Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Заявления за регистрация на нови продукти с географски означения

Важна забележка

Съветваме заявителите да изключат всички лични данни (включително имена, лични телефонни номера и електронни адреси). Смята се, че включените в заявленията лични данни са предоставени съгласно правна процедура и съответно могат да бъдат надлежно обработвани за целите на управлението на заявление за географско означение и публикувани. 

Селскостопански продукти

Формулярът за единния документ за регистрация на селскостопански продукт като защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), както и формулярът за спецификацията на продукта за храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) са налични в приложенията към Регламент (ЕС) № 668/2014.

Изменение на спецификациите на продуктите

Формулярите за изменение на продуктовата спецификация на ЗНП и ЗГУ в сектора на храните, както и ХТСХ, са налични в приложенията към Регламент (ЕС) 2022/892.

Необходимите документи и информация се съобщават на Европейската комисия, както следва:

  • за компетентните органи на държавите от ЕС — чрез цифровите системи, предоставени от Комисията (e-Ambrosia);
  • за компетентните органи и производителите от държави извън ЕС, както и за физическите или юридическите лица, които имат законен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2024/1143 — чрез AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu), като се използват необходимите формуляри.
5 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
National competent authorities – food sector
6 ЮЛИ 2023 Г.
Guide to applicants: How to compile the single document

 

Лозаро-винарски продукти

Формулярите за единния документ за регистрация на лозаро-винарски продукт като защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ГУ) са налични в приложението към Регламент (ЕС) 2019/34.

Изменение на спецификациите на продуктите

Формулярите за изменение на продуктовата спецификация на ЗНП и ЗГУ за лозаро-винарски продукти също са налични в приложенията към Регламент (ЕС) 2019/34.

Необходимите документи и информация се съобщават на Европейската комисия, както следва:

1. За компетентните органи на държавите от ЕС — чрез информационните системи, предоставени от Комисията (e-Ambrosia) в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185;

2. За компетентните органи и представителните професионални организации на държави извън ЕС, както и за физическите или юридическите лица, които имат законен интерес по силата на настоящия регламент — чрез AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu), като се използват необходимите формуляри.

За информация относно:

  • практическите аспекти на достъпа до информационните системи,
  • метода за комуникация,
  • как да се предостави изискваната информация,

органите и лицата, засегнати от настоящия регламент, могат да се свържат със следната функционална пощенска кутия на Комисията: AGRI-CONTACT-E-Ambrosiaatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-CONTACT-E-Ambrosia[at]ec[dot]europa[dot]eu).

10 HОЕМВРИ 2020 Г.
Guide to applicants – How to compile wine PDO/PGI applications
20 MАЙ 2021 Г.
National competent authorities – wine sector
29 HОЕМВРИ 2019 Г.
Preparation of a single Document

 

Спиртни напитки

Формулярите за единния документ за регистрация на спиртна напитка като защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ГУ) са налични в приложението към Регламент (ЕС) 2021/1236.

Изменение на спецификациите на продуктите

Формулярите за изменение на продуктовата спецификация на ЗНП и ЗГУ в сектора на спиртните напитки също са налични в приложенията към Регламент (ЕС) 2021/1236.

Необходимите документи и информация се съобщават на Европейската комисия, както следва:

  • за компетентните органи на държавите от ЕС — чрез цифровите системи, предоставени от Комисията (e-Ambrosia);
  • за компетентните органи и производителите от държави извън ЕС, както и за физическите или юридическите лица, които имат законен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2019/787 — чрез AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONSatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS[at]ec[dot]europa[dot]eu), като се използват необходимите формуляри.
20 MАЙ 2021 Г.
National competent authorities – spirits sector