Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Коноп

Производството на коноп предлага широки възможности за земеделските стопани, промишлените сектори и потребителите в Европейския съюз.

Производство на коноп в ЕС

Конопът е култура, отглеждана в цяла Европа. През последните години площта в ЕС, използвана за отглеждане на коноп, се е увеличила значително — от 19 970 хектара (ha) през 2015 г. на 34 960 ha през 2019 г. (увеличение със 75 %). През същия период производството на коноп се е увеличило от 94 120 тона на 152 820 тона (увеличение с 62,4 %). Най-големият производител с над 70 % от производството в ЕС е Франция, следвана от Нидерландия (10 %) и Австрия (4 %).

Отглеждането на коноп допринася за постигането на целите на Европейския зелен пакт

Отглеждането на коноп носи редица ползи за околната среда.

 • Съхранение на въглероден диоксид: един хектар коноп поглъща между 9 и 15 тона CO2 — това е подобно на количеството, поглъщано от млада гора, но за пълното израстване на коноп са необходими само пет месеца.
 • Прекъсване на цикъла на болести: конопът помага да се прекъсне цикълът на болести, когато се използва при редуване на културите. Освен това не могат да се развиват плевели поради бързия растеж на конопените растения и засенчването, което те предизвикват.
 • Предотвратяване на ерозия на почвата: плътните листа на конопа се превръщат в естествена почвена покривка, като намаляват загубата на вода и предпазват почвата от ерозия. Конопът покрива земята само три седмици след покълването.
 • Биологично разнообразие: цикълът на цъфтеж обикновено е между юли и септември, когато липсва производство на цветен прашец от други култури. Конопът произвежда големи количества цветен прашец. Той също така осигурява подслон за птици, а конопеното семе служи за храна за животни.
 • Ниска или нулева употреба на пестициди: конопът е уязвим от малко вредители поради липсата на естествени врагове, което означава, че в повечето случаи може да се избегне употребата на инсектициди, хербициди и фунгициди.

Информация по темата

Европейски зелен пакт

Употреба на конопа

1. Текстилна промишленост (конопени влакна)

Конопените влакна са много подобни на ленените и интересът на текстилната промишленост към тяхното използване нараства. В своя план за действие за кръговата икономика Европейската комисия разглежда текстилния сектор като един от крайъгълните камъни на прехода към по-екологична и по-устойчива икономика и насърчава заинтересованите страни да търсят нови материали и икономически модели. В тази връзка Комисията ще предложи цялостна стратегия на ЕС за устойчиви текстилни изделия, насочена към създаването на по-устойчив, иновативен и кръгов икономически модел.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Храни и фуражи (конопено семе)

Конопените семена съдържат много белтъчини и значителни количества влакнини, витамини, омега-3 и минерали. Поради това беленото конопено семе се използва за храна за консумация от човека, а целите семена — за фураж.

3. Строителство (конопени влакна)

В строителството се използват три основни продукта на основата на коноп: конопен бетон, конопена вата и изолационни плоскости от влакна. На строителния сектор се падат 40 % от потреблението на енергия и 36 % от емисиите на парникови газове, като 75 % от тази енергия се губи. Поради това се търсят строителни практики и материали, които са неутрални по отношение на въглеродния диоксид или чрез които се улавя въглерод. Конопеният бетон допринася за улавянето на въглерод, защото количеството въглерод, съхранявано в материала, е по-високо от емисиите, генерирани по време на производството му, и той продължава да съхранява въглерод през жизнения цикъл на сградата. Подобряването на енергийната ефективност в строителния сектор ще играе ключова роля за постигането на въглеродна неутралност до 2050 г. — цел, определена в Европейския зелен пакт. Конопът може да допринесе значително за постигането на тази цел.

Hemp fibre in the construction sector
Lime hemp concrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Производство на хартия (конопени влакна)

Използването на конопени влакна за производство на хартия има множество предимства: пълното развитие на стъблата на конопа отнема само до пет месеца, при производството на конопена хартия не е задължително да се използват токсични химикали за избелване и тя може да се рециклира 7—8 пъти.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Друга употреба

Продукти, получени от коноп, се използват в различни отрасли и за различни цели. Отрицателното въздействие на пластмасата върху околната среда принуждава производителите да търсят алтернативи. Конопът е добър вариант предвид лекото му тегло и трайността му. Продукти от коноп се използват като заместител на пластмаса в различни сектори, например в автомобилостроенето, железопътния сектор, въздухоплаването и авиокосмическата индустрия.

Коноп се използва също така за производство на козметика (масла, лосиони, шампоани и др.) и производство на енергия (биогорива). Има интерес и към производството и предлагането на пазара на екстракти от коноп, по-специално канабидиол (CBD) поради възможната му употреба в козметични, здравни и хранителни продукти. Тази възможна употреба обаче подлежи на съответните изисквания на ЕС. През ноември 2020 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че предлагането на пазара на законно произведен канабидиол е разрешено съгласно законодателството на ЕС.

Определение и разпоредби

Съгласно разпоредбите на общата селскостопанска политика (ОСП) конопът (Cannabis sativa Linn) е вид от семейство Конопови (Cannabaceae) с много ниско съдържание на тетрахидроканабинол (THC). Конопът се отглежда предимно за промишлени цели. В каталога на ЕС са вписани 75 различни сорта коноп. Поради много ниското съдържание на THC конопът, който отговаря на разпоредбите на ОСП, не се използва за производство на наркотични вещества.

В съответствие с член 189 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за внос на коноп понастоящем се изисква лицензия за внос. Освен това:

 • съдържанието на THC в необработен коноп под код по КН 5302 10 не трябва да превишава 0,3 %;
 • конопените семена за посев трябва да са придружени от доказателство, че съдържанието на THC на съответния сорт не надвишава 0,3 %;
 • конопени семена, които не се използват за посев, могат да бъдат внасяни само с разрешение на държавите от ЕС и вносителите трябва да представят доказателство, че семената са поставени в състояние, изключващо употреба за посев;
 • държавите от ЕС могат също така да прилагат по-ограничаващи правила в съответствие с договорите на ЕС и международните задължения.

Подпомагане по линия на ОСП

Земеделските стопани, които отглеждат коноп, могат да получават директни плащания на площ по линия на ОСП. Земеделските стопани трябва да отговарят на стандартните условия за получаване на директни плащания, както и на допълнителни изисквания, които се отнасят специално за конопа и имат за цел да се гарантира, че в рамките на ОСП не се предоставя помощ за отглеждане на незаконни култури.

 • Сортът коноп, който се отглежда, трябва да е със съдържание на THC под 0,3 %.
 • Земеделските стопани трябва да използват сертифицирани семена от сортове, посочени в общия каталог на ЕС на сортовете земеделски растителни видове. В този каталог са вписани 75 различни сорта коноп.

Държавите от ЕС могат да решат да предоставят, при определени условия, доброволно обвързано с производството подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи коноп. Понастоящем такова подпомагане за оглеждане на коноп се прилага във Франция, Полша и Румъния.

Производителите на коноп могат също така да се възползват от подкрепа в рамките на мерки за развитие на селските райони по втория стълб на ОСП. Съответните видове подкрепа имат за цел подпомагане на инвестициите, натрупването на знания, създаването на нови предприятия, иновациите, организацията на веригата на доставки, биологичното земеделие, опазването на околната среда и действията в областта на климата.

Комитети и експертни групи

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда различни въпроси, като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него. Комитетът също така подпомага Комисията при приемането на актове за изпълнение.

Групата за граждански диалог относно обработваемите култури, обхващаща секторите на памука, лена и конопа, дава възможност на Комисията да води редовен диалог със заинтересованите страни по всички въпроси, свързани с влакнодайните култури, включително конопа.

Правни основания

Регламент (ЕС) 2021/2115 — установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите от ЕС по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 — установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти

Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията — установяване на изискване за използване на сертифицирани семена от сортовете, включени в общия каталог на сортовете земеделски растителни видове

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 — установяване на правила за лицензиите за внос на коноп

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията — определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ.

Регламент (ЕС) 2022/1393 на Комисията относно максимално допустимите количества на делта-9-тетрахидроканабинол (Δ9-THC) в конопено семе и в продукти, получени от него

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията — определяне на правила относно интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика.

Директива 2002/53/ЕО на Съвета относно общия каталог на сортовете земеделски растителни видове

Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури

Решение 2003/17/ЕО на Съвета относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни