Skip to main content
Agriculture and rural development

Konopí

Produkce konopí nabízí široké příležitosti pro zemědělce, průmyslová odvětví a spotřebitele v Evropské unii.

Produkce konopí v EU

Konopí je plodina pěstovaná v celé Evropě. V posledních letech se plocha, na níž se konopí v EU pěstuje, výrazně rozšířila z 19 970 hektarů (ha) v roce 2015 na 34 960 ha v roce 2019 (75% nárůst). Ve stejném období vzrostla produkce konopí z 94 120 tun na 152 820 tun (nárůst o 62,4 %). Největším producentem konopí je Francie s podílem více než 70 % produkce EU, následovaná Nizozemskem (10 %) a Rakouskem (4 %).

Jak pěstování konopí přispívá k cílům Zelené dohody pro Evropu

Konopí má řadu přínosů pro životní prostředí.

 • Ukládání uhlíku: jeden hektar konopného pole pohltí 9 až 15 tun CO₂, tedy podobně jako mladý les, ale růst konopí trvá pouhých pět měsíců.
 • Prolomení cyklu chorob: používání konopí při střídaní plodin pomáhá přerušit cyklus chorob. Kromě toho konopné rostliny potlačují růst plevele, neboť samy rostou rychleji a berou pleveli světlo.
 • Prevence eroze půdy: husté listy konopí vytvářejí přirozený půdní pokryv, snižují úbytek vody a chrání půdu před erozí. Konopí zemi pokryje za pouhé tři týdny po vyklíčení.
 • Biologická rozmanitost: konopí kvete obvykle od července do září, tedy v období, kdy je nedostatek pylu z jiných rostlin, přičemž konopí ho produkuje velké množství. Poskytuje rovněž útočiště pro ptáky a jeho semena jsou potravou pro zvířata.
 • Omezené nebo nulové používání pesticidů: konopí napadá poměrně málo škůdců, jelikož má velice málo přirozených predátorů, takže ve většině případů není nutné při jeho pěstování používat insekticidy, herbicidy a fungicidy.

Související informace

Zelená dohoda pro Evropu

Využití konopí

1. Textilní průmysl (konopná vlákna)

Konopné vlákno je velmi podobné lněnému a zájem textilního průmyslu o jeho používání roste. Evropská komise ve svém akčním plánu pro oběhové hospodářství považuje textilní odvětví za jeden ze základních kamenů přechodu na ekologičtější a udržitelnější hospodářství, a proto vyzvala zúčastněné strany, aby hledaly nové materiály a nové ekonomické modely. Za tímto účelem Komise navrhne komplexní strategii EU pro udržitelné textilní výrobky, která vyústí ve vytvoření udržitelnějšího, inovativnějšího a oběhovějšího ekonomického modelu.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Potraviny a krmiva (konopná semena)

Semena konopí mají vysoký obsah bílkovin, vlákniny, vitaminů, mastných kyselin omega 3 a minerálních látek. V důsledku toho se loupaná konopná semena používají jako potravina pro lidskou spotřebu, zatímco celá se používají jako krmivo pro zvířata.

3. Stavebnictví (konopná vlákna)

Ve stavebnictví se používají tři hlavní výrobky na bázi konopí: konopný beton (LHC), konopná vlna a konopné izolační desky. Odvětví stavebnictví spotřebovává 40 % energie a vypouští 36 % emisí skleníkových plynů, přičemž 75 % spotřebované energie přichází vniveč. To vedlo k hledání stavebních postupů a materiálů, které jsou neutrální z hlediska oxidu uhličitého nebo ukládání uhlíku. Konopný beton je sekvestorem uhlíku, neboť množství uhlíku uloženého v materiálu je vyšší než emise vznikající při jeho výrobě. Navíc uhlík váže i během životnosti budovy. Zlepšení energetické účinnosti ve stavebnictví bude hrát klíčovou úlohu při dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, což je cíl stanovený v Zelené dohodě pro Evropu a konopí může při jeho plnění hrát významnou úlohu.

Hemp fibre in the construction sector
Lime hemp concrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Výroba papíru (konopná vlákna)

Používání konopných vláken k výrobě papíru má mnoho výhod: stonky konopí vyrostou za pouhých pět měsíců, konopný papír se nemusí bělit pomocí toxických chemických látek a je možné jej až sedmkrát či osmkrát zrecyklovat.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Jiné využití

Produkty získané z konopí se používají v různých odvětvích a k různým účelům. Negativní dopady plastů na životní prostředí přiměly výrobce hledat alternativní materiály. Konopí je dobrou volbou vzhledem ke své nízké hmotnosti a vysoké trvanlivosti. Jako náhrada za plasty se výrobky z konopí používají v různých odvětvích: automobilová výroba, železniční doprava a letectví.

Mezi další použití konopí patří kosmetika (oleje, pleťová mléka a vody, šampony apod.) či výroba energie (biopaliva). Zájem je také o výrobu výtažků z konopí a jejich uvádění na trh, zejména kanabidiolu (CBD) kvůli jeho možnému použití v kosmetických přípravcích, zdravotnických výrobcích a potravinách. Tato možná použití upravují předpisy na úrovni EU. Soudní dvůr Evropské unie v listopadu 2020 rozhodl, že podle práva EU je možné uvádět legálně vyprodukovaný kanabidiol na trh.

Definice a právní úprava

Konopí seté (Cannabis sativa Linn) je rostlina z čeledi konopovité (Cannabaceae), která podle ustanovení společné zemědělské politiky (SZP) obsahuje velmi nízkou hladinu tetrahydrokanabinolu (THC). Konopí se pěstuje především pro průmyslové účely a v katalogu EU je registrováno 75 různých odrůd. Vzhledem k velmi nízké hladině THC se konopí, které je v souladu s ustanoveními SZP, nepoužívá k výrobě omamných látek.

V souladu s článkem 189 nařízení (EU) č. 1308/2013 veškerý dovoz konopí v současné době podléhá požadavku na dovozní licenci. Mimoto:

 • obsah THC v surovém pravém konopí kódu KN 5302 10 může být nejvýše 0,3 %
 • u semen konopí určených k výsevu musí být prokázáno, že obsah THC v dané odrůdě nepřesahuje 0,3 %
 • semena konopí, která nejsou určena k výsevu, mohou být dovážena pouze na základě povolení zemí EU a oprávnění dovozci musí předložit důkaz, že semena byla upravena tak, aby nebylo možné je použít k výsevu
 • země EU pak mohou uplatňovat přísnější pravidla v souladu se smlouvami EU a mezinárodními závazky.

Podpora dostupná v rámci SZP

Pěstitelé konopí mohou v rámci SZP žádat o přímou platbu na plochu. Za tímto účelem musejí splňovat standardní podmínky způsobilosti pro přímé platby, jakož i dodatečné požadavky specifické pro konopí, které garantují, aby podporu v rámci SZP nedostávaly nelegálně pěstované plodiny.

 • Odrůda pěstovaného konopí musí mít obsah THC nižší než 0,3 %.
 • Zemědělci musí používat certifikované osivo odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin EU. V tomto katalogu je registrováno 75 různých odrůd konopí.

Země EU se mohou rozhodnout, že pěstitelům konopí poskytnou za určitých podmínek dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Ta je v současné době poskytována ve Francii, Polsku a Rumunsku.

Pěstitelé konopí mohou rovně čerpat podporu zavedenou v rámci opatření pro rozvoj venkova, které spadají do druhého pilíře SZP. Jednotlivé druhy podpory jsou navrženy tak, aby usnadňovaly investice, budování znalostí, zakládání podniků, inovace, organizaci dodavatelského řetězce, ekologické zemědělství, ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Výbory a expertní skupiny

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů se pravidelně schází a projednává různé otázky, jako je vývoj tržních cen, výroba a obchod v EU a třetích zemích. Výbor rovněž napomáhá Komisi při přijímání prováděcích aktů.

Skupina pro občanský dialog zaměřená na plodiny na orné půdě, což zahrnuje bavlny, len a konopí, umožňuje Komisi udržovat pravidelný dialog se zúčastněnými stranami o všech záležitostech týkajících se přadných rostlin, včetně konopí.

Právní základ

Nařízení (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP)

Nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, kterým se stanoví požadavek na používání certifikovaného osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a prováděcí nařízení EU 2016/1239, kterými se stanoví pravidla pro dovozní licence pro konopí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí

Nařízení Komise (EU) 2022/1393 o maximálních limitech delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v konopných semenech a produktech z nich získaných

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 o integrovaném administrativním a kontrolním systému v oblasti společné zemědělské politiky

Směrnice Rady 2002/53/ES o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin

Směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh

Rozhodnutí Rady 2003/17/ES o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích