

Euroopa roheline kokkulepe

Kanepi kasutusviisid

1. Tekstiilitööstus (kanepikiud)

Kanepikiud on väga sarnane linakiuga ja tekstiilitööstuse huvi kanepikiu kasutamise vastu kasvab. Euroopa Komisjon peab oma ringmajanduse tegevuskavas tekstiilisektorit keskkonnahoidlikumale ja kestlikumale majandusele ülemineku nurgakiviks ning on julgustanud sidusrühmi otsima uusi materjale ja majandusmudeleid. Selleks teeb komisjon ettepaneku võtta vastu põhjalik ELi kestlike tekstiilitoodete strateegia, mille eesmärk on luua kestlikum ja uuenduslikum ringmajanduse mudel.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Toit ja sööt (kanepiseemned)

Kanepiseemned sisaldavad suurel hulgal valku ning märkimisväärses koguses kiude, vitamiine, oomega-3-rasvhappeid ja mineraalaineid. Seetõttu saab kroovitud kanepiseemneid kasutada toiduna ning kroovimata seemneid söödana.

3. Ehitus (kanepikiud)

Ehituses kasutatakse peamiselt kolme kanepist valmistatud toodet: kanepibetoon, kanepivill ja kanepikiududest isolatsioonplaat. Ehitussektori osa kogu liidu energiakulust on 40 % ja kasvuhoonegaaside heitest 36 %, samas läheb 75 % sektori poolt kasutatud energiast kaduma. See on pannud otsima ehitusmaterjale ja -tavasid, mis oleksid CO2-neutraalsed või seoksid seda. Kanepibetoon on süsinikku siduv, kuna selles materjalis talletatava süsiniku kogus on suurem kui selle tootmisel tekkiv süsinikuheide, ning materjal jätkab süsiniku talletamist kogu hoone eluea jooksul. Energiatõhususe parandamine ehitussektoris on keskse tähtsusega süsinikuneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks, mis on Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud eesmärk. Kanepil võib olla selle eesmärgi saavutamisel oluline roll.

Hemp fibre in the construction sector
Lime hemp concrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Paberi tootmine (kanepikiud)

Kanepikiu kasutamisel paberi valmistamiseks on mitmeid eeliseid: kanepivarred saavad koristusküpseks vaid viie kuuga, kanepipaberit ei ole tingimata vaja pleegitada mürgiste kemikaalidega ning kanepipaberit saab ringlusse võtta seitse kuni kaheksa korda.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Muud kasutusviisid

Kanepist saadud tooteid kasutatakse eri tööstusharudes ja eri eesmärkidel. Plasti negatiivne keskkonnamõju on sundinud tootjaid otsima alternatiive. Kanep on hea alternatiiv, kuna see on kaalult kerge ning vastupidav. Plasti asendajana kasutatakse kanepist saadud tooteid eri sektorites, nagu autotööstus, raudtee-, lennundus- ja kosmosesektor.

Veel kasutatakse kanepit kosmeetika- (õlid, ihupiimad, šampoonid jm) ja energiatoodetes (biokütused). Samuti on olemas huvi kanepiekstraktide, eelkõige kannabidiooli (CBD) tootmise ja turustamise vastu, kuna seda oleks võimalik kasutada kosmeetika- ja tervisetoodetes ning toidus. Selliste võimalike kasutusviiside suhtes kohaldatakse siiski asjakohaseid ELi nõudeid. 2020. aasta novembris otsustas Euroopa Liidu Kohus, et seaduslikult toodetud CBD turustamine on ELi õiguse kohaselt lubatud.

Määratlus ja sätted

Kanep (Cannabis sativa Linn) kuulub sugukonda Cannabaceae, mille tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) sätetega ettenähtu kohaselt väga madal. Kanepit kasvatatakse peamiselt tööstuslikuks kasutuseks ja ELi sordilehes on registreeritud 75 kanepisorti. Kuna THC-sisaldus on väga väike, ei kasutata ÜPP sätetele vastavat kanepit narkootiliste ainete tootmiseks.

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 189 kehtib praegu kogu kanepi impordi suhtes impordilitsentsi nõue. Peale selle juhindutakse järgmisest:

 • CN-koodi 5302 10 alla kuuluva hariliku toore kanepi THC-sisaldus ei tohi ületada 0,3 %;
 • külvamiseks ettenähtud kanepiseemnetega peavad kaasas olema tõendid selle kohta, et asjaomase sordi THC-sisaldus ei ületa 0,3 %;
 • kanepiseemneid, mida ei kasutata külvamiseks, võib importida üksnes ELi liikmesriikide loal ning volitatud importijad peavad esitama tõendi selle kohta, et seemned on sellises seisundis, mis välistab nende kasutamise külvamiseks;
 • ELi liikmesriigid võivad kohaldada ka rangemaid eeskirju kooskõlas ELi aluslepingute ja rahvusvaheliste kohustustega.

ÜPP raames antav toetus

Kanepit kasvatavad põllumajandustootjad saavad ÜPP raames pindalapõhiseid otsetoetusi. Otsetoetuste saamiseks peavad põllumajandustootjad täitma standardseid toetuskõlblikkuse tingimusi ja kanepiga seotud lisanõudeid, millega tagatakse, et ÜPP toetusi ei antaks ebaseaduslike kultuuride eest.

 • Kasvatatava kanepi sordi THC-sisaldus peab jääma alla 0,3 %.
 • Põllumajandustootjad peavad kasutama ELi ühtses põllukultuuride sordilehes loetletud sortide sertifitseeritud seemet. Sordilehes on registreeritud 75 kanepisorti.

ELi liikmesriigid võivad otsustada anda teatavatel tingimustel kanepit kasvatavatele põllumajandustootjatele tootmiskohustusega seotud toetust. Tootmiskohustusega seotud toetust antakse kanepi kasvatajatele praegu Prantsusmaal, Poolas ja Rumeenias.

Kanepikasvatajad võivad saada toetust ka ÜPP teise samba raames kättesaadavate maaelu arengu meetmete kaudu. Samuti kavandatakse asjakohaseid toetuste liike, millega hõlbustada investeeringuid, teadmiste kogumist, ettevõtete asutamist, innovatsiooni, tarneahela korraldust, mahepõllumajandust, keskkonnakaitset ja kliimameetmeid.

Komiteed ja eksperdirühmad

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid teemasid nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ja kolmandates riikides. Peale selle abistab komitee komisjoni rakendusaktide vastuvõtmisel.

Kodanikuühiskonnaga põllukultuuride üle dialoogi pidav rühm, mis käsitleb puuvilla-, lina- ja kanepisektorit, võimaldab komisjonil sidusrühmadega regulaarselt suhelda kõigis kiudkultuuride, sealhulgas kanepiga seotud küsimustes.

Õiguslik alus

Määrus (EL) 2021/2115 – millega kehtestatakse ELi riikide koostatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid.

Määrus (EL) 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 639/2014, millega kehtestatakse nõue kasutada kanepi kasvatamisel ühtses põllukultuuride sordilehes loetletud sortide sertifitseeritud seemet.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1237 ja komisjoni rakendusmäärus 2016/1239, milles sätestatakse impordilitsentsi eeskirjad kanepi jaoks.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga.

Komisjoni määrus (EL) 2022/1393, millega muudetakse delta-9-tetrahüdrokannabinooli (Δ9-THC) piirnorme kanepiseemnetes ja nendest valmistatud toodetes

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1173 ühise põllumajanduspoliitika ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi kohta.

Nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta.

Nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta.

Nõukogu otsus 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta.