Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Hamp

Hampeproduktion giver store muligheder for landbrugere, industrisektoren og forbrugerne i EU.

Hampeproduktion i EU

Hamp dyrkes i hele Europa. I de senere år er arealet til dyrkning af hamp udvidet kraftigt i EU – fra 19.970 hektar i 2015 til 34.960 hektar i 2019 (en stigning på 75 %). I samme periode steg produktionen af hamp fra 94.120 ton til 152.820 ton (en stigning på 62,4 %). Frankrig er den største producent og tegner sig for mere end 70 % af EU's produktion efterfulgt af Holland (10 %) og Østrig (4 %).

Dyrkning af hamp bidrager til at nå målene for den europæiske grønne pagt

Hamp har en række miljømæssige fordele.

 • Hamp binder kulstof: en hektar hamp binder 9-15 ton CO2, svarende til den mængde, der bindes af en ung skov, men det tager kun fem måneder at dyrke.
 • Hamp bryder den onde cirkel af sygdomme: hamp medvirker til at stoppe sygdomme, når den anvendes i sædskifte. Desuden kan ukrudt ikke på hampmarker på grund af hampeplanternes hurtige vækst og skyggeevne.
 • Hamp forebygger jorderosion: hampplanternes tætte blade danner et naturligt jorddække, hvilket mindsker vandtabet og beskytter mod jorderosion. Hamp dækker jorden blot tre uger efter spiring.
 • Hamp fremmer biodiversiteten: blomstringen finder normalt sted fra juli til september, samtidig med den manglende pollenproduktion fra andre afgrøder. Hampen producerer store mængder pollen og giver ly til fugle, og hampefrø er godt foder til dyr.
 • Hamp kræver kun begrænset eller ingen brug af pesticider: hamp er ikke udsat for angreb fra ret mange skadegørere, da der kun findes et lille antal naturlige fjender, og det betyder, at anvendelse af insekticider, herbicider og fungicider i de fleste tilfælde kan undgås.

Se også

Den europæiske grønne pagt

Anvendelse af hamp

1. Tekstilproduktion (hampefibre)

Hampefibre ligner meget hør, og tekstilindustriens interesse i at benytte hampefibre vokser. Kommissionen omtaler i sin handlingsplan for den cirkulære økonomi tekstilsektoren som en af grundpillerne i omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig økonomi, og den har opfordret interessenterne til at søge nye materialer og udvikle nye økonomiske modeller. Derfor vil Kommissionen foreslå en omfattende EU-strategi for bæredygtige tekstiler for at opnå en mere bæredygtig, innovativ og cirkulær økonomisk model.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Fødevare- og foderproduktion (hampefrø)

Hampefrø har et højt proteinindhold og store mængder fibre, vitaminer, Omega-3 og mineraler. Derfor kan afskallede hampefrø bruges som fødevarer, mens hele hampefrø kan anvendes som foder til dyr.

3. Bygge- og anlægsvirksomhed (hampefibre)

Der anvendes primært tre hampebaserede produkter i bygge- og anlægssektoren: kalkhampbeton, hampeuld og hampefiberplader til isolering. Byggesektoren står for 40 % af EU's samlede energiforbrug og 36 % af drivhusgasemissionerne, og 75 % af denne energi går til spilde. Det har ført til, at man søger at udvikle byggemetoder og -materialer, der er kuldioxidneutrale eller kulstofbindende. Hampebeton binder kulstof, fordi mængden af kulstof, der lagres i materialet, er højere end de udledninger, der genereres under produktionen, og fordi den fortsætter med at lagre kulstof i bygningens levetid. Forbedring af energieffektiviteten i byggesektoren kommer til at spille en central rolle for at opnå kulstofneutralitet senest i 2050 – et mål, der er fastsat i den europæiske grønne pagt. Og her kan hamp være et vigtigt element.

Hemp fibre in the construction sector
Lime hemp concrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Papirfremstilling (hampefibre)

Der er mange fordele ved at anvende hampefibre til fremstilling af papir: det tager hampestængler højst fem måneder at modne, hampepapir kræver ikke nødvendigvis giftige blegningskemikalier, og hampepapir kan genanvendes 7-8 gange.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Andre anvendelser

Hampbaserede produkter anvendes i forskellige industrier og til forskellige formål. De negative miljøkonsekvenser af plast har tvunget producenterne til at søge alternativer. Hamp er en god mulighed på grund af sin lette vægt og holdbarhed. Som erstatning for plast anvendes hampbaserede produkter i forskellige sektorer som bilproduktion, jernbaner, luftfart og rumfart.

Andre anvendelser af hamp omfatter kosmetikproduktion (olier, cremer, shampoo osv.) og energiproduktion (biobrændstoffer). Der er også interesse for produktion og markedsføring af hampeekstrakter, navnlig cannabidiol (CBD), på grund af dets mulige brug i kosmetik, sundhedsprodukter og fødevarer. Disse mulige anvendelser er imidlertid underlagt en række EU-krav. I november 2020 fastslog Den Europæiske Unions Domstol, at markedsføring af lovligt fremstillet CBD er tilladt i henhold til EU-lovgivningen.

Definition og bestemmelser

Hamp (Cannabis sativa Linn) er en art af cannabaceae-familien, hvor indholdet af tetrahydrocannabinol (THC) er meget lavt i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles landbrugspolitik. Hamp dyrkes primært til industriel brug, og der er 75 forskellige hampesorter, der er opført i EU-kataloget. På grund af det meget lave THC-niveau anvendes hamp, der opfylder bestemmelserne i den fælles landbrugspolitik, ikke til fremstilling af narkotika.

I henhold til artikel 189 i forordning (EU) nr. 1308/2013 er al import af hamp i øjeblikket underlagt krav om importlicens. Desuden:

 • må rå hamp henhørende under KN-kode 5302 10 have et THC-indhold på højst 0,3 %
 • skal hampefrø til udsæd ledsages af bevis for, at den pågældende sorts THC-indhold ikke overstiger 0,3 %
 • må hampefrø, der ikke anvendes til udsæd, kun importeres med EU-landenes tilladelse, og de godkendte importører skal fremlægge dokumentation for, at frøene er blevet anbragt i en tilstand, der udelukker anvendelse til udsæd
 • kan EU-landene også anvende mere restriktive regler i overensstemmelse med EU-traktaterne og internationale forpligtelser.

Tilskud som led i den fælles landbrugspolitik

Landbrugere, der dyrker hamp, er berettigede til arealbaserede direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik. De skal opfylde de standardbetingelser for støtteberettigelse, som er knyttet til direkte betalinger. Derudover skal de leve op til en række yderligere krav, som er specifikke for hamp, og som sikrer, at ingen dyrkning af ulovlige afgrøder modtager støtte via den fælles landbrugspolitik.

 • Den hampesort, der dyrkes, skal have et THC-indhold på under 0,3 %.
 • Landbrugerne skal anvende certificeret frø af sorter, der står på EU's fælles sortsliste over landbrugsplantearter. Der er 75 forskellige hampesorter på denne liste.

EU-landene kan på visse betingelser beslutte at yde frivillig koblet støtte til landbrugere, der dyrker hamp. Frivillig koblet støtte til hamp benyttes i øjeblikket i Frankrig, Polen og Rumænien.

Hampelandbrugere kan også få støtte via foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne under den fælles landbrugspolitiks andet indsatsområde. Disse typer støtte skal fremme investeringer, vidensopbygning, virksomhedsetablering, innovation, forsyningskædeorganisation, økologisk landbrug, miljøbeskyttelse og klimaindsats.

Udvalg og ekspertgrupper

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriserne og produktionen og handelen i EU og tredjelandene. Komitéen bistår også Kommissionen, når den vedtager gennemførelsesretsakter.

Gruppen for civil dialog om markafgrøder, der omfatter bomulds-, hør- og hampesektoren, giver Kommissionen mulighed for regelmæssig kontakt med de berørte parter om alle spørgsmål vedrørende fiberafgrøder, herunder hamp.

Retsgrundlag

Forordning (EU) 2021/2115 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik.

Forordning (EU) 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

Kommissionens delegerede forordning (EU) 639/2014 om krav om anvendelse af certificeret frø af sorter, der er opført på den fælles sortsliste over landbrugsplantearter

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1237 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 om fastsættelse af regler for importlicenser for hamp.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 om reglerne for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen med import- og eksportlicenser.

Kommissionens forordning (EU) 2022/1393 om grænseværdier for delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) i hampefrø og produkter heraf

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1173 om det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem i den fælles landbrugspolitik

Rådets direktiv 2002/53/EF om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter

Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter

Rådets beslutning 2003/17/EF om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande