Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Μεσοπρόθεσμα

Μεσοπρόθεσμες προοπτικές των γεωργικών αγορών και του γεωργικού εισοδήματος.

Επισκόπηση

Οι προοπτικές του γεωργικού τομέα της ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο, παρουσιάζουν τις προοπτικές των κύριων γεωργικών αγορών της ΕΕ, του εισοδήματος και του περιβάλλοντος από σήμερα έως το 2032. Βασίζονται σε ένα σύνολο παραδοχών σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες, το σταθερό περιβάλλον της γεωργικής και της εμπορικής πολιτικής και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, με βάση τις τελευταίες προοπτικές του ΟΟΣΑ/FAO.

Αυτές οι παραδοχές υποδηλώνουν σχετικά ομαλές εξελίξεις στην αγορά, ενώ στην πραγματικότητα οι αγορές τείνουν να είναι πολύ πιο ασταθείς. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές δεν αποτελούν προβλέψεις. Για την ακρίβεια, αντιστοιχούν στις μέσες τάσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν οι γεωργικές αγορές σε ένα δεδομένο μακροοικονομικό περιβάλλον, εφόσον οι πολιτικές παραμείνουν αμετάβλητες.

Τελευταία έκδοση

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα17 Ιανουάριος 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

EU agricultural outlook 2022-32 report cover image
English
(9.7 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
17 ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Σχετικές πληροφορίες

Απεικονίσεις δεδομένων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

8 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Τηλεφόρτωση

Σχετικά με την έκθεση

agricultural fields

Η έκθεση παρουσιάζει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, το εισόδημα και το περιβάλλον της ΕΕ από σήμερα έως το 2032, με βάση ένα σύνολο συνεκτικών μακροοικονομικών παραδοχών που κρίθηκαν ως οι πλέον ακριβείς κατά τον χρόνο της ανάλυσης.

Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενός σημαντικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος:

  • Στις αρχές του 2022, η ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 οδήγησε σε διαταραχές του εφοδιασμού και του εμπορίου και σε αύξηση των τιμών των βασικών προϊόντων και του κόστους των εισροών.
  • Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε νέους σοβαρούς κλυδωνισμούς, οι οποίοι επέφεραν περαιτέρω αβεβαιότητα στις γεωργικές αγορές και στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
  • Όλα αυτά προστέθηκαν στις αλλαγές που παρατηρήθηκαν λόγω της καιρικής αστάθειας που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και λόγω των επιδημιών ζωονόσων.

Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των επιμέρους χωρών της ΕΕ και τις πιθανές επακόλουθες εξελίξεις στην αγορά. Περιέχει επίσης παρατηρήσεις σχετικά με τις συνέπειες:

  • των ειδικών στόχων της ΚΓΠ,
  • των ευρύτερων αλλαγών που σχετίζονται με την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων παραγωγής,
  • της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης,
  • της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τομέα,
  • της αλλαγής του διαιτολογίου.

Συνολικά, η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις μελλοντικές εξελίξεις στη γεωργία της ΕΕ. Οι δράσεις που απορρέουν από τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση και εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας. Διαφορετικά, η κατεύθυνση της αλλαγής που σχετίζεται με τις ενέργειες αυτές εξετάζεται μόνο στον βαθμό που μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι στιγμής σε μεμονωμένες αγορές.

Η έκθεση συνοδεύεται από την ανάλυση επιλεγμένου συνόλου αβεβαιοτήτων σχετικά με την αγορά προκειμένου να μετρηθεί η πιθανότητα διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Οι πιθανές διακυμάνσεις των αποτελεσμάτων οφείλονται κυρίως στις διακυμάνσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της απόδοσης των βασικών καλλιεργειών και του γάλακτος. Παρουσιάζονται επίσης ειδικά σενάρια για ακραία καιρικά φαινόμενα και πιθανή χαμηλότερη πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα σε περιφερειακό επίπεδο.

Αυτή η έκθεση της Επιτροπής αποτελεί κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, ενώ την ευθύνη για το περιεχόμενό της φέρει η Γενική Διεύθυνση.

Ενημερωτικό δελτίο

Έγγραφα

18 ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
18 ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
11 ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
6 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
18 ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
1 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση