Skip to main content
Agriculture and rural development

Ceny EU za ekologickou produkci

Seznamte se s vítězi

V rámci Cen EU za ekologickou produkci se uděluje 8 ocenění v 7 různých kategoriích. Poukazuje se tak na význam různých aktérů v rámci hodnotového řetězce ekologické produkce, kteří při realizaci inovativních, udržitelných, inspirativních projektů dosáhli mimořádných výsledků a jejichž činnost přináší spotřebitelům i ekologické produkci obecně skutečnou přidanou hodnotu. Tato ocenění nejsou spojena s finanční odměnou.

Slavnostní předání cen vítězům soutěže se uskutečnilo 23. září 2022 u příležitosti Evropského dne ekologické produkce. Vítězové byli pozváni do Bruselu, kde si ocenění převzali. Slavnostní akce se účastnili zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady Evropské unie, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropského výboru regionů, mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe a pracovní skupiny pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat COPA-COGECA. Vítězové představili na základě příkladů osvědčených postupů svůj projekt širší veřejnosti.

EU Organic Awards logo

Kategorie č. 1: Nejlepší ekozemědělkyně / Nejlepší ekozemědělec

Oceňuje zemědělce za práci, kterou vykonávají v oblasti ekologické produkce. Za organizaci této soutěžní kategorie odpovídají společně COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.

Kategorie č. 2: Nejlepší ekoregion

Oceňuje region EU za jeho politiku podporující ekologickou produkci a spotřebu. Tuto soutěžní kategorii pořádá Evropský výbor regionů.

Kategorie č. 3: Nejlepší ekoměsto

Oceňuje obce a města za jejich politiku podporující ekologickou produkci a spotřebu. Tuto soutěžní kategorii pořádá Evropský výbor regionů.

Kategorie č. 4: Nejlepší ekologický biodistrikt

Oceňuje tzv. biodistrikt, tedy ekologicky aktivní zeměpisnou oblast. „Biodistrikt“ je zeměpisná oblast, kde zemědělci, veřejnost, turistické kanceláře, sdružení a veřejnoprávní orgány společně řídí místní zdroje podle udržitelných ekologických zásad a postupů. Tuto soutěžní kategorii pořádá Evropský výbor regionů.

Kategorie č. 5: Nejlepší malý/střední ekopodnik

Oceňuje malé a střední podniky se sídlem v EU, které se podílejí na zpracování ekologických produktů. Tuto soutěžní kategorii pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor.

Kategorie č. 6: Nejlepší maloobchodník s bioprodukty

Oceňuje maloobchodníky se sídlem v EU, kteří prodávají ekologické produkty. Tuto soutěžní kategorii pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor.

Kategorie č. 7: Nejlepší biorestaurace

Oceňuje samostatné restaurace či stravovací zařízení fungující jako součást hotelu či gastronomického zařízení, které na svém jídelníčku nabízí certifikované ekologické produkty. Tuto soutěžní kategorii pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor.

Slavnostní předání cen – fotogalerie

Proč se přihlásit

Chtěli byste přispět ke zvýšení veřejného povědomí o ekologické produkci v EU? Chtěli byste se zasloužit o to, aby se v EU zlepšila dostupnost bioproduktů a aby byly cenově přijatelnější? Realizovali jste nebo právě realizujete inovativní, udržitelný projekt ekologické produkce, který vykazuje mimořádné výsledky a bylo by možné ho znovu realizovat i jinde? Přáli byste si svůj projekt zviditelnit?

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli kladně, měli byste zvážit přihlášku do příštího ročníku cen. Cena sice není finanční povahy, ale když vyhrajete, získáte uznání odborníků a navíc se o vašem projektu dozví široká veřejnost. Ať již jste:

 • ekozemědělec či ekozemědělkyně
 • město či region poskytující pacientům nebo žákům biostravování nebo jinak podporující ekologickou produkci
 • podnik působící v ekologickém potravinovém řetězci a nabízející jedinečný koncept

– měli byste zvážit svou účast v Cenách EU za ekologickou produkci.

Jak se přihlásit

V roce 2022 byli uchazeči o Ceny EU za ekologickou produkci požádáni, aby:

 • si přečetli veškeré informace o soutěži včetně konkrétních kritérií způsobilosti a výběru vítězných projektů na těchto internetových stránkách
 • si vybrali, ve které kategorii chtějí soutěžit
 • v období od 25. března do 8. června 2022 podali přihlášku online
 • poskytli odpovědi na uzavřené otázky (některé se týkají čtyř zásad ekologického zemědělství a pilíře udržitelnosti), na jejichž základě o nich porota získala více informací.

Pořadatelé, kritéria výběru, finalisté

Zde najdete informace o průběhu udělování Cen EU za ekologickou produkci v roce 2022.

Ceny EU za ekologickou produkci spolupořádá Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe a pracovní skupina pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat COPA-COGECA.

O vítězích soutěže rozhoduje porota složená ze zástupců:

 • Evropské komise
 • Evropského hospodářského a sociálního výboru
 • Evropského výboru regionů
 • pracovní skupiny pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat COPA-COGECA
 • mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství IFOAM
 • Evropského parlamentu
 • Rady Evropské unie

Časová osa

 1. 25. března 2022

  Začátek lhůty pro podávání přihlášek do soutěže

 2. 8. června 2022

  Termín podání přihlášek: 8. června 2022, 23:59:59 SEČ.

 3. září 2022

  Rozhodnutí o vítězných projektech

 4. 23. září 2022

  Slavnostní předání cen

Soutěž o Ceny EU za ekologickou produkci

Ekologické metody se dnes využívají čím dál častěji, ať už jde o zemědělství, akvakulturu či produkci potravin. Díky tomu dochází k významnému poklesu používání chemických hnojiv, pesticidů a antimikrobiálních látek, což má v konečném důsledku pozitivní dopad na klima, životní prostředí, biologickou rozmanitost i životní podmínky zvířat. Z tohoto důvodu hraje ekologická produkce klíčovou úlohu při dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategie v oblasti biologické rozmanitosti. Komise chce proto do roku 2030 zajistit, aby se 25 % zemědělské půdy v EU obdělávalo metodami ekologického zemědělství a aby stoupl i podíl ekologické akvakultury.

V březnu 2021 přijala Komise Akční plán pro podporu ekologické produkce EU, který zahrnuje i každoroční udělování cen. Upozornit se tak má na nejekologičtější a nejinovativnější projekty v Unii, které přispívají ke snižování dopadu zemědělství na životní prostředí a klima.

Ekologické zemědělství, akvakultura a biopotraviny v EU

V prvním bodu odůvodnění nařízení (EU) 2018/848 se stanoví, že „Ekologická produkce je celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje osvědčené postupy v oblasti životního prostředí a klimatu, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a norem produkce v souladu s poptávkou rostoucího počtu spotřebitelů po produktech získaných za použití přírodních látek a procesů.“

Podíl ekologické produkce v EU se zvyšuje. V roce 2019 bylo v EU ekologicky obhospodařováno 8,5 % zemědělské půdy. To odpovídá 13,8 milionu hektarů, přičemž v roce 2012 to bylo pouhých 9,5 milionu hektarů. Jedná se tak o 45,8% nárůst. Podle statistických údajů Eurostatu mají největší podíl na ekologicky obhospodařované půdě v EU Španělsko (2,4 miliardy hektarů, tj. 17,4 % unijního celku), Francie (2,2 miliardy hektarů, 16,2 % unijního celku), Itálie (2,0 miliardy hektarů, 14,5 % unijního celku) a Německo (1,3 miliardy hektarů, 9,4 % unijního celku).

V rámci celého hodnotového řetězce působí v EU téměř 344 000 ekologických producentů a více než 78 000 ekologických zpracovatelských podniků. Ekologičtí zemědělci mají užitek z cenových zvýhodnění, kterých se jejich produktům na trhu dostává, a zároveň ze zvyšující se poptávky po bioproduktech ze strany spotřebitelů. V roce 2019 vygeneroval tento trh v EU kolem 38,8 miliardy eur. Celosvětově jde o druhý nejlepší výsledek: před Unií se umístily Spojené státy s výsledkem 48,2 miliardy eur z celkových 106,4 miliardy eur globálního trhu. Velkými evropskými trhy s ekoprodukty jsou především Německo (12 miliard eur) a Francie (11,3 miliardy eur) (statistika Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FIBL).

Ze statistického šetření ústavu FIBL dále vyplývá, že za ekologické produkty utratí spotřebitelé nejvíce v Dánsku (344 eur na obyvatele, což odpovídá 12 % nakoupených potravin) a Lucembursko (264 eur na obyvatele, což odpovídá 8 % nakoupených potravin).

Zvyšuje se i povědomí spotřebitelů o logu EU pro ekologickou produkci. V roce 2020 znalo logo celkem 56 % respondentů průzkumu Eurobarometr – v roce 2017 to bylo pouhých 27 %. 80 % účastníků průzkumu dále uvedlo, že podle nich jsou ekologické produkty šetrnější k životnímu prostředí a musí dodržovat přísnější normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Dokumenty

Praktické pokyny týkající se soutěže o Ceny EU za ekologickou produkci 2022
čeština
(672.33 KB - PDF)
Stáhnout

Ceny EU za ekologickou produkci – obecný úvod
čeština
(701.9 KB - PDF)
Stáhnout

EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Stáhnout