Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Икономическа устойчивост на ОСП

Постигане на икономическа устойчивост

Жизнеспособните земеделски стопанства са в центъра на селското стопанство в ЕС. Без способността за осигуряване на стабилни и възнаграждаващи доходи селското стопанство не би било в състояние да доставя основните си продукти и услуги за обществото. Затова Общата селскостопанска политика (ОСП) включва няколко мерки за гарантиране на икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства. Икономическите мерки на ОСП също трябва да бъдат устойчиви и да се съсредоточат върху начините, по които природните ресурси могат да се използват ефективно и отговорно за осигуряването на достоен жизнен стандарт, без да се причинява вреда на околната среда.

Икономическите последици от променящата се околна среда стават все по-очевидни в цяла Европа през последните години. Смущенията, причинени от нестабилните метеорологични условия, като например сушите и наводненията, доведоха до по-ниски добиви и спад в доходите на земеделските стопанства. Затова действията на ОСП, които опазват околната среда, са въведени и за защита на дългосрочната икономическа жизнеспособност на селското стопанство.

Устойчивата система на селското стопанство разчита на активен и ангажиран селскостопански сектор и е наложително екологосъобразното селско стопанство да може да бъде икономически жизнеспособно и рентабилно в краткосрочен план.

ОСП има за цел да постигне икономическа устойчивост чрез:

В по-широк смисъл селското стопанство може да играе роля в една устойчива икономика, като допринася за използването на биомаса в биоикономиката и намалява зависимостта от енергия от въглеродни източници. От своя страна производството на биомаса предлага устойчиви икономически възможности за земеделските стопани, горските стопани и селските общности.

Новата ОСП ще гарантира непрекъснат достъп до висококачествени храни и силна подкрепа за европейския селскостопански модел. Тя ще бъде структурирана около девет ключови цели, три от които са съсредоточени върху икономическата устойчивост на селското стопанство на ЕС:

  • подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;
  • засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;
  • подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата за създаване на стойност.

За повече информация

Селското стопанство в биоикономиката

Ролята на знанията и иновациите

Знанията и иновациите могат да помогнат на селското стопанство да бъде рентабилно както в настоящето, така и в бъдеще:

Обяснителна бележка относно мониторинга на данните и оценките

В обяснителната бележка относно мониторинга на данните и оценките на секторните интервенции са представени формулярите, представляващи документите за докладване, които компетентните органи в държавите от ЕС са длъжни да предават на Комисията в съответствие с приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475.

1 ФЕВРУАРИ 2023
Explanatory Note relating to Annex V to Implementing Regulation (EU) 2022/1475 on Data on interventions in certain sectors as referred to in Article 12(2)
English
(1.13 MB - PDF)
Изтегляне
20 ДЕКЕМВРИ 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1
English
(209.17 KB - PDF)
Изтегляне
20 ДЕКЕМВРИ 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 1 with tables for after 2024
English
(8.52 MB - PDF)
Изтегляне
20 ДЕКЕМВРИ 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 2
English
(131.2 KB - PDF)
Изтегляне
20 ДЕКЕМВРИ 2022
Data on interventions in certain sectors - Annex V - Part 3
English
(141.59 KB - PDF)
Изтегляне

Документи

18 МАЙ 2020
EU Green Deal: benefits for farmers
English
(6.01 MB - PDF)
Изтегляне

Прояви