Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Konopa

Výroba konopy ponúka poľnohospodárom, priemyselným odvetviam a spotrebiteľom v Európskej únii rozsiahle príležitosti.

Výroba konopy v EÚ

Konopa je plodina pestovaná v celej Európe. V posledných rokoch sa plocha vyhradená na pestovanie konopy v EÚ výrazne zvýšila z 19 970 hektárov (ha) v roku 2015 na 34 960 ha v roku 2019 (nárast o 75 %). V tom istom období sa výroba konopy zvýšila z 94 120 ton na 152 820 ton (nárast o 62,4 %). Najväčším výrobcom je Francúzsko, ktoré predstavuje viac ako 70 % výroby v EÚ, za ním nasleduje Holandsko (10 %) a Rakúsko (4 %).

Pestovanie konopy prispieva k cieľom Európskej zelenej dohody

Konopa má niekoľko environmentálnych prínosov.

 • Ukladanie uhlíka: jeden hektár konopného poľa pohlcuje 9 až 15 ton CO2, teda približne toľko ako mladý les, ale jeho rast trvá len päť mesiacov.
 • Prelomenie cyklu chorôb: konopa pomáha prelomiť cyklus chorôb, ak sa používa pri striedaní plodín. Okrem toho rastliny konopy bránia v raste burín, pretože samotné rastliny konopy rýchlo rastú a odoberajú burinám svetlo.
 • Prevencia erózie pôdy: husté listy konope vytvárajú prirodzenú pokrývku pôdy, vďaka čomu znižujú úbytok vody a chránia pôdu pred eróziou. Konopa pokryje pôdu už tri týždne po klíčení.
 • Biodiverzita: cyklus kvitnutia zvyčajne trvá od júla do septembra, teda v období, keď nedochádza k dostatočnej produkcii peľu z iných plodín. Konopa produkuje veľké množstvá peľu. Okrem toho poskytuje prístrešie pre vtáky a konopné semená sú potravou pre zvieratá.
 • Nízke alebo žiadne používanie pesticídov: Konopu ohrozuje len veľmi málo škodcov, pretože má málo prirodzených predátorov, čo znamená, že vo väčšine prípadov nie je nutné používať pri jej pestovaní insekticídy, herbicídy a fungicídy.

Súvisiace informácie

Európska zelená dohoda

Použitie konopy

1. Textilný priemysel (konopné vlákna)

Konopné vlákno je veľmi podobné ľanu a záujem textilného priemyslu o používanie konopného vlákna rastie. Európska komisia vo svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo považuje textilný priemysel za jeden zo základných kameňov prechodu na ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo a vyzvala zainteresované strany, aby hľadali nové materiály a nové hospodárske modely. Na tento účel Komisia navrhne komplexnú stratégiu EÚ v oblasti udržateľných textílií s cieľom vytvoriť udržateľnejší, inovatívnejší a obehovejší hospodársky model.

Hemp fibre and textile material
Hemp fibre is a sustainable raw material for the textile industry.

2. Potraviny a krmivá (konopné semená)

Konopné semená obsahujú vysoké množstvá bielkovín a značné množstvá vlákniny, vitamínov, omega-3 kyselín a minerálov. V dôsledku toho slúžia lúpané konopné semená ako potravina na ľudskú spotrebu, zatiaľ čo celé konopné semená sa používajú ako krmivo pre zvieratá.

3. Stavebníctvo (konopné vlákna)

V stavebníctve sa používajú tri hlavné výrobky na báze konopy: konopný betón, konopná vlna a drevovláknitá izolácia. Stavebný sektor je zodpovedný za 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov, pričom 75 % tejto energie smeruje do odpadu. To viedlo k hľadaniu stavebných postupov a materiálov, ktoré sú neutrálne z hľadiska oxidu uhličitého alebo sekvestrácie uhlíka. Konopný betón je sekvestrátor uhlíka, keďže množstvo uhlíka uloženého v materiáli je vyššie ako emisie, ktoré vznikajú počas jeho výroby. Konopný betón okrem toho pohlcuje uhlík aj počas životnosti budovy. Zlepšenie energetickej hospodárnosti v sektore budov bude zohrávať kľúčovú úlohu v snahe o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, čo je cieľ stanovený v Európskej zelenej dohode. Konopa môže zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa.

Hemp fibre in the construction sector
Lime hemp concrete, hemp wool and fibre-board insulation are used in the construction sector due to their energy efficient properties.

4. Výroba papiera (konopné vlákna)

Používanie konopného vlákna na výrobu papiera má mnoho výhod: konopné stonky dozrievajú už v priebehu piatich mesiacov, konopný papier sa nemusí bieliť pomocou toxických bieliacich látok a sa môže recyklovať sedem až osemkrát.

Rolls of paper constructed from hemp fibre
Hemp fibre paper is a more sustainable alternative to paper made from wood pulp.

5. Iné využitie

Výrobky odvodené z konopy sa používajú v rôznych odvetviach a na rôzne účely. Negatívne účinky plastov na životné prostredie prinútili výrobcov hľadať alternatívy. Konopa je dobrou možnosťou vzhľadom na jej ľahkú hmotnosť a trvanlivosť. Výrobky získané z konopy sa ako náhrada za plasty používajú v rôznych odvetviach, ako je výroba automobilov, železničná doprava, letecký a kozmický priemysel.

Medzi ďalšie použitia konopy patrí kozmetika (oleje, pleťové mlieka, šampóny atď.) a výroba energie (biopalivá). Existuje aj záujem o výrobu a predaj konopných extraktov, najmä kanabidiolu (CBD), vzhľadom na jeho možné použitie v kozmetike, zdravotníckych výrobkoch a potravinách. Na tieto možné použitia sa však vzťahujú príslušné požiadavky EÚ. V novembri 2020 Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že podľa práva EÚ je povolené uvádzať na trh zákonne vyprodukovaný kanabidiol.

Vymedzenie pojmov a príslušné ustanovenia

Konopa siata (Cannabis sativa Linn) je rastlina z čeľade konopovité (Cannabaceae), ktorá podľa ustanovení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) obsahuje veľmi nízku hladinu tetrahydrokanabinolu (THC). Konopa sa pestuje najmä na priemyselné účely a v katalógu EÚ je zaregistrovaných 75 rôznych odrôd konopy. Vzhľadom na veľmi nízku úroveň THC sa konopa, ktorá je v súlade s ustanoveniami SPP, nepoužíva na výrobu omamných látok.

V súlade s článkom 189 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa v súčasnosti vzťahuje na všetok dovoz konopy požiadavka na dovoznú licenciu. Okrem toho:

 • obsah THC v surovej pravej konope, na ktorú sa vzťahuje číselný znak KN 5302 10, nesmie presiahnuť 0,3 %;
 • k semenám konopy určeným na siatie musí byť priložený dôkaz o tom, že obsah THC v príslušnej odrode nepresahuje 0,3 %;
 • konopné semená, ktoré nie sú určené na siatie, sa môžu dovážať len na základe povolenia krajín EÚ a oprávnení dovozcovia musia predložiť dôkaz o tom, že semená boli upravené tak, aby ich nebolo možné použiť na siatie;
 • krajiny EÚ môžu okrem toho uplatňovať prísnejšie pravidlá v súlade so zmluvami EÚ a medzinárodnými záväzkami.

Podpora dostupná v rámci SPP

Poľnohospodári, ktorí pestujú konopu, majú nárok na priame platby na plochu v rámci SPP. Na tento účel musia spĺňať štandardné podmienky oprávnenosti na priame platby, ako aj dodatočné požiadavky špecifické pre konopu, ktoré majú zaručiť, aby podporu z SPP nedostávali nelegálne pestované plodiny.

 • Obsah THC v odrode pestovanej konopy musí byť nižší ako 0,3 %.
 • Poľnohospodári musia používať certifikované osivo odrôd uvedených v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ. V tomto katalógu je zaregistrovaných 75 rôznych odrôd konopy.

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že poľnohospodárom pestujúcim konopu poskytnú za určitých podmienok dobrovoľnú viazanú podporu. Dobrovoľná viazaná podpora na konopu sa v súčasnosti uplatňuje vo Francúzsku, Poľsku a Rumunsku.

Pestovatelia konopy môžu dostávať aj podporu zavedenú v rámci opatrení na rozvoj vidieka, ktoré patria do druhého piliera SPP. Príslušné druhy podpory sú navrhnuté tak, aby uľahčovali investície, budovanie znalostí, zakladanie podnikov, inovácie, organizáciu dodávateľského reťazca, ekologické poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy.

Výbory a skupiny odborníkov

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o otázkach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ. Výbor rovnako pomáha Komisii aj pri prijímaní vykonávacích aktov.

Skupina pre občiansky dialóg o plodinách pestovaných na ornej pôde, ktorá pokrýva sektory bavlny, ľanu a konope, umožňuje Komisii udržiavať pravidelný dialóg so zainteresovanými stranami o všetkých záležitostiach týkajúcich sa priadnych plodín vrátane konopy.

Právny základ

Nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP).

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014, ktorým sa stanovuje požiadavka používať certifikované osivo odrôd uvedených v „Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín“

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 a vykonávacie nariadenie EÚ 2016/1239, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozných licencií pre konopu.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1393 o maximálnych hodnotách obsahu delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v semenách konopy siatej a vo výrobkoch z nich.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1173 o integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Smernica Rady 2002/53/ES o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.

Smernica Rady 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín.

Rozhodnutie Rady 2003/17/ES o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách.