Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Μεσοπρόθεσμα

Μεσοπρόθεσμες προοπτικές των γεωργικών αγορών και του γεωργικού εισοδήματος.

Επισκόπηση

Οι προοπτικές του γεωργικού τομέα της ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο, παρουσιάζουν τις προοπτικές των κύριων γεωργικών αγορών της ΕΕ, του εισοδήματος και του περιβάλλοντος από τώρα έως το 2031. Βασίζονται σε ένα σύνολο παραδοχών σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες, το σταθερό περιβάλλον της γεωργικής και της εμπορικής πολιτικής και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά.

Αυτές οι παραδοχές υποδηλώνουν σχετικά ομαλές εξελίξεις στην αγορά, ενώ στην πραγματικότητα οι αγορές τείνουν να είναι πολύ πιο ασταθείς. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές δεν αποτελούν προβλέψεις. Για την ακρίβεια, αντιστοιχούν στις μέσες τάσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν οι γεωργικές αγορές σε ένα δεδομένο μακροοικονομικό περιβάλλον, εφόσον οι πολιτικές παραμείνουν αμετάβλητες.

Τελευταία έκδοση

Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(12.51 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Executive summary: EU agricultural outlook 2021-31
English
(2.55 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Σχετικές πληροφορίες

Απεικονίσεις δεδομένων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Figures (PDF)
English
(1.1 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Figures (Excel)
English
(215.25 KB - XLSX)
Τηλεφόρτωση

Σχετικά με την έκθεση

Η έκθεση καλύπτει την ΕΕ με την τρέχουσα σύνθεσή της (ΕΕ των 27). Παρουσιάζει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, το εισόδημα και το περιβάλλον της ΕΕ από τώρα έως το 2031, με βάση ένα σύνολο συνεκτικών μακροοικονομικών παραδοχών που κρίθηκαν ως οι πλέον ακριβείς κατά τον χρόνο της ανάλυσης. Τα ακόλουθα στοιχεία επικαιροποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2021:

  • τιμές πετρελαίου·
  • πληθυσμιακές προβλέψεις (βάσει στοιχείων της IHS Markit)·
  • η συναλλαγματική ισοτιμία USD/EUR·
  • προβλέψεις για το ΑΕΠ (βάσει των προβλέψεων της Επιτροπής).

Δεδομένου ότι πολλές χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη υποβάλει τα στρατηγικά τους σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ (που πρόκειται να ξεκινήσει το 2023), οι προβλέψεις προϋποθέτουν συνέχιση των σημερινών γεωργικών και εμπορικών πολιτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, το επίπεδο φιλοδοξίας που απορρέει από πρωτοβουλίες πολιτικής όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και, ειδικότερα, οι στόχοι της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Κατά συνέπεια, δεν λαμβάνονται υπόψη. Επικαιροποιήθηκαν τα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.

Δεν έχουν προστεθεί νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών από πέρυσι. Η σχέση μεταξύ της ΕΕ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Γίνεται παραδοχή για εμπορική σχέση χωρίς δασμούς / χωρίς ποσοστώσεις, ενώ ορισμένες βραχυπρόθεσμες διαταραχές του εμπορίου εξαιτίας πρόσθετων συνοριακών ελέγχων και εφοδιαστικών προβλημάτων λαμβάνονται υπόψη μόνο στις προβλέψεις του 2022. Υπολογίστηκαν εκ νέου δασμολογικές ποσοστώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μετά την κατανομή τους στην ΕΕ των 27 και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα.

Η έκθεση συνοδεύεται από την ανάλυση επιλεγμένου συνόλου αβεβαιοτήτων σχετικά με την αγορά προκειμένου να μετρηθεί η πιθανότητα διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Οι πιθανές διακυμάνσεις των αποτελεσμάτων οφείλονται κυρίως στις διακυμάνσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της απόδοσης των βασικών καλλιεργειών και του γάλακτος. Παρουσιάζονται επίσης συγκεκριμένα σενάρια για τη μείωση του λίπους στη διατροφή (σύμφωνα με συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) και για την αυτάρκεια της Κίνας σε ζωικά προϊόντα.

Ως μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας, πραγματοποιήθηκε εξωτερική επανεξέταση του βασικού σεναρίου, καθώς και των σεναρίων που αφορούν τις αβεβαιότητες της αγοράς, σε εργαστήριο σχετικά με τις προοπτικές, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20-21 Οκτωβρίου 2021. Κατά την εκδήλωση αυτή, συγκεντρώθηκαν πολύτιμα στοιχεία από:

  • φορείς χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου·
  • ευρωπαϊκούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες μοντελοποίησης δεδομένων και εμπειρογνώμονες της αγοράς·
  • ιδιωτικές εταιρείες·
  • διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων τον ΟΟΣΑ και τον FAO·
  • άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αυτή η έκθεση της Επιτροπής αποτελεί κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, ενώ την ευθύνη για το περιεχόμενό της φέρει η Γενική Διεύθυνση.

Δεδομένου ότι οι αβεβαιότητες γύρω από τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις εμπορικές σχέσεις κατά την επόμενη δεκαετία παραμένουν υψηλές, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτές οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές αποτελούν ένα βασικό σενάριο για κάθε μελλοντική εργασία ανάλυσης και εξέτασης σεναρίων, η οποία θα καταστήσει δυνατή τη δοκιμή διαφορετικών αναπτυξιακών διαδρομών.

Documents

Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(8.68 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση