Skip to main content
Agriculture and rural development

Humle

Beskyttelse af EU's landbrugere og landbrugssektoren ved hjælp af markedspolitiske indgreb, handelsforanstaltninger, lovgivning og overvågning af markedet.

Oversigt

Udtrykket "humle" omfatter følgende tre produktgrupper:

  • humlekopper, i frisk eller tørret form
  • humle i form af pulver eller pellets
  • humleekstrakt

Ca. 2 600 bedrifter i EU dyrker humle, der dækker 26,500 ha – 60 % af det samlede areal, der anvendes til humledyrkning i hele verden.

Humle dyrkes i 14 EU-lande. Der anvendes ca. 17 000 ha til humledyrkning i Tyskland, som tegner sig for 60 % af EU's humleareal og ca. en tredjedel af det areal, der anvendes til dyrkning af humle i hele verden. De andre største EU-producenter er Tjekkiet, Polen og Slovenien.

I hele verden, men især i Europa, falder det dyrkede areal, blandt andet på grund af det stigende udbytte af alfasyre og faldende brug af humle i øl. Alfasyre er den bestanddel af humle, der giver øl dets bitre smag og andre aromaer.

Produktion

EU producerer årligt omkring 50 000 ton humle. Produktionen af alfasyre overstiger regelmæssigt 5,000 tons.

Den årlige humleproduktion på verdensplan varierer mellem 80 000 og 100 000 tons, svarende til mellem 8 000 og 10 000 tons alfasyre. Efterspørgslen efter alfasyre anslås at ligge på omkring 8 000 tons, idet der i gennemsnit er behov for 4,1 g pr. hektoliter øl. Humlens indhold varierer alt efter ølsort, især hvor bittert ølmærket er, og hvilke humlesorter der anvendes. Som følge af den teknologiske udvikling og forbrugernes stigende præference for mindre bittert øl falder humleindholdet fra år til år (de lå stadig på 6,3 g pr. hektoliter i 1995). 

Selv om ølproduktionen på verdensplan er stigende, stiger efterspørgslen efter alfasyre ikke meget. Da udbuddet i øjeblikket overstiger efterspørgslen, har gennemsnitspriserne både på kontraktmarkedet for humle og det frie marked været forholdsvis lave siden 2009.

Se også

Høstrapporter for humle

Recognised hop producer groups
English
(97.97 KB - PDF)
Download
List of hop production areas
English
(100.74 KB - PDF)
Download
List of hop certification centres and their codes
English
(99.31 KB - PDF)
Download

Oversøisk handel

EU – især Tyskland – er et af knudepunkterne på det globale marked for humle. Hvad angår udenrigshandelen, har EU traditionelt været nettoeksportør. I de seneste år har overskuddet svaret til ca. 20 000 tons humlekopper. Den største køber er Rusland efterfulgt af USA og Japan.

Alle med undtagelse af et af EU's humleproducerende lande hører til den internationale komité af humledyrkere, der har til formål at fremme udvekslingen af oplysninger, både mellem producenterne indbyrdes og mellem producenter og de øvrige parter i sektoren (forhandlere og bryggerier).

Retsgrundlag

Den fælles markedsordning, EU-forordning 1308/2013, indeholder de vigtigste lovbestemmelser for humlesektoren: certificering, producentsammenslutninger og import.

Se også

Den relevante EU-lovgivning vedrørende humle

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Udvalget for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter drøfter områder som udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande.