Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Strategické plány SPP

SPP na roky 2023 – 2027 sa riadi prístupom založeným na výkonnosti a výsledkoch. Opiera sa o desať cieľov, ktoré tvoria rámec strategických plánov SPP krajín EÚ. Kombinujú sa v nich cielené intervencie zamerané na riešenie osobitných potrieb a dosahovanie cieľov na úrovni EÚ.

Stručný prehľad

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) na roky 2023 – 2027 nadobudla účinnosť 1. januára 2023. Znamenalo to štart realizácie 28 schválených strategických plánov SPP v 27 krajinách (každý členský štát EÚ zostavil jeden strategický plán, výnimkou je Belgicko s osobitným plánom pre Flámsko a osobitným plánom pre Valónsko).

Európska komisia v novembri 2023 uverejnila posúdenie plnenia strategických plánov SPP z hľadiska cieľov SPP. Správa vychádza z informácií v národných plánoch SPP, ako aj z kvalitatívneho hodnotenia potenciálnych účinkov možností, ktoré si zvolili krajiny EÚ. Toto predbežné posúdenie predstavuje zhrnutie kombinovaných príspevkov intervencií, ktoré plánujú krajiny EÚ, k dosahovaniu špecifických cieľov SPP a šiestich celoúnijných cieľov Zelenej dohody v oblastiach:

 • spravodlivejšie príjmy pre poľnohospodárov a udržanie dynamiky vo vidieckych oblastiach
 • opatrenia v oblasti životného prostredia a ochrany klímy
 • sociálna udržateľnosť a spoločenské očakávania, ako sú napríklad dobré životné podmienky zvierat.

Správa zaznamenáva aj oblasti, v ktorých by plány mohli byť spoločne ambicióznejšie alebo kde by mohli uplatňovať optimálnejšie prístupy.

Posúdenie

23. NOVEMBRA 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Štúdie

Komisia pri posúdení vychádzala zo štúdií externého subjektu:

Okrem toho posúdenie vychádza z komisijného prehľadu schválených strategických plánov SPP: 

Dodatočné informácie sú k dispozícii v prezentácii k mapovaniu a analýze strategických plánov SPP a v prehľade (PDF).

Strategické plány SPP podľa krajín

Ďalej uvedené odkazy vás presmerujú na: 

 • prehľady strategických plánov SPP jednotlivých krajín EÚ, ktoré schválila Európska komisia, 
 • dokumenty týkajúce sa formálneho schvaľovacieho procesu,
 • výročné správy o výkonnosti.

Európska komisia prostredníctvom výročných správ o výkonnosti monitoruje výkonnosť, výdavky, výstupy a výsledky, ktoré dosiahli krajiny EÚ vďaka svojim strategickým plánom SPP. Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby každý rok predložili do 15. februára svoje výročné správy o výkonnosti, ktoré sa týkajú výsledkov z predchádzajúceho roka.

CSP overview facts and figures
Všeobecné publikácie26. júna 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Súvislosti

Úloha strategických plánov SPP

Krajiny EÚ realizujú SPP na roky 2023 – 2027 prostredníctvom strategického plánu SPP na vnútroštátnej úrovni. Každý plán je kombináciou širokej škály cielených intervencií zameraných na osobitné potreby danej krajiny EÚ. Obsahuje hmatateľné výsledky vo vzťahu k cieľom na úrovni EÚ a príspevok k ambíciám Európskej zelenej dohody.

Komisia posudzovala, či strategické plány SPP členských krajín EÚ prispievajú k právnym predpisom a záväzkom EÚ týkajúcim sa klímy a životného prostredia vrátane tých, ktoré sú stanovené v stratégii Z farmy na stôl a stratégii biodiverzity, a či sú s nimi v súlade.

Komisia podporovala členské štáty EÚ počas prípravy ich strategických plánov SPP, aby zabezpečila, že:

 • krajiny EÚ v plnej miere využijú prínosy SPP na roky 2023 – 2027 a jej nástrojov na podporu svojich poľnohospodárov pri prechode na zvýšenú udržateľnosť našich potravinových systémov;
 • súčasťou každého strategického plánu SPP bude intervenčná stratégia, v ktorej sa vysvetlí, ako bude každá krajina EÚ využívať nástroje SPP na dosiahnutie cieľov SPP v súlade s ambíciami Zelenej dohody.

Súvisiace informácie

Analýza cieľov politiky

Chronologický prehľad

 1. 1. januára 2023

  Nadobudnutie účinnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027 a začiatok vykonávania strategických plánov SPP v 27 krajinách EÚ.

 2. 14. decembra 2022

  Európska komisia schválila všetkých 28 strategických plánov (za každú krajinu EÚ jeden, za Belgicko dva), a tak sa od 1. januára 2023 mohla začať uplatňovať nová spoločná poľnohospodárska politika.

 3. do 31. mája 2022

  Komisia zaslala všetky listy s pripomienkami týkajúce sa všetkých 28 návrhov strategických plánov SPP, ktoré predložili krajiny EÚ. 

 4. 31. decembra 2022

  Termín pre 27 členov EÚ na predloženie strategických plánov SPP.

 5. do 31. decembra 2020

  Komisia poskytla každej krajine EÚ individuálne odporúčania týkajúce sa strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Právny základ

Schvaľovací proces vychádzal z kritérií stanovených v nariadení (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP).

Dokumenty

23. NOVEMBRA 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19. APRÍLA 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14. DECEMBRA 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19. JÚLA 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1. APRÍLA 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18. DECEMBRA 2020
Komunikácia: Odporúčania Komisie členským štátom, pokiaľ ide o ich strategický plán SPP
18. DECEMBRA 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17. DECEMBRA 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7. MÁJA 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal