Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ

Η ΚΓΠ 2023-27 ακολουθεί μια προσέγγιση βασισμένη στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, με γνώμονα δέκα στόχους οι οποίοι πλαισιώνουν τα στρατηγικά σχέδια των χωρών της ΕΕ για την ΚΓΠ. Τα σχέδια αυτά συνδυάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και την επίτευξη στόχων σε επίπεδο ΕΕ.

Με μια ματιά

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) 2023-27 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. Η ημερομηνία αυτή σηματοδότησε την έναρξη της εφαρμογής των 28 εγκεκριμένων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ στις 27 χώρες της ΕΕ (κάθε μέλος της ΕΕ έχει από ένα στρατηγικό σχέδιο, εκτός από το Βέλγιο, το οποίο έχει ένα για τη Φλάνδρα και ένα για τη Βαλονία).

Τον Νοέμβριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ στο πλαίσιο των στόχων της ΚΓΠ. Η εν λόγω έκθεση βασίζεται στα στοιχεία που περιέχονται στα εθνικά σχέδια για την ΚΓΠ, καθώς και σε ποιοτικές εκτιμήσεις όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις λόγω των επιλογών που έχουν γίνει από τις χώρες της ΕΕ. Η ως άνω προκαταρκτική αξιολόγηση συνοψίζει τις από κοινού συμβολές των κρατών μελών όσον αφορά τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματίσει για την αντιμετώπιση των ειδικών στόχων της ΚΑΠ και τους έξι στόχους της Πράσινης Συμφωνίας σε επίπεδο Ένωσης, όσον αφορά:

 • Πιο δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και διατήρηση της δυναμικής των αγροτικών περιοχών·
 • Περιβάλλον και δράση για το κλίμα·
 • Κοινωνική βιωσιμότητα και προσδοκίες της κοινωνίας, όπως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων.

Η έκθεση εντοπίζει, επίσης, τομείς για τους οποίους θα μπορούσε να έχει επιδειχθεί, συλλογικά, στα σχέδια, υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας ή να έχουν ακολουθηθεί βέλτιστες προσεγγίσεις σε μεγαλύτερο βαθμό.

Αξιολόγηση

23 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2023
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Μελέτες

Η αξιολόγηση της Επιτροπής βασίζεται στις μελέτες που διενήργησε εξωτερικός φορέας:

Η αξιολόγηση βασίζεται, επίσης, στην επισκόπηση της Επιτροπής όσον αφορά τα εγκεκριμένα ΚΓΠ: 

Επιπλέον πληροφορίες διατίθενται σε παρουσίαση όσον αφορά τη Χαρτογράφηση και ανάλυση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και σε Ενημερωτικό δελτίο (PDF).

Στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ ανά χώρα

Οι σύνδεσμοι παραπέμπουν στην επισκόπηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε χώρα της ΕΕ, και περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την διαδικασία της επίσημης έγκρισής τους.

CSP overview facts and figures
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα26 Ιουνίου 2023
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Ιστορικό

Ρόλος των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ

Οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν την ΚΓΠ για την περίοδο 2023-27 μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σε εθνικό επίπεδο. Κάθε σχέδιο συνδυάζει ευρύ φάσμα στοχευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της συγκεκριμένης χώρας της ΕΕ και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης, η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσον τα στρατηγικά σχέδια των χωρών της ΕΕ για την ΚΓΠ συμβάλλουν στην νομοθεσία και στις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για την βιοποικιλότητα, αλλά και κατά πόσον συνάδουν με αυτές.

Η Επιτροπή στήριξε τις χώρες της ΕΕ κατά την κατάρτιση του στρατηγικού τους σχεδίου για την ΚΓΠ κατά τρόπον ώστε:

 • οι χώρες της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως την ΚΓΠ για το 2023-27 και τα μέσα που αυτή διαθέτει, με στόχο να στηρίξουν τους γεωργούς τους κατά τη μετάβαση προς την αύξηση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων μας·
 • κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ να περιλαμβάνει μια στρατηγική παρέμβασης που να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα της ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα μέσα της ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας.

Σχετικές πληροφορίες

Ανάλυση των στόχων πολιτικής

Χρονολόγιο

 1. 1η Ιανουαρίου 2023

  Έναρξη ισχύος της κοινής γεωργικής πολιτικής 2023-27 με την έναρξη της εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ στις 27 χώρες της ΕΕ.

 2. 14 Δεκεμβρίου 2022

  Έγκριση και των 28 στρατηγικών σχεδίων (ένα για κάθε χώρα της ΕΕ και δύο για το Βέλγιο) από την Επιτροπή, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2023.

 3. Έως τις 31 Μαΐου 2022

  Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αποστολή παρατηρήσεων σχετικά με το σύνολο των 28 προσχεδίων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ που υποβλήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ. 

 4. 31 Δεκεμβρίου 2022

  Προθεσμία για την υποβολή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ από τα 27 μέλη της ΕΕ.

 5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020

  Η Επιτροπή παρείχε σε κάθε χώρα της ΕΕ εξατομικευμένες συστάσεις σχετικά με το στρατηγικό της σχέδιο για την κοινή γεωργική πολιτική.

Νομική βάση

Η διαδικασία έγκρισης βασίστηκε στα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ).

Έγγραφα

23 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2023
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
19 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
19 ΙΟΥΛΊΟΥ 2022
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
1 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022
Proposed CAP strategic plans - summary overview
18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
Επικοινωνία: Συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη όσον αφορά το στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
17 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
7 ΜΑΪ́ΟΥ 2020
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal