Skip to main content
Agriculture and rural development

Economic sustainability in the CAP

Dosiahnutie hospodárskej udržateľnosti

Životaschopné poľnohospodárske podniky sú základným pilierom poľnohospodárstva v EÚ. Bez možnosti zabezpečiť stabilné a výnosné príjmy by poľnohospodárstvo nebolo schopné poskytovať spoločnosti základné produkty a služby. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) preto zahŕňa niekoľko opatrení na zabezpečenie hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Hospodárske opatrenia SPP musia byť tiež udržateľné a musia klásť dôraz na efektívne a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov, aby sa zabezpečil dôstojný život bez poškodzovania životného prostredia.

V celej Európe sa v posledných rokoch čoraz viac prejavujú hospodárske dôsledky meniaceho sa životného prostredia. Narušenia spôsobené nestabilnými poveternostnými podmienkami, napríklad suchá či záplavy, vedú k nižším výnosom a poklesu príjmov poľnohospodárskych podnikov. Cieľom opatrení SPP na ochranu životného prostredia je preto aj ochrana dlhodobej hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárstva.

Udržateľný systém poľnohospodárstva závisí od aktívneho a angažovaného prístupu odvetvia poľnohospodárskej výroby a je nesmierne dôležité, aby bolo ekologické poľnohospodárstvo v krátkodobom horizonte ekonomicky životaschopné a ziskové.

Cieľom SPP je zabezpečiť hospodársku udržateľnosť a na ten účel:

V širšom zmysle môže poľnohospodárstvo zohrávať v udržateľnom hospodárstve dôležitú úlohu tým, že poskytuje biomasu pre biohospodárstvo a znižuje závislosť od energie na báze fosílnych palív. Produkcia biomasy zase ponúka udržateľné hospodárske príležitosti pre poľnohospodárov, lesníkov a vidiecke spoločenstvá.

V novej SPP sa zabezpečí stály prístup k vysokokvalitným potravinám a silná podpora pre európsky model poľnohospodárstva. Jej základnú štruktúru bude tvoriť deväť kľúčových cieľov, pričom tri z nich budú zamerané na hospodársku udržateľnosť poľnohospodárstva EÚ:

  • podpora hospodársky udržateľných poľnohospodárskych príjmov a odolnosti na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti;
  • posilnenie orientácie na potreby trhu a zvýšenie konkurencieschopnosti vrátane intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológiu a digitalizáciu;
  • zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci.

Ďalšie informácie

Poľnohospodárstvo v biohospodárstve

Úloha znalostí a inovácií

Znalosti a inovácie môžu poľnohospodárstvu pomôcť zachovať si ziskovosť v súčasnosti aj v budúcnosti:

Documents

EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia