Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Стратегически планове по ОСП

ОСП за периода 2023—2027 г. следва основан на изпълнението и резултатите подход, изграден около десет цели, които формират стратегическите планове по ОСП на държавите от ЕС. Те съчетават целенасочени интервенции, насочени към специфични нужди, и постигане на целите на равнище ЕС.

Накратко

Новата общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027 г. влезе в сила на 1 януари 2023 г. Тогава започнаха да се прилагат 28-те одобрени стратегически планове по ОСП в 27-те държави от ЕС (всеки от членовете на Съюза има по един стратегически план, с изключение на Белгия, която има един за Фландрия и един за Валония).

През ноември 2023 г. Европейската комисия публикува оценка на изпълнението на стратегическите планове по ОСП във връзка с целите на ОСП. Този доклад се основава на информацията, съдържаща се в националните планове по ОСП, както и на качествените оценки на възможните последици от избора, направен от държавите от ЕС. В тази предварителна оценка се обобщава съвместният принос на интервенциите, планирани от държавите от ЕС в отговор на конкретните цели на ОСП и шестте общи за ЕС цели на Европейския зелен пакт относно:

 • По-справедливи доходи за земеделските стопани и поддържане на жизнеспособността на земеделските райони;
 • Околна среда и действия по климата;
 • Социална устойчивост и обществени очаквания, например хуманно отношение към животните.

В доклада също така се посочват области, в които всички планове биха могли да демонстрират по-голяма амбиция или да изберат по-ефикасни подходи.

Оценка

23 HОЕМВРИ 2023 Г.
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Проучвания

Оценката на Комисията се основава на проучвания, извършени от външен орган:

Оценката така се основава на прегледа от страна на Комисията на одобрените стратегически планове по ОСП: 

Допълнителна информация е достъпна в презентацията относно картографирането и анализа на стратегическите планове по ОСП и информационния документ (PDF).

Стратегически планове по ОСП по държави

Връзките ви препращат към прегледа на стратегическия план по ОСП, одобрен от Европейската комисия за всяка държава от ЕС, включително всички документи, свързани с официалния процес на одобрение.

CSP overview facts and figures
Общи публикации26 Юни 2023 г.
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Контекст

Роля на стратегическите планове по ОСП

Държавите от ЕС изпълняват ОСП за периода 2023—2027 г. със стратегически планове по ОСП на национално равнище. Всеки план съчетава широк набор от целенасочени интервенции, съобразени със специфичните нужди на съответната държава от ЕС, и постига осезаеми резултати във връзка с целите на равнище ЕС, като същевременно допринася за амбициите на Европейския зелен пакт.

По време на процеса на одобряване Комисията оцени дали стратегическите планове по ОСП на държавите от ЕС допринасят за и са в съответствие със законодателството и ангажиментите на ЕС, свързани с климата и околната среда, включително тези, определени в стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие.

Комисията подпомагаше държавите членки при изготвянето на техните стратегически планове по ОСП, така че:

 • Държавите от ЕС да се възползват в пълна степен от ОСП за периода 2023—2027 г. и нейните инструменти, за да подкрепят своите земеделски стопани в прехода към по-голяма устойчивост на нашите продоволствени системи.
 • Всеки стратегически план по ОСП включва стратегия за интервенция, в която се обяснява как всяка държава от ЕС ще използва инструментите на ОСП за постигане на целите на ОСП в съответствие с амбициите на Зеления пакт.

Информация по темата

Анализ на целите на политиката

Хронология

 1. 1 януари 2023 г.

  Влизане в сила на общата селскостопанска политика за периода 2023—2027 г. с началото на изпълнението на стратегическите планове по ОСП в 27-те държави от ЕС.

 2. 14 декември 2022 г.

  Одобряването от Европейската комисия на 28-те стратегически плана (по един за всяка държава от ЕС и два за Белгия) бележи началото на новата обща селскостопанска политика, което ще бъде поставено на 1 януари 2023 г.

 3. До 31 май 2022 г.

  Комисията завърши изпращането на писма със забележки към всички 28 проекта за стратегически планове по ОСП, представени от държавите от ЕС. 

 4. 31 декември 2022 г.

  Краен срок за 27-те държави — членки на ЕС да представят своите стратегически планове по ОСП.

 5. До 31 декември 2020 г.

  Комисията предостави на всяка страна от ЕС специфични препоръки, свързани с нейния стратегически план за общата селскостопанска политика.

Правно основание

Процесът на одобрение се основаваше на критериите, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП).

Документи

23 HОЕМВРИ 2023 Г.
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19 AПРИЛ 2023 Г.
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19 ЮЛИ 2022 Г.
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1 AПРИЛ 2022 Г.
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Комуникация: Препоръки на Комисията към държавите членки по отношение на техния стратегически план за ОСП
18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7 MАЙ 2020 Г.
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal