Skip to main content
Agriculture and rural development

Tutvu võitjatega!

ELi maheauhinnad hõlmavad kaheksat auhinda seitsmes kategoorias. Auhindadega tunnustatakse mahepõllumajanduse väärtusahela osalisi, kes on töötanud välja suurepärase, uuendusliku, kestliku ja teisi innustava projekti, mis annab mahetoodangule ja selle tarbimisele tõelise lisaväärtuse. Need auhinnad on mitterahalised.

Auhinnatseremoonia toimus Euroopa mahepäeval, 23. septembril 2022. Võitjad kutsuti auhindade kättesaamiseks Brüsselis toimuvale tseremooniale. Ettevõtmisesse on kaasatud Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa põllumajandusettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioonide (COPA-COGECA) ja organisatsiooni IFOAM Organics Europe esindajad. Võitjad, kes on eeskujuks parimate tavade juurutamisel, said võimaluse oma projekte laiemale avalikkusele selgitada.

EU Organic Awards logo

1. kategooria: parim mahetootja (üks mees ja üks naine)

Auhinna eesmärk on tunnustada põllumajandustootjat (ühte naist ja ühte meest) mahepõllumajanduse valdkonnas tehtava töö eest. Auhinna annavad välja Euroopa põllumajandusettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioonid (COPA-COGECA) ja organisatsioon IFOAM Organics Europe.

2. kategooria: parim mahetootmist väärtustav piirkond

Auhinnaga tunnustatakse ELi piirkonda mahepõllumajandusliku tootmise ja tarbimise edendamise eest. Auhinna annab välja Euroopa Regioonide Komitee.

3. kategooria: parim mahetootmist väärtustav linn

Auhinnaga tunnustatakse mahepõllumajanduslikku tootmist ja tarbimist edendavat linna. Auhinna annab välja Euroopa Regioonide Komitee.

4. kategooria: parim mahepiirkond

Auhinnaga tunnustatakse mahepiirkondi. Mahepiirkond on geograafiline piirkond, kus põllumajandustootjad, kohalikud elanikud, turismiettevõtjad, ühendused ja avaliku sektori asutused otsustavad ühiselt majandada kohalikke ressursse kestlikult ning vastavalt mahetootmise põhimõtetele ja tavadele. Auhinna annab välja Euroopa Regioonide Komitee.

5. kategooria: parim väike või keskmise suurusega maheettevõtja

Auhinnaga tunnustatakse ELis asuvat VKEd, kes tegeleb mahepõllumajanduslike toodete töötlemisega. Auhinna annab välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

6. kategooria: parim mahetoidu jaemüüja

Auhinnaga tunnustatakse ELis asuvat toidu jaemüügiga tegelevat ettevõtjat, kes müüb mahepõllumajanduslikke tooteid. Auhinna annab välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

7. kategooria: parim mahetoidurestoran

Selle auhinnaga tunnustatakse kas eraldiseisvat restorani või mõne hotelli või toitlustussektori juurde kuuluvat restorani, mille menüüs on sertifitseeritud mahetooted. Auhinna annab välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Auhinnatseremoonia pildigalerii

Miks kandideerida?

Soovite tõsta teadlikkust mahetootmisest ELis? Tahate muuta mahetooted ELis taskukohasemaks ja/või kättesaadavamaks? Olete selleks välja töötanud ja ellu rakendanud mõne suurepärase, uuendusliku, kestliku ja taaskasutatava projekti? Või teete seda praegu? Kas soovite seda projekti laiemale avalikkusele tutvustada?

Kui Teie vastus mõnele küsimusele on „jah“, peaksite kaaluma kandideerist järgmisele ELi maheauhinnale. Kui võidate, on auhinnaks mitterahaline tunnustus ja projekti suurem tuntus. Kui olete

 • mahepõllumajandustootja,
 • linn või piirkond, mis pakub mahepõllumajanduslikku toitu haiglates või koolides või edendab muul viisil mahepõllumajanduslikku tootmist,
 • mahepõllumajanduslikus toiduahelas tegutsev ettevõtja, kellel on ainulaadne lähenemisviis,

peaksite kindlasti kaaluma ELi maheauhindadele kandideerimist.

Auhinnale kandideerimise etapid

2022. aasta ELi maheauhindade taotlejad tegid läbi järgmised sammud.

 • Nad alustasid tutvumisest käesoleva veebisaidi eri osadega, eelkõige auhinnale kandideerimise ja valiku tegemise kriteeriumidega.
 • Seejärel valisid nad auhinnakategooria, kus soovisid kandideerida.
 • Nad esitasid oma kandidatuuri veebis ajavahemikus 25. märtsist kuni 8. juunini 2022.
 • Nad vastasid suunavatele küsimustele (mõned on seotud mahepõllumajanduse nelja põhimõttega ja kestlikkuse sambaga), et žürii saaks kandideerijate kohta rohkem teavet.

Korraldajad, valikukriteeriumid, finalistid

Siit leiate teavet 2022. aasta ELi maheauhindade väljaandmise menetluste kohta.

ELi maheauhindu annavad ühiselt välja Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa põllumajandusettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioonid (COPA-COGECA) ja organisatsioon IFOAM Organics Europe.

Otsuse lõplike võitjate kohta teeb žürii, kuhu kuulusid järgmiste asutuste esindajad:

 • Euroopa Komisjon,
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,
 • Euroopa Regioonide Komitee,
 • COPA-COGECA (Euroopa põllumajandusettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioon),
 • IFOAM Organics Europe,
 • Euroopa Parlament ja
 • Euroopa Liidu Nõukogu.

Kronoloogia

 1. 25. märts 2022

  Kandideerimistaotluste vastuvõtmise algus

 2. 8. juuni 2022

  Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg: 8. juuni 2022, kell 23.59:59 Kesk-Euroopa aja järgi

 3. September 2022

  Võitjate väljakuulutamine

 4. 23. september 2022

  Auhinnatseremoonia

ELi maheauhinnad

Mahepõllumajanduse, -vesiviljeluse ja -toidu osatähtsuse suurenemine aitab oluliselt vähendada keemiliste väetiste, pestitsiidide ja antimikroobikumide kasutamist ning avaldab positiivset mõju meie kliimale, keskkonnale, elurikkusele ja loomade heaolule. Nii on mahetootmine Euroopa rohelise kokkuleppe, strateegia „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegia eesmärkide saavutamisel kesksel kohal. Seepärast ongi komisjon seadnud eesmärgi, et 2030. aastaks peab 25 % ELi põllumajandusmaast olema mahepõllunduslik ja et märgatavalt tuleb suurendada mahevesiviljeluse osakaalu.

Komisjon võttis 2021. aasta märtsis vastu mahepõllumajandusliku tootmise arendamise tegevuskava, mis hõlmab iga-aastaste auhindade väljakuulutamist. Auhindade jagamise eesmärk on premeerida parimaid ja uuenduslikumaid mahetootmises osalejaid, kes aitavad kaasa põllumajanduse keskkonna- ja kliimamõju vähendamisele.

Mahepõllumajandus, -vesiviljelus ja -toit ELis

Määruse (EL) 2018/848 põhjenduses 1 on märgitud, et mahepõllumajanduslik tootmine on põllumajandusettevõtete majandamise ja toidu tootmise üldine süsteem, mis ühendab omavahel parimad keskkonna- ja kliimameetmete tavad, rikkaliku bioloogilise mitmekesisuse, loodusvarade säilitamise, rangete loomade heaolu standardite kohaldamise ning tootmisstandardid, mis on kooskõlas üha suurema hulga tarbijate nõudlusega toodete järele, mille tootmisel on kasutatud looduslikke aineid ja meetodeid.

Mahetootmise osakaal ELis suureneb. 2019. aastal oli 8,5% ELi põllumajandusmaast mahepõllumajandusmaa. 2012. aastaks oli pindala suurenenud 9,5 miljonit hektarilt 13,8 miljonile hektarile ehk 45,8 %. Eurostati mahepõllumajanduse statistika kohaselt oli kõige rohkem põllumajandusmaast mahepõllumajanduse all Hispaanias (2,4 miljardit hektarit ehk 17,4 % ELi kogunäitajast), Prantsusmaal (2,2 miljardit hektarit ehk 16,2 % ELi kogunäitajast), Itaalias (2,0 miljardit hektarit ehk 14,5 % kogunäitajast) ja Saksamaal (1,3 miljardit hektarit ehk 9,4 % ELi kogunäitajast).

Kogu väärtusahelas tegutses ELis peaaegu 344 000 mahetootjat ja üle 78 000 mahetöötleja. Mahetootjatele on kasuks turustatavate mahetoodete hinnalisa ja tarbijate kiiresti suurenev nõudlus mahetoodete järele. 2019. aastal oli ELi turu maht 106,4 miljardi euro suurusel ülemaailmsel turul 38,8 miljardit eurot, st et USA 48,2 miljardi euro suuruse turu järel ollakse teisel kohal. Mahepõllumajanduse teadusinstituudi FIBLi statistika kohaselt on ELi suured turud Saksamaa (12,0 miljardit eurot) ja Prantsusmaa (11,3 miljardit eurot).

Vastavalt FIBLi statistikale on ühe tarbija kulutused mahetoodetele kõige suuremad Taanis (344 eurot ehk 12% toidukorvist) ja Luksemburgis (264 eurot ehk 8% toidukorvist).

Tarbijad on üha rohkem teadlikud ELi mahelogost. 2020. aastal korraldatud Eurobaromeetri uuringule vastanutest oli 56% teadlik selle logo olemasolust, samas kui 2017. aastal teadis sellest 27%. 80% uuringus osalenutest leiab, et mahetooted on keskkonnasõbralikumad ja nende puhul on järgitud rangemaid loomade heaolu norme.

Dokumendid

ELi 2022. aasta maheauhindade praktiline juhend
eesti
(557.55 KB - PDF)
Laadige alla

ELi maheauhinnad – üldine sissejuhatus
eesti
(584.48 KB - PDF)
Laadige alla

EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Laadige alla