Skip to main content
Agriculture and rural development

Chmeľ

Ochrana poľnohospodárov EÚ a poľnohospodárskeho sektora prostredníctvom politiky trhových zásahov, obchodných opatrení, právnych predpisov a monitorovania trhu.

Prehľad

Slovo „chmeľ“ sa vzťahuje na tieto tri skupiny výrobkov:

  • chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené;
  • chmeľ v podobe prášku alebo peliet;
  • chmeľové výťažky.

V Európskej únii chmeľ pestuje takmer 2 600 fariem na ploche 26 500 ha, čo predstavuje 60 % celkovej celosvetovej plochy používanej na pestovanie chmeľu.

Chmeľ sa pestuje v 14 krajinách EÚ. Zhruba 17 000 hektárov, na ktorých sa pestuje chmeľ v Nemecku, predstavuje 60 % plošnej výmery pestovania chmeľu v rámci EÚ a približne jednu tretinu plochy určenej na tento účel celosvetovo. Ďalšími hlavnými producentmi v EÚ sú Česko, Poľsko a Slovinsko.

Celosvetovo, avšak predovšetkým v Európe, sa táto plocha zmenšuje; jedným z dôvodov je zvyšujúci sa podiel alfa kyseliny a znižujúca sa miera jej použitia v pive. Alfa kyselina je zložka chmeľu, ktorá dodáva pivu horkú chuť a ďalšie príchute.

Výroba

EÚ vyprodukuje každoročne približne 50 000 ton chmeľu. Produkcia alfa kyseliny pravidelne presahuje 5 000 ton.

Ročná výroba chmeľu sa celosvetovo pohybuje od 80 000 do 100 000 ton, čo zodpovedá 8 000 až 10 000 tonám alfa kyseliny. Dopyt po alfa kyseline sa odhaduje na približne 8 000 ton na základe skutočnosti, že na hektoliter piva sa priemerne použije 4,1 g kyseliny. Obsah chmeľu sa líši v závislosti od konkrétneho typu piva, predovšetkým úrovne horkosti a odrody použitého chmeľu. V dôsledku technologického pokroku a rastúceho záujmu spotrebiteľov o menej horké pivá dochádza každoročne k znižovaniu obsahu chmeľu (v roku 1995 to predstavovalo 6,3 g alfa kyseliny na hektoliter). 

Napriek celosvetovému zvyšovaniu výroby piva sa dopyt po alfa kyseline zásadne nezvýšil. Keďže v súčasnosti ponuka prevyšuje dopyt, priemerné ceny na zmluvnom a voľnom trhu s chmeľom sa od roku 2009 držia na relatívne nízkej úrovni.

Súvisiace informácie

Správy o zbere chmeľu

Recognised hop producer groups
English
(97.97 KB - PDF)
Stiahnuť
List of hop production areas
English
(100.74 KB - PDF)
Stiahnuť
List of hop certification centres and their codes
English
(99.31 KB - PDF)
Stiahnuť

Zahraničný obchod

EÚ a predovšetkým Nemecko predstavuje jedno z centier globálneho trhu s chmeľom. V rámci zahraničného obchodu patrí EÚ tradične k čistým vývozcom. V posledných rokoch prebytok narástol na takmer 20 000 ton šištičiek. Hlavným odberateľom je Rusko, za ktorým nasledujú Spojené štáty a Japonsko.

Všetky krajiny EÚ s výnimkou jednej, ktoré pestujú chmeľ, sú členmi Medzinárodného výboru pestovateľov chmeľu, ktorého cieľom je podporovať výmenu informácií, a to tak medzi výrobcami navzájom, ako aj medzi výrobcami a ostatnými stranami v rámci tohto sektoru (obchodníkmi a pivovarmi).

Právne základy

Spoločnou organizáciou trhu v nariadení EÚ 1308/2013 sa stanovujú hlavné právne ustanovenia týkajúce sa sektora chmeľu: certifikácia, skupiny výrobcov a dovoz.

Súvisiace informácie

Príslušné právne predpisy EÚ v oblasti chmeľu

Výbory

Výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských krajín s predsedajúcim zástupcom Európskej komisie, zasadajú pravidelne s cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov pravidelne rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.