Skip to main content
Agriculture and rural development

Režim pro malé zemědělce

Podpora EU malým zemědělským podnikům

Více než tři čtvrtiny zemědělských podniků v Evropské unii spadají do kategorie malých podniků (hospodaří na méně než 10 hektarech), přičemž velká část z nich má méně než 5 hektarů. Malá velikost těchto podniků často zvyšuje administrativní zátěž spojenou s podáním žádosti o podporu příjmu.

Země EU mohou uplatňovat režim pro malé zemědělce, tedy zjednodušený režim podpory příjmu, v jehož rámci se zemědělcům účastnícím se tohoto režimu poskytuje jednorázová platba. Ta nahrazuje všechny ostatní formy podpory příjmu. O maximální výši platby se rozhoduje na vnitrostátní úrovni, avšak nesmí přesáhnout 1 250 eur.

Zemědělci, kteří se tohoto režimu účastní, jsou osvobozeni od ekologizačních povinností a na jejich podporu příjmu se neuplatňují sankce v rámci systému podmíněnosti. Více informací vám podá ministerstvo zemědělství vaší země nebo jiný rovnocenný orgán.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny stávajícího systému podpory příjmu, přičemž budou přijata opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělování finanční podpory zemědělcům a pracovníkům v celé Unii. Podle přechodného nařízení o SZP se stávající opatření týkající se podpory příjmu budou používat do roku 2023.

Documents

27 ZÁŘÍ 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Stáhnout