Skip to main content
Agriculture and rural development

Analýza obchodu a medzinárodnej politiky

Informácie o zhromaždených štatistikách, analýzach obchodu a politík, správach o monitorovaní agropotravinárskych výrobkov a štúdiách využívaných na plnenie cieľov SPP.

Prehľad

Medzinárodný rozmer je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), keďže udržiavanie zdravej rovnováhy dovozu a vývozu je kľúčom k zabezpečeniu stability vnútorného trhu.

V snahe zabezpečiť plnenie cieľov SPP Európska komisia zhromažďuje štatistické údaje a vypracúva analýzy vývoja v oblasti medzinárodnej agropotravinárskej politiky a rozbory obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

Najaktuálnejšie informácie sa uverejňujú každý mesiac v dokumente „Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ“, pričom dôkladnejší rozbor príčin zmien v obchodných tokoch agropotravinárskych výrobkov EÚ obsahuje výročná správa „Monitorovanie poľnohospodárskej obchodnej politiky“.

V oboch publikáciách sa skúmajú trendy a vývoj v oblasti obchodu s agropotravinárskymi výrobkami týkajúce sa kľúčových aktérov a výrobkov. K týmto publikáciám sa vydávajú prehľady zostavené s cieľom poskytnúť podrobný obraz o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov a poukázať na významné udalosti na medzinárodnom agropotravinárskom trhu.

Európska komisia spoločne s partnermi vypracúva rôzne štúdie a analytické dokumenty týkajúce sa obchodných politík, ktoré majú vplyv na poľnohospodárstvo.

Celkovo zo štatistík a analýz vyplýva, že EÚ ponúka rozmanitú škálu konkurencieschopných výrobkov na všetkých úrovniach poľnohospodárskeho hodnotového reťazca a zohráva ústrednú úlohu v medzinárodnom obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ

„Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ“ poskytuje najaktuálnejšie informácie o agropotravinárskom obchode. Táto séria dokumentov obsahuje najnovšie štatistiky týkajúce sa obchodných vzťahov a kategórií výrobkov, poukazujúc na významné udalosti a nové trendy.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.2 MB - PDF)
Stiahnuť

Predchádzajúce ročníky v rámci série

Monitorovanie poľnohospodárskej obchodnej politiky

Monitorovanie poľnohospodárskej obchodnej politiky (MAP) je výročná publikácia, ktorá poskytuje podrobnú analýzu hlavných otázok týkajúcich sa agropotravinárskej politiky a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami vo všeobecnosti. Táto séria dokumentov obsahuje podrobný prehľad medzinárodného obchodného prostredia s agropotravinárskymi výrobkami so zameraním na kľúčové výrobky a partnerov.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Stiahnuť

Pandémia COVID-19 spôsobila v roku 2020 jednu z najväčších recesií v celosvetovej hospodárskej činnosti a svetovom obchode. Hospodárstvo EÚ zaznamenalo pokles o 6 %, pričom vývoz klesol o 9 % a dovoz o 12 %. Agropotravinársky obchod EÚ sa však napriek tomu zvýšil na 306 miliárd EUR. Dovoz agropotravinárskych výrobkov vzrástol o 0,5 % a vývoz o 1,4 %, čím sa posilnilo postavenie EÚ ako globálneho lídra v medzinárodnom agropotravinárskom obchode.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Stiahnuť

Západoafrický región sa rýchlo rozvíja úmerne s výrazným nárastom počtu obyvateľstva. Zaistenie základných potrieb na dosiahnutie vyváženej stravy zostáva základným predpokladom ďalšieho rastu, prosperity a stability v regióne. V tomto stručnom prehľade sa uvádzajú fakty a číselné údaje o vývoze hydiny z EÚ do západnej Afriky a odráža sa v ňom kľúčový vývoj tohto odvetvia v tejto oblasti.

Predchádzajúce ročníky

Informačný bulletin

Odber e-mailových upozornení s aktuálnymi informáciami.

Buďte v obraze

Obchodné štatistiky

Európska komisia vypracúva sériu prehľadov podľa krajín a regiónov s cieľom poskytnúť komplexný obraz celosvetového obchodu EÚ s agropotravinárskymi výrobkami.

Prehľady vytvárajú obraz o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov s príslušnými krajinami a regiónmi tak, že sa zameriavajú na kľúčové poľnohospodárske a obchodné ukazovatele, uvádzajú bilanciu vývozu a dovozu a rozdeľujú obchod podľa kategórií výrobkov.

Štúdie

Európska komisia a jej partneri pravidelne uskutočňujú štúdie s cieľom posúdiť vplyv medzinárodných obchodných dohôd na poľnohospodárstvo. Pri každej obchodnej dohode Komisia pred začatím rokovaní vykonáva posúdenia vplyvu a počas ich vedenia uskutočňuje posúdenia vplyvu na udržateľnosť. Komisia takisto vykonáva štúdie kumulatívneho vplyvu s cieľom analyzovať kombinovaný vplyv rôznych dohôd, ktoré sa práve podpisujú alebo prerokúvajú.