Skip to main content
Agriculture and rural development

Economic sustainability in the CAP

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Rentowne gospodarstwa rolne to trzon rolnictwa UE. Stabilne i atrakcyjne dochody w rolnictwie są niezbędne, aby możliwe było dostarczanie niezbędnych produktów i usług dla społeczeństwa. Wspólna polityka rolna (WPR) obejmuje zatem szereg środków, które mają zapewnić gospodarstwom rolnym rentowność. Środki gospodarcze w ramach WPR muszą być również zrównoważone i koncentrować się na sposobach efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych w celu zapewnienia rolnikom godnego życia bez wyrządzania szkody środowisku naturalnemu.

W ostatnich latach skutki gospodarcze zmian w środowisku stają się coraz bardziej widoczne w całej Europie. Problemy spowodowane niestabilnymi warunkami pogodowymi, takimi jak susze i powodzie, doprowadziły do niższych plonów i spadku dochodów gospodarstw rolnych. W związku z tym działania mające chronić środowisko w ramach WPR mają również na celu długoterminową ochronę rentowności rolnictwa.

Zrównoważony system rolny opiera się na aktywnym i zaangażowanym sektorze rolnym. Rolnictwo przyjazne dla środowiska musi być zatem rentowne i opłacalne w perspektywie krótkoterminowej.

Zrównoważenie gospodarcze w WPR ma zostać osiągnięte przez:

W szerszym ujęciu rolnictwo może odgrywać rolę w zrównoważonej gospodarce przez udział w produkcji biomasy napędzającej biogospodarkę i ograniczanie uzależnienia od energii opartej na węglu. Z kolei produkcja biomasy stwarza zrównoważone możliwości gospodarcze dla rolników, leśników i społeczności wiejskich.

Nowa WPR ma zapewniać stały dostęp do wysokiej jakości żywności i zdecydowanie wspierać europejski model rolnictwa. Będzie zorganizowana wokół dziewięciu głównych celów, z których trzy dotyczą zrównoważenia gospodarczego rolnictwa w UE:

  • wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
  • zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
  • poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.

Dodatkowe informacje

Rolnictwo w biogospodarce

Rola wiedzy i innowacji

Wiedza i innowacje mogą pomóc rolnictwu w utrzymaniu rentowności – teraz i w przyszłości:

Documents

EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Pobierz

Wydarzenia