Skip to main content
Agriculture and rural development

Analizy dotyczące handlu i polityki międzynarodowej

Informacje na temat gromadzonych statystyk, analiz handlowych i politycznych, sprawozdań z monitorowania sektora rolno-spożywczego oraz badań wykorzystywanych w celu zapewnienia realizacji celów WPR

Informacje ogólne

Jedną z najważniejszych cech wspólnej polityki rolnej (WPR) jest jej wymiar międzynarodowy, ponieważ utrzymanie zdrowej równowagi importu i eksportu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności rynku wewnętrznego.

Aby zapewnić realizację celów WPR, Komisja Europejska gromadzi statystyki i analizuje rozwój handlu produktami rolnymi oraz rozwój międzynarodowej polityki rolno-spożywczej.

Najbardziej aktualne informacje publikowane są co miesiąc w zestawieniu statystycznym pt. „Monitorowanie handlu produktami rolno-spożywczymi w UE”, natomiast bardziej szczegółową analizę tego, w jaki sposób zmieniły się w ciągu ostatniego roku przepływy handlowe sektora rolno-spożywczego w UE, przedstawia się w sprawozdaniu rocznym pt. „Monitorowanie polityki handlu produktami rolnymi”.

Obie publikacje analizują tendencje i zmiany w handlu produktami rolno-spożywczymi w odniesieniu do kluczowych podmiotów i produktów. Publikacje te są uzupełnione zestawieniami informacji przedstawiającymi szczegółowy obraz stosunków handlowych UE w branży rolno-spożywczej oraz istotne zmiany na międzynarodowym rynku rolno-spożywczym.

Komisja Europejska i jej partnerzy opracowują również różne badania i dokumenty analityczne dotyczące polityki handlowej związanej z rolnictwem.

Ogólnie rzecz biorąc, zakres statystyk i analiz pokazuje, że UE oferuje zróżnicowane i konkurencyjne produkty na wszystkich poziomach łańcucha wartości w rolnictwie oraz odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym handlu produktami rolnymi.

Monitorowanie handlu produktami rolno-spożywczymi w UE

Zestawienia statystyczne pt. „Monitorowanie handlu produktami rolno-spożywczymi w UE” dostarczają aktualnych informacji na temat handlu produktami rolno-spożywczymi w UE. W zestawieniach tych prezentowane są najnowsze dane statystyczne dotyczące stosunków handlowych i kategorii produktów, istotne zmiany oraz pojawiające się tendencje.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.07 MB - PDF)
Pobierz

Poprzednie edycje zestawień

Monitorowanie polityki handlu produktami rolnymi

Sprawozdanie pt. „Monitorowanie polityki handlu produktami rolnymi” to coroczna publikacja, która przedstawia dogłębną analizę dominujących kwestii dotyczących polityki rolno-spożywczej oraz handlu produktami rolnymi w ujęciu ogólnym. Sprawozdanie zawiera szczegółowy przegląd międzynarodowego handlu produktami rolno-spożywczymi, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych produktów i partnerów.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Pobierz

W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała jedną z największych recesji, która uderzyła w globalną gospodarkę i światowy handel. Gospodarka UE skurczyła się o 6 proc., eksport spadł o 9 proc., a import o 12 proc. Mimo to wartość unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi wzrosła do 306 mld euro. Import do UE i eksport z UE produktów rolno-spożywczych wzrósł odpowiednio o 0,5 proc. i 1,4 proc., co umocniło pozycję UE jako światowego lidera w międzynarodowym handlu produktami rolno-spożywczymi.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Pobierz

Region Afryki Zachodniej szybko się rozwija, a liczba ludności szybko wzrasta. Zaspokojenie podstawowych potrzeb w celu zapewnienia zrównoważonej żywności pozostaje warunkiem wstępnym dalszego wzrostu, dobrobytu i stabilności w regionie. W informatorze przedstawiono fakty i dane liczbowe dotyczące eksportu drobiu z UE do Afryki Zachodniej oraz omówiono najważniejsze zmiany sektora w tym regionie.

Poprzednie edycje

Biuletyn

Zamów powiadomienia e-mail z aktualnościami.

Bądź na bieżąco

Statystyki dotyczące handlu

Komisja Europejska opracowuje zestawienia informacyjne dotyczące poszczególnych krajów i regionów, w których przedstawia kompleksowy przegląd unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi na całym świecie.

Zestawienia prezentują obraz stosunków handlowych UE z poszczególnym krajami i regionami, przy szczególnym uwzględnieniu kluczowych wskaźników w rolnictwie i handlu, oraz przedstawiają bilans eksportu i importu i podział handlu według kategorii produktów.

Badania

Komisja Europejska i jej partnerzy regularnie przeprowadzają badania oceniające potencjalny wpływ międzynarodowych umów handlowych na rolnictwo. W przypadku każdej umowy handlowej Komisja dokonuje oceny skutków przed rozpoczęciem negocjacji oraz oceny wpływu na zrównoważony rozwój w czasie ich trwania. Komisja przeprowadza również łączne oceny skutków w celu przeanalizowania łącznych skutków różnych umów, które są w trakcie podpisywania lub negocjowania.