Skip to main content
Agriculture and rural development

Tirdzniecība un starptautiskās politikas analīze

Informācija par savākto statistiku, tirdzniecības un politikas analīze, agropārtikas uzraudzības ziņojumi un pētījumi, ko izmanto, lai nodrošinātu KLP mērķu sasniegšanu.

Pārskats

Starptautiskā dimensija nav atdalāma no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), jo veselīgs līdzsvars starp importu un eksportu ir būtisks iekšējā tirgus stabilitātes saglabāšanai.

Lai nodrošinātu KLP mērķu sasniegšanu, Eiropas Komisija vāc statistiku un analizē lauksaimniecības produktu tirdzniecību un agropārtikas starptautiskās politikas norises.

Jaunākā informācija ik mēnesi tiek publicēta apskatā “ES agropārtikas tirdzniecības uzraudzība”, bet ES agropārtikas tirdzniecības plūsmu pārmaiņas iepriekšējā gada laikā dziļāk tiek analizētas ikgadējā biļetenā “Lauksaimniecības preču tirdzniecības politikas uzraudzība”.

Abās publikācijās tiek aplūkotas tendences un pārmaiņas agropārtikas tirdzniecībā, aprakstot arī galvenās iesaistītās personas un svarīgākos produktus. Papildus minētajām publikācijām tiek sagatavotas faktu lapas, lai sniegtu detalizētu priekšstatu par ES agropārtikas tirdzniecības attiecībām un atspoguļotu būtiskas norises starptautiskajā agropārtikas tirgū.

Eiropas Komisija un tās partneri veic arī dažādus pētījumus un sagatavo analītiskus dokumentus par tirdzniecības politiku, kura ietekmē lauksaimniecību.

Kopumā statistika un analītiskie darbi liecina, ka ES piedāvā plašu konkurētspējīgu produktu sortimentu visos lauksaimniecības vērtību ķēdes līmeņos un tai ir svarīga loma starptautiskajā lauksaimniecības produktu tirdzniecībā.

ES agropārtikas tirdzniecības uzraudzība

Tirgus apskats “ES agropārtikas tirdzniecības uzraudzība” sniedz jaunāko informāciju par ES lauksaimniecības pārtikas tirdzniecību. Sērijā ir izcelta jaunākā statistika par tirdznieciskajiem sakariem un produktu kategorijām, norādot uz būtiskām norisēm un jaunākajām tendencēm.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(1.07 MB - PDF)
Lejupielādēt

Iepriekšējie izdevumi šajā sērijā

Lauksaimniecības preču tirdzniecības politikas uzraudzība

“Lauksaimniecības preču tirdzniecības politikas uzraudzība” ir ikgadēja publikācija, kas padziļināti analizē dominējošos agropārtikas politikas jautājumus un lauksaimniecības produktu tirdzniecību kopumā. Izdevumu sērijā sniegts detalizēts pārskats par starptautisko agropārtikas tirdzniecības vidi, galveno uzmanību pievēršot svarīgākajiem produktiem un tirdzniecības partneriem.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Lejupielādēt

2020. gadā Covid-19 pandēmija izraisīja vienu no vēsturē smagākajām ekonomiskās aktivitātes un pasaules tirdzniecības recesijām. ES ekonomikas apjoms samazinājās par 6 %, eksports par 9 % un imports par 12 %. Par spīti tam ES lauksaimniecības pārtikas produktu tirdzniecības apjoms pieauga līdz 306 miljardiem eiro. Lauksaimniecības pārtikas produktu imports un eksports pieauga par attiecīgi 0,5 % un 1,4 %, nostiprinot ES kā globāla līdera pozīcijas starptautiskajā lauksaimniecības pārtikas produktu tirdzniecībā.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Lejupielādēt

Rietumāfrikas reģions ātri attīstās, un strauji pieaug tā iedzīvotāju skaits. Pamatvajadzību (tostarp: vajadzības pēc līdzsvarota uztura) apmierināšana ir šā reģiona turpmākas izaugsmes, labklājības un stabilitātes priekšnoteikums. Šajā pārskatā ir sniegti fakti un skaitļi par ES mājputnu gaļas eksportu uz Rietumāfriku un svarīgākajām nozares tendencēm šajā apvidū.

Iepriekšējo gadu izdevumi

Apkārtraksts

Lai saņemtu jaunumus, piesakieties e-pasta paziņojumu saņemšanai.

Esiet informēti!

Tirdzniecības statistika

Eiropas Komisija publicē valstu un reģionu faktu lapas, lai sniegtu visaptverošu pārskatu par ES agropārtikas produktu tirdzniecību visā pasaulē.

Faktu lapas atspoguļo ES agropārtikas nozares tirdznieciskās attiecības ar attiecīgajām valstīm un reģioniem, koncentrējoties uz svarīgākajiem lauksaimniecības un tirdzniecības rādītājiem, raksturojot eksporta un importa bilanci un sniedzot tirdzniecības sadalījumu pa produktu kategorijām.

Pētījumi

Eiropas Komisija un tās partneri regulāri veic pētījumus, lai novērtētu starptautisko tirdzniecības nolīgumu ietekmi uz lauksaimniecību. Katram tirdzniecības nolīgumam Komisija veic ietekmes novērtējumus pirms sarunu sākšanas un ilgtspējas ietekmes novērtējumus sarunu gaitā. Komisija arī veic kumulatīvās ietekmes pētījumus, lai analizētu dažādo nolīgumu (kas ir parakstīšanas vai sarunu posmā) kopējo ietekmi.