Skip to main content
Agriculture and rural development

Zrównoważony rozwój gospodarczy we wspólnej polityce rolnej

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Rentowne gospodarstwa rolne to trzon rolnictwa UE. Stabilne i atrakcyjne dochody w rolnictwie są niezbędne, aby możliwe było dostarczanie niezbędnych produktów i usług dla społeczeństwa. Wspólna polityka rolna (WPR) obejmuje zatem szereg środków, które mają zapewnić gospodarstwom rolnym rentowność. Środki gospodarcze w ramach WPR muszą być również zrównoważone i koncentrować się na sposobach efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych w celu zapewnienia rolnikom godnego życia bez wyrządzania szkody środowisku naturalnemu.

W ostatnich latach skutki gospodarcze zmian w środowisku stają się coraz bardziej widoczne w całej Europie. Problemy spowodowane niestabilnymi warunkami pogodowymi, takimi jak susze i powodzie, doprowadziły do niższych plonów i spadku dochodów gospodarstw rolnych. W związku z tym działania mające chronić środowisko w ramach WPR mają również na celu długoterminową ochronę rentowności rolnictwa.

Zrównoważony system rolny opiera się na aktywnym i zaangażowanym sektorze rolnym. Rolnictwo przyjazne dla środowiska musi być zatem rentowne i opłacalne w perspektywie krótkoterminowej.

Zrównoważenie gospodarcze w WPR ma zostać osiągnięte przez:

W szerszym ujęciu rolnictwo może odgrywać rolę w zrównoważonej gospodarce przez udział w produkcji biomasy napędzającej biogospodarkę i ograniczanie uzależnienia od energii opartej na węglu. Z kolei produkcja biomasy stwarza zrównoważone możliwości gospodarcze dla rolników, leśników i społeczności wiejskich.

Nowa WPR ma zapewniać stały dostęp do wysokiej jakości żywności i zdecydowanie wspierać europejski model rolnictwa. Będzie zorganizowana wokół dziewięciu głównych celów, z których trzy dotyczą zrównoważenia gospodarczego rolnictwa w UE:

  • wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
  • zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
  • poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.

Dodatkowe informacje

Rolnictwo w biogospodarce

Rola wiedzy i innowacji

Wiedza i innowacje mogą pomóc rolnictwu w utrzymaniu rentowności – teraz i w przyszłości:

Nota wyjaśniająca dotycząca monitorowania i oceny danych

W nocie wyjaśniającej dotyczącej monitorowania i oceny danych w zakresie interwencji sektorowych przedstawiono formularze sprawozdawcze, które właściwe organy w krajach UE są zobowiązane przekazać Komisji zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1475.

28 MARZEC 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Pobierz
28 MARZEC 2023
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(1.11 MB - PDF)
Pobierz
20 GRUDZIEŃ 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Pobierz
28 MARZEC 2023
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(472.77 KB - PDF)
Pobierz
20 GRUDZIEŃ 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Pobierz

Dokumenty

18 MAJ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Pobierz