Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Az új közös agrárpolitika legfontosabb szakpolitikai célkitűzései

A tíz fő célkitűzés

A 2023 és 2027 közötti időszakban a közös agrárpolitika tíz fontos célkitűzésre fog épülni. Az uniós tagállamoknak e célkitűzésekre kell alapozniuk a KAP stratégiai terveiket.

E célkitűzések a következők:

  • méltányos jövedelem biztosítása a mezőgazdasági termelők számára;
  • a versenyképesség javítása;
  • a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncon belül:
  • az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések meghozatala;
  • a környezet védelme;
  • a tájak és a biológiai sokféleség megőrzése;
  • a generációs megújulás támogatása;
  • a vidéki térségek gazdaságának élénkítése;
  • az élelmiszer-minőség és az egészség védelme;
  • az ismeretek bővítése és az innováció fokozása.

Kiegészítő információk

A KAP konkrét célkitűzéseinek megvalósulása országonként

A fő szakpolitikai célkitűzések elemzése

Az Európai Bizottság egy sor rövid tájékoztatóban mutatja be az említett tíz célkitűzés mögött meghúzódó érvelést. E tájékoztatók összefoglalják az egyes célkitűzésekkel kapcsolatos fő tényeket és a célkitűzések szakpolitikai jelentőségét.

A mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelem támogatása

CAP objective 1

„A mezőgazdasági termelők jövedelme 2017-ben átlagosan majdnem elérte a felét annak az összegnek, amit más munkával megkereshettek volna. Ez az arány egy évtizede még egyharmad volt.”

Fő célkitűzés: a mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelemnek és a mezőgazdasági ágazat rezilienciájának a támogatása EU-szerte a hosszú távú élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági diverzitás fokozása, valamint a mezőgazdasági termelés gazdasági fenntarthatóságának biztosítása céljából

A tájékoztató megvizsgálja az uniós mezőgazdasági üzemek jövedelme terén jelenleg fennálló helyzetet, a KAP által e jövedelmek támogatásában játszott szerepet és a különböző uniós országok és ágazatok közötti eltéréseket. Ezenkívül foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy az intézkedések mely kombinációira van szükség, ha támogatni kívánjuk a mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelmeket.

A versenyképesség fokozása

CAP key objective 2

„A demográfiai változások és a lakosság nettó jövedelmének emelkedése miatt megnőtt az élelmiszerek és az ipari termékek iránti kereslet, ami fokozta a mezőgazdasági erőforrásokra nehezedő nyomást.”

Fő célkitűzés: a piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció

A tájékoztató áttekintést ad egy sor, az uniós mezőgazdaság termelékenységének növelését szolgáló ösztönzőről és szakpolitikai eszközről, például kutatási és innovációs programokról, új technológiákról, vidékfejlesztési és infrastrukturális intézkedésekről, hatékony tanácsadási rendszerekről, valamint a mezőgazdasági üzemek vezetőinek továbbképzéséről.

A mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncon belül

CAP key objective 3

„A mezőgazdaság szerepe a hozzáadottérték-láncban alacsony és változatlan, ami a magas inputköltségekre, a termelés ingadozásaira és a szolgáltatások körének bővülésére vezethető vissza.”

Fő célkitűzés: a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncon belül

A tájékoztató megvizsgálja, hogy miként erősítheti meg az új KAP a mezőgazdasági termelők helyzetét olyan intézkedések révén, amelyek célja például a mezőgazdasági termelők közötti együttműködés elmélyítése, a piac átláthatóságának fokozása és a tisztességtelen forgalmazói magatartással szembeni fellépést szolgáló hatékony mechanizmusok működtetése.

Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez

CAP key obective 4

„Csökkenteni kell az uniós mezőgazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátását, hogy teljesíteni tudjuk a Párizsi Megállapodás keretében vállalt kötelezettségeinket, és megvalósítsuk a fenntarthatósággal és a biogazdasággal kapcsolatos uniós stratégiákat.”

Fő célkitűzés: az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése és a szénmegkötés fokozása révén hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntarthatóenergia-fogyasztás előmozdítása

A tájékoztató azt vizsgálja meg, hogy miként járulhat hozzá a mezőgazdaság az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez új üzemvezetési és talajgazdálkodási technikák alkalmazásával. Ezenkívül azt a kérdést is tanulmányozza, hogy milyen kockázattal jár az éghajlatváltozás a mezőgazdaságra nézve.

A természeti erőforrások hatékony felhasználása

CAP key objective 5

„A mezőgazdasági talajok az EU-ban 51 milliárd tonnának megfelelő mennyiségű szén-dioxidot tartalmaznak, és ez a mennyiség jelentős mértékben meghaladja az uniós tagállamok által évente kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét.”

Fő célkitűzés: a fenntartható fejlődés és a természeti erőforrásokkal – például a vízzel, a talajjal és a levegővel – való hatékony gazdálkodás támogatása, többek között a vegyi anyagoktól való függés csökkentésével

A tájékoztató az egyik legfontosabb természeti erőforrásra, a talajra összpontosít, amely nélkülözhetetlen tápanyagokkal, vízzel, oxigénnel látja el a növényeket, és fejlődésük alapjául szolgál. A tájékoztató megvizsgálja továbbá a talaj egészségével kapcsolatos aggályokat, és kiemeli a talajvédelem előmozdítására irányuló szakpolitikák jelentőségét.

A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása

CAP key objective 6

„Az agrártevékenység nemcsak nagy mértékben függ a biológiai sokféleség különféle aspektusaitól, hanem maga is fontos szerepet játszik a mezőgazdasági területektől függő élőhelyek és fajok védelmében.”

Fő célkitűzés: hozzájárulás a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához és visszafordításához, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyarapítása, valamint az élőhelyek és a tájak megőrzése

A tájékoztató az EU-n belüli biológiai sokféleséggel foglalkozik, és kiemelt figyelmet fordít a biológiai sokféleség és a megművelt tájak, illetve a tájképi elemek közötti kapcsolatokra. E kapcsolatokat szem előtt tartva ismertet néhány, a mezőgazdasági ágazatban végrehajtandó változtatást, bemutatja a KAP keretében jelenleg rendelkezésre álló releváns eszközöket, és a szóban forgó téma kapcsán fontos kérdéseket vet fel a KAP jövőbeli alakulását illetően.

Generációs megújulás

CAP key objective 7

„A mezőgazdasági ágazat dinamikussá tételéhez szakképzett és innovatív fiatal termelőkre van szükség, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy az ágazat képes legyen reagálni a legkülönfélébb társadalmi igényekre, a minőségi élelmiszerek iránti kereslettől kezdve a környezeti közjavakkal kapcsolatos elvárásokig.”

Fő célkitűzés: a mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és az új mezőgazdasági termelők számára, a termelők pályaelhagyásának megelőzése, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

A tájékoztató azonosítja az Unió fiatal mezőgazdasági termelői előtt álló kihívásokat és e termelők szükségleteit, és felvázolja, hogy egy, a szükségletek felmérésén és a várt eredmények számszerűsíthetőbbé tételén alapuló, célzottabb támogatási rendszer miként mozdíthatja elő a generációs megújulást és ösztönözheti a mezőgazdasági ágazatban működő fiatal termelők sikerességét.

Munkahelyek, növekedés és egyenlőség a vidéki térségekben

CAP key objective 8

„A KAP nagyon fontos szerepet játszik a vidéki térségek több problémájának enyhítésében, amelyek a munkanélküliséggel és a szegénységgel állnak összefüggésben. A Világbank nemrég közzétett tanulmánya igazolta, hogy a közös agrárpolitika hozzájárul a szegénység csökkentéséhez.”

Fő célkitűzés: a foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve

A tájékoztató a KAP által a vidéki gazdaságban betöltött szerepet tanulmányozza, és megvizsgálja, hogy a jövedelemtámogatás és a vidékfejlesztési kiadások miként járulnak hozzá a foglalkoztatási ráta és az életszínvonal fenntartásához.

Az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos társadalmi igények kielégítése

CAP key objective 9

„2011 és 2018 között az állatgyógyászati célú antimikrobiális szerek értékesítésének volumene 25 európai ország adatait összesítve több mint 35%-kal csökkent.”

Fő célkitűzés: az uniós mezőgazdaság által az élelmiszerekkel és az egészséggel – többek között a jó minőségű, biztonságos és tápláló, fenntartható módon termelt élelmiszerekkel – kapcsolatos társadalmi igényekre adott válasz javítása, az élelmiszer-pazarlás mérséklése, továbbá az állatjólét fokozása és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem

A tájékoztató az antimikrobiális rezisztencia következtében az állattenyésztésben jelentkező kihívásokra, az állatjólét, az állatok egészsége és az élelmiszer eredetű megbetegedések közötti szoros kapcsolatokra, valamint azokra az uniós fellépésekre összpontosít, amelyek segíthetik a mezőgazdasági termelőket és az uniós országokat az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemben.

A tudás bővítése és az innováció fokozása

CAP key objective 10

„Az intelligens és fenntartható mezőgazdaságot, erdészetet és vidéket úgy tudjuk garantálni, hogy támogatjuk a tudáscserét, a képzést, a tanácsadást és az innovációt.”

Fő célkitűzés: a mezőgazdaság és a vidéki térségek modernizálása az ismeretek gyarapítása és megosztása, továbbá az innováció és a digitalizáció révén, valamint ezek mezőgazdasági termelők általi alkalmazásának ösztönzése (a kutatáshoz, az innovációhoz, az ismeretek megosztásához és a képzésekhez való jobb hozzáférés útján)

A tájékoztató célja, hogy az együttműködés elmélyítése, az ismeretek megosztásának fokozása, és a mezőgazdasági képzés javítása révén a mezőgazdaság modernizálódjon.

Documents

2018. OKTÓBER 9.
CAP specific objective: Ensuring viable farm income

2019. OKTÓBER 30.
CAP specific objective: Increasing competitiveness

2019. ÁPRILIS 25.
CAP specific objective: Farmer position in value chains

2019. ÁPRILIS 3.
CAP specific objective: Agriculture and climate mitigation

2018. DECEMBER 5.
CAP specific objective: Efficient soil management

2019. NOVEMBER 28.
CAP specific objective: Biodiversity and farmed landscapes

2019. NOVEMBER 7.
CAP specific objective: Structural change and generational renewal

2019. MÁJUS 7.
CAP specific objective: Jobs and growth in rural areas

2018. DECEMBER 18.
CAP specific objective: Health, Food & Antimicrobial Resistance

2019. SZEPTEMBER 27.
CAP cross-cutting objectives: Driving simplification