Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Maataloustukien saajat

Tuensaajaluettelot

Yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP) tuetaan lähes seitsemää miljoonaa tuensaajaa koko Euroopan unionissa. Varainhoitovuonna 2022 (hakuvuosi 2021) suorien tukien järjestelmistä tuettiin yli 5,9 miljoonaa tuensaajaa, maaseudun kehittämisohjelmista noin 3,5 miljoonaa tuensaajaa ja markkinatoimenpiteillä noin 0,11 miljoonaa tuensaajaa (suurin osa maaseudun kehittämistuen saajista saa myös tulotukea, joten heidät lasketaan mukaan vain kerran tuensaajien kokonaismäärässä).

Kaikki EU:n rahoitusta YMP:n puitteissa saavat merkitään julkisiin tuensaajaluetteloihin. Näiden luetteloiden tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja luottamusta EU:n rahoitustoimenpiteisiin. Säännöissä on kuitenkin otettava yhtäläisesti huomioon kansalaisten oikeus tietää, miten heidän rahojaan on käytetty, ja yksilöiden oikeus suojella henkilötietojaan. Tästä syystä tiedot eivät ole kovin kattavia, ja ne ovat saatavilla vain tietyn ajan.

Tuensaajat EU-maittain

YMP:n osalta EU-maiden on avoimuussääntöjen mukaisesti julkaistava YMP-tuensaajien tiedot. YMP:n 2023–2027 julkaisussa on oltava

  • tuensaajan nimi, ellei kyseessä ole hyvin pienen tuen saaja (enintään 1 250 EUR kaikissa EU-maissa)
  • konserniin kuuluvien oikeushenkilöiden osalta emoyhtiön nimi ja arvonlisäveronumero
  • kunta, jossa tuensaaja asuu tai jossa hän on kirjoilla
  • toimen1 erityistavoite eli toimenpide, interventiotyyppi tai ala
  • toimen alku- ja loppupäivämäärä
  • tukien määrän jaottelu toimen ja rahaston mukaan sekä kunkin tuensaajan varainhoitovuonna saama tukien kokonaismäärä
  • jokaisen tuella rahoitetun toimenpiteen tai interventiotyypin/alan koodi, nimi ja tarkoitus.

1 ’toimella’ tarkoitetaan toimenpidettä, interventiotyyppiä tai alaa

EU-maat saattavat nämä tiedot saataville ja julkaisevat kaikki tiedot yhdellä verkkosivustolla. Tiedot ovat saatavilla maksujen suorittamista seuraavan vuoden toukokuun 31. päivästä alkaen. Nämä tiedot ovat saatavilla kahden vuoden ajan niiden julkaisemisesta.

Näiden verkkosivustojen sisältö on asianomaisten maiden yksinomaisella vastuulla. Euroopan komissio ei näin ollen voi taata annetun datan tai tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa niiden käytöstä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi 1.2.2020 olemasta EU:n jäsenmaa. Yhdistyneen kuningaskunnan on jatkettava maaseuturahaston yhteisrahoituksen tuensaajia koskevien tietojen julkaisemista kahden vuoden ajan maaseudun kehittämisohjelmien päättymiseen asti. Näiden tietojen toimittaminen ja oikeellisuus ovat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten yksinomaisella vastuulla.

Tiedotustoimiin tarkoitetut varat

Euroopan komissio julkaisee vuosittain luettelon rahoituksesta, joka on myönnetty hankkeille, joilla yleisölle tiedotetaan yhteisestä maatalouspolitiikasta.

18. ELOKUUTA 2023
Grants awarded – 2023 financial year
8. ELOKUUTA 2022
Grants awarded – 2022 financial year
20. TAMMIKUUTA 2022
Grants awarded – 2021 financial year
20. TAMMIKUUTA 2022
Grants awarded – 2020 financial year
19. ELOKUUTA 2020
Grants awarded – 2019 financial year
19. JOULUKUUTA 2019
Grants awarded – 2018 financial year
19. JOULUKUUTA 2019
Grants awarded – 2017 financial year
19. JOULUKUUTA 2019
Grants awarded – 2016 financial year
19. JOULUKUUTA 2019
Grants awarded – 2015 financial year

Euroopan komissio esittää joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen avustusten täytäntöönpanosta.

Oikeusperusta

Vuosien 2023–2027 maatalouspolitiikkaan liittyvät tuet:

Asetus (EU) 2021/2116 – yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (98–99 artikla)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128 – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta (58–62 artikla, liite VIII, liite IX)

Asetus (EU) 2021/1060 – Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (49 artikla, 3 kohta)

Vuosien 2014–2022 maatalouspolitiikkaan liittyvät tuet:

Asetus (EU) 1306/2013 – yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (111–114 artikla)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 908/2014 – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (57–62 artikla)

Tapahtumat

Uutiset