Skip to main content
Agriculture and rural development

Krajiny zapojené do procesu rozširovania

Prehľad obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi Európskou úniou a kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami rozširovania EÚ.

Agropotravinový obchod s krajinami zapojenými do procesu rozširovania

krajinami zapojenými do procesu rozširovania má EÚ silné obchodné vzťahy.

S krajinami západného Balkánu uzatvorila EÚ dohody o stabilizácii a pridružení. Stanovuje sa v nich zóna voľného obchodu na prechodné obdobie, ktoré sa už pre všetky krajiny okrem Kosova skončilo. V dohodách sa uvádza zrušenie ciel a necolných obmedzení dvojstranného obchodu, pričom tieto dohody sa týkajú všetkého tovaru s výnimkou niektorých poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybolovu, na ktoré sa vzťahujú znížené clá a/alebo kvantitatívne koncesie.

Obchod s týmto regiónom v oblasti agropotravinových výrobkov sa od roku 2008 zdvojnásobil, pričom rozšírenie obchodu krajinám západného Balkánu celkovo prospelo: za desať rokov zvýšil tento región svoj vývoz do EÚ o viac ako 100 %, zatiaľ čo vývoz z EÚ do uvedeného regiónu sa zvýšil miernejšie, o 52 %. Celkovo je však EÚ čistým vývozcom agropotravinových výrobkov do krajín západného Balkánu s výnimkou Srbska.

Okrem toho, vďaka autonómnym obchodným opatreniam, ktoré sú pre krajiny západného Balkánu schválené od roku 2000, využívajú tieto krajiny pri obchodovaní s EÚ aj naďalej výhody vyplývajúce z niekoľkých preferencií. Ide napríklad o možnosť pozastaviť platnosť špecifických ciel uplatňovaných za bežných okolností na ovocie a zeleninu, ako aj prístup k celkovej kvóte na víno po naplnení dvojstranných kvót na víno týchto krajín podľa príslušných dohôd o stabilizácii a pridružení.

S Tureckom uzavrela EÚ osobitnú dohodu o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa nevzťahuje colná únia medzi týmito zmluvnými stranami.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a západným Balkánom

Obchod medzi EÚ a Tureckom

Krajiny

Albánsko

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Albánskom sa riadia dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Albánskom. Dohoda o stabilizácii a pridružení sa začala uplatňovať 1. apríla 2009, hoci časť dohody týkajúca sa obchodu nadobudla platnosť prostredníctvom dočasnej dohody už 1. decembra 2006.

Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s určitými menšími výnimkami týkajúcimi sa obmedzeného počtu poľnohospodárskych výrobkov. Podľa dohody môžu vstupovať do EÚ bez cla všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Albánsku s výnimkou hovädzieho mäsa, cukru a vína, na ktoré sa vzťahujú preferenčné colné kvóty. V oblasti vývozu z EÚ do Albánska neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne zníženie albánskej základnej sadzby (napr. mliečne výrobky, niektoré obilniny a niektoré osivo obilnín).

EÚ má vo vzťahu k Albánsku veľký agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä vodu, potravinové prípravky, chlieb a sladké pečivo. Z Albánska EÚ dováža najmä rastliny, rajčiaky a niektoré druhy zeleniny.

Dohodou sa zabezpečuje vzájomná ochrana zemepisných označení vín, liehovín a aromatizovaných vín uvedených v dohode.

Súvisiace informácie

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Albánskom

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Albania
English
(378.95 KB - PDF)
Stiahnuť

Bosna a Hercegovina

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou sa riadia dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou. Dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť 1. júna 2015, hoci časť dohody týkajúca sa obchodu sa uplatňuje prostredníctvom dočasnej dohody už od 1. júla 2008. Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s veľmi malým počtom výnimiek a má asymetrickú povahu. Podľa dohody môžu vstupovať do EÚ bez cla všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Bosne a Hercegovine s výnimkou hovädzieho mäsa, cukru a vína, na ktoré sa vzťahujú preferenčné colné kvóty. V oblasti vývozu z EÚ do Bosny a Hercegoviny neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne zníženie základnej sadzby Bosny a Hercegoviny (napr. živé zvieratá, mäso, mliečne výrobky, ovocné šťavy).

EÚ má vo vzťahu k Bosne a Hercegovine veľký agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä hovädzie mäso, cukrovinky a potravinové prípravky. Z Bosny a Hercegoviny dováža EÚ najmä ovocie, surové kože a vodu.

Dohodou o stabilizácii a pridružení sa zabezpečuje vzájomná ochrana všetkých zemepisných označení uvedených v dohode.

Súvisiace informácie

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bosnia and Herzegovina
English
(378.92 KB - PDF)
Stiahnuť

Kosovo*

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Kosovom sa riadia dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom, ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2016. Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s niekoľkými výnimkami týkajúcimi sa obmedzeného počtu poľnohospodárskych výrobkov. Podľa dohody môžu vstupovať do EÚ bez cla všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Kosove s výnimkou hovädzieho mäsa, cukru a vína, na ktoré sa vzťahujú preferenčné colné kvóty. V oblasti vývozu z EÚ do Kosova neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne zníženie kosovskej základnej sadzby (napr. mliečne výrobky, niektoré druhy ovocia a zeleniny, víno).

EÚ má vo vzťahu ku Kosovu veľký agropotravinový obchodný prebytok, a to najmä v oblasti tabaku, vody a potravinových prípravkov. Z Kosova EÚ dováža najmä niektoré druhy ovocia, vodu, surové kože a kožky.

Dohodou o stabilizácii a pridružení sa zabezpečuje vzájomná ochrana všetkých zemepisných označení uvedených v dohode.

* Označením Kosovo nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Súvisiace informácie

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Kosovo
English
(454.21 KB - PDF)
Stiahnuť

Čierna Hora

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Čiernou Horou sa riadia dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Čiernou Horou, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2010, hoci časť dohody o stabilizácii a pridružení týkajúca sa obchodu sa uplatňuje prostredníctvom dočasnej dohody už od 1. januára 2008. Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s niekoľkými malými výnimkami týkajúcimi sa obmedzeného počtu poľnohospodárskych výrobkov. Podľa dohody môžu vstupovať do EÚ bez cla všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Čiernej Hore s výnimkou hovädzieho mäsa, cukru a vína, na ktoré sa vzťahujú preferenčné colné kvóty. V oblasti vývozu z EÚ do Čiernej Hory neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne zníženie čiernohorskej základnej sadzby (napr. mäso, mliečne výrobky, niektoré druhy ovocia a zeleniny).

EÚ má vo vzťahu k Čiernej Hore veľký agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä mäso, mliečne výrobky a potravinové prípravky. Z Čiernej Hory EÚ dováža najmä zeleninu (huby), víno a oleje.

Dohodou o stabilizácii a pridružení sa zabezpečuje vzájomná ochrana všetkých zemepisných označení uvedených v dohode.

Súvisiace informácie

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Čiernou Horou

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Montenegro
English
(353.09 KB - PDF)
Stiahnuť

Severné Macedónsko

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Severným Macedónskom sa riadia dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Severným Macedónskom. Dohoda o stabilizácii a pridružení nadobudla platnosť 1. apríla 2004, hoci časť dohody týkajúca sa obchodu sa uplatňuje prostredníctvom dočasnej dohody už od 1. júna 2001. Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s niekoľkými malými výnimkami týkajúcimi sa obmedzeného počtu poľnohospodárskych výrobkov. Podľa dohody môžu vstupovať do EÚ bez cla všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Severnom Macedónsku s výnimkou hovädzieho mäsa, cukru a vína, na ktoré sa vzťahujú preferenčné colné kvóty. V oblasti vývozu z EÚ do Severného Macedónska neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne zníženie severomacedónskej základnej sadzby (napr. mäso, mliečne výrobky, niektoré druhy ovocia).

EÚ má vo vzťahu k Severnému Macedónsku veľký agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä mäso, mliečne výrobky a živé zvieratá. Zo Severného Macedónska EÚ dováža najmä ovocie, zeleninu, víno a tabak.

Súvisiace informácie

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Severným Macedónskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – North Macedonia
English
(391.17 KB - PDF)
Stiahnuť

Srbsko

Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Srbskom sa riadia dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013, hoci časť dohody o stabilizácii a pridružení týkajúcu sa obchodu uplatňuje prostredníctvom dočasnej dohody Srbsko už od 1. januára 2009 a EÚ od 1. februára 2010. Stanovuje sa v nej vysoká úroveň liberalizácie s niekoľkými malými výnimkami týkajúcimi sa obmedzeného počtu poľnohospodárskych výrobkov. Podľa dohody môžu vstupovať do EÚ bez cla všetky poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Srbsku s výnimkou hovädzieho mäsa, cukru a vína, na ktoré sa vzťahujú preferenčné colné kvóty. V oblasti vývozu z EÚ do Srbska neboli niektoré výrobky plne liberalizované, ale vzťahuje sa na ne zníženie srbskej základnej sadzby (napr. mäso, mliečne výrobky, niektoré druhy ovocia a zeleniny).

Srbsko má vo vzťahu k EÚ agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä ovocie, zeleninu, obilniny a cukor. EÚ vyváža do Srbska najmä mäso, mliečne výrobky a potravinové prípravky.

Dohodou o stabilizácii a pridružení sa zabezpečuje vzájomná ochrana všetkých zemepisných označení uvedených v tejto dohode.

Súvisiace informácie

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Serbia
English
(394.86 KB - PDF)
Stiahnuť

Turecko

EÚ a Turecko vytvorili v roku 1996 colnú úniu v rámci dohody o pridružení z roku 1963, táto únia sa však nevzťahuje na poľnohospodárske výrobky. Poľnohospodárske obchodné vzťahy medzi EÚ a Tureckom sa riadia dohodou medzi EÚ a Tureckom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. Táto dohoda bola v roku 2006 zmenená tak, aby sa v nej zohľadňovalo rozšírenie EÚ z roku 2004, a potom znova v roku 2018 tak, aby sa v nej zohľadňovala zmena vymedzenia kvóty na hovädzie mäso schválenej pre EÚ.

Dohoda má asymetrickú povahu. Turecko využíva výhody úplného zrušenia valorického cla na všetky poľnohospodárske výrobky okrem najcitlivejších, na ktoré sa vzťahujú kvóty. Preferencie EÚ sa obmedzujú na kvóty uvedené v dohode.

Turecko patrí k hlavným obchodným partnerom EÚ, je desiatym najväčším vývozným cieľovým trhom agropotravinových výrobkov EÚ a ôsmym najväčším dodávateľom týchto výrobkov do EÚ (2019). Turecko má vo vzťahu k EÚ agropotravinový obchodný prebytok, vyváža najmä ovocie, zeleninu a prípravky z ovocia a zeleniny. EÚ vyváža do Turecka najmä obilniny, bavlnu a potravinové prípravky.

Súvisiace informácie

Dohoda medzi EÚ a Tureckom o obchodnom režime pre poľnohospodárske výrobky

26. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Türkiye
English
(404.74 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia