Skip to main content
Agriculture and rural development

Hospodárska udržateľnosť v SPP

Dosiahnutie hospodárskej udržateľnosti

Životaschopné poľnohospodárske podniky sú základným pilierom poľnohospodárstva v EÚ. Bez možnosti zabezpečiť stabilné a výnosné príjmy by poľnohospodárstvo nebolo schopné poskytovať spoločnosti základné produkty a služby. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) preto zahŕňa niekoľko opatrení na zabezpečenie hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Hospodárske opatrenia SPP musia byť takisto udržateľné a musia klásť dôraz na efektívne a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov v záujme zabezpečenia dôstojného života bez poškodzovania životného prostredia.

V celej Európe sa v posledných rokoch čoraz viac prejavujú hospodárske dôsledky meniaceho sa životného prostredia. Narušenia spôsobené nestabilnými poveternostnými podmienkami, napríklad suchá či záplavy, vedú k nižším výnosom a poklesu príjmov poľnohospodárskych podnikov. Cieľom opatrení SPP na ochranu životného prostredia je preto aj ochrana dlhodobej hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárstva.

Udržateľný systém poľnohospodárstva závisí od aktívneho a angažovaného prístupu odvetvia poľnohospodárskej výroby a je nesmierne dôležité, aby bolo ekologické poľnohospodárstvo v krátkodobom horizonte ekonomicky životaschopné a ziskové.

Cieľom SPP je zabezpečiť hospodársku udržateľnosť a na ten účel:

V širšom zmysle môže poľnohospodárstvo zohrávať v udržateľnom hospodárstve dôležitú úlohu tým, že poskytuje biomasu pre biohospodárstvo a znižuje závislosť od energie na báze fosílnych palív. Produkcia biomasy zase ponúka udržateľné hospodárske príležitosti pre poľnohospodárov, lesníkov a vidiecke spoločenstvá.

V novej SPP sa zabezpečí stály prístup ku kvalitným potravinám a silná podpora pre európsky model poľnohospodárstva. Jej základnú štruktúru bude tvoriť deväť kľúčových cieľov, pričom tri z nich budú zamerané na hospodársku udržateľnosť poľnohospodárstva EÚ:

  • podpora hospodársky udržateľných poľnohospodárskych príjmov a odolnosti na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti,
  • posilnenie orientácie na potreby trhu a zvýšenie konkurencieschopnosti vrátane intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológiu a digitalizáciu,
  • zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci.

Ďalšie informácie

Poľnohospodárstvo v biohospodárstve

Úloha znalostí a inovácií

Znalosti a inovácie môžu poľnohospodárstvu pomôcť zachovať si ziskovosť v súčasnosti aj v budúcnosti:

Vysvetľujúca poznámka k monitorovaniu a hodnoteniu údajov

Vo vysvetľujúcej poznámke k monitorovaniu a hodnoteniu údajov o sektorových intervenciách sa uvádzajú formuláre na podávanie správ, ktoré sú príslušné orgány v krajinách EÚ povinné zasielať Komisii v súlade s prílohou V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2022/1475.

1 FEBRUÁR 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Stiahnuť
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Stiahnuť
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Stiahnuť
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Stiahnuť
20 DECEMBER 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Stiahnuť

Dokumenty

18 MÁJ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Stiahnuť