Skip to main content
Agriculture and rural development

Spoznajte víťazov

Ekologické ocenenia EÚ tvorí 8 ocenení v 7 rôznych kategóriách. Sú uznaním pre rôznych aktérov v rámci ekologického hodnotového reťazca, ktorí vyvinuli excelentný, inovačný, udržateľný a podnetný projekt, ktorý vytvára skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu. Tieto ocenenia sú nefinančné.

Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutočnilo 23. septembra 2022 v Deň ekologických potravín EÚ. Víťazi boli pozvaní na podujatie v Bruseli, aby si prevzali ocenenia. Na tomto podujatí sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, organizácií COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Víťazi mali príležitosť vysvetliť svoj projekt širšej verejnosti poskytnutím príkladov najlepších postupov.

EU Organic Awards logo

Kategória 1: Najlepšia ekologická poľnohospodárka a najlepší ekologický poľnohospodár

Cieľom tohto ocenenia je oceniť poľnohospodára (jednu ženu a jedného muža) za prácu, ktorú vykonáva v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Udeľovanie tohto ocenenia organizujú organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.

Kategória 2: Najlepší ekologický región

Toto ocenenie sa udeľuje regiónu EÚ za aktivity na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby a spotreby. Udeľovanie ocenenia organizuje Európsky výbor regiónov.

Kategória 3: Najlepšie ekologické mesto

Toto ocenenie sa udeľuje mestu za aktivity na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby a spotreby. Udeľovanie ocenenia organizuje Európsky výbor regiónov.

Kategória 4: Najlepší ekologický eko-obvod

Toto ocenenie sa udeľuje eko-obvodu. Eko-obvod je zemepisná oblasť, kde sa poľnohospodári, občania, poskytovatelia služieb cestovného ruchu, združenia a subjekty verejného sektora spájajú s cieľom udržateľne riadiť miestne zdroje na základe ekologických zásad a postupov. Udeľovanie ocenenia organizuje Európsky výbor regiónov.

Kategória 5: Najlepší ekologický malý alebo stredný podnik (MSP)

Toto ocenenie sa udeľuje malému alebo strednému podniku so sídlom v EÚ, ktorý sa zaoberá spracovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Udeľovanie tohto ocenenia organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Kategória 6: Najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Toto ocenenie sa udeľuje maloobchodnému predajcovi potravín so sídlom v EÚ, ktorý predáva produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby. Udeľovanie tohto ocenenia organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Kategória 7: Najlepšia ekologická reštaurácia

Toto ocenenie sa udeľuje reštaurácii, samostatnej alebo súčasti sektora hotelov či cateringu, ktorá ponúka vo svojom menu certifikované produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie. Udeľovanie tohto ocenenia organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Galéria fotografií zo slávnostného udeľovania ocenení

Prečo sa prihlásiť

Chcete prispieť k väčšej informovanosti verejnosti o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v EÚ? Chcete prispieť k väčšej finančnej dostupnosti a/alebo prístupnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ? Vyvinuli ste a realizovali ste alebo naďalej realizujete vynikajúci, inovačný, udržateľný a opakovateľný projekt na tento účel? Chcete lepšie oboznámiť verejnosť s týmto projektom?

Ak je odpoveď na niektorú z predchádzajúcich otázok „áno“, mali by ste zvážiť zaslanie prihlášky na ďalšie udeľovanie ekologických ocenení EÚ. Ak vyhráte, získate nefinančné ocenenie v podobe uznania a zvýšite viditeľnosť vášho projektu pre verejnosť. Ak teda ste:

 • ekologický poľnohospodár;
 • mesto alebo región, v ktorom sa podávajú jedlá z biopotravín pacientom alebo žiakom alebo inak propaguje ekologická poľnohospodárska výroba;
 • podnik v ekologickom potravinovom reťazci s jedinečným prístupom,

mali by ste zvážiť zaslanie prihlášky na ekologické ocenenia EÚ.

Podávanie prihlášok

Uchádzačom o ekologické ocenenia EÚ za rok 2022 boli zaslané tieto pokyny:

 • prečítajte si rôzne časti tohto webového sídla, najmä kritériá oprávnenosti a kritériá výberu;
 • vyberte si kategóriu ocenenia, do ktorej sa chcete prihlásiť;
 • podajte prihlášku online od 25. marca do 8. júna 2022;
 • odpovedzte na uzavreté sprievodné otázky (niektoré sa týkajú štyroch princípov ekologického poľnohospodárstva a pilierov udržateľnosti), aby ste porote pomohli získať viac informácií o uchádzačoch.

Organizátori, kritériá výberu, finalisti

V tejto časti nájdete informácie o postupoch v rámci ekologických ocenení EÚ za rok 2022.

Udeľovanie ekologických ocenení EÚ spoločne organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.

Porota, ktorá rozhodla o konečných víťazoch, zahŕňala zástupcov:

 • Európskej komisie,
 • Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,
 • Európskeho výboru regiónov,
 • organizácie COPA-COGECA,
 • organizácie IFOAM Organics Europe,
 • Európskeho parlamentu a
 • Rady Európskej únie.

Harmonogram

 1. 25. marca 2022

  Začiatok lehoty na podávanie prihlášok na udeľovanie ocenení

 2. 8. júna 2022

  Dátum uzávierky podávania prihlášok na udeľovanie ocenení: 8. júna 2022 (23:59:59 SELČ)

 3. September 2022

  Rozhodnutie o udelení ocenení

 4. 23. septembra 2022

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov

O ekologických oceneniach EÚ

Zvýšenie ekologickej poľnohospodárskej výroby, akvakultúry a potravín výrazne prispieva k zníženiu používania chemických hnojív, pesticídov a antimikrobiálnych látok a má pozitívny vplyv na našu klímu, životné prostredie, biodiverzitu a dobré životné podmienky zvierat. Práve preto bola ekologická poľnohospodárska výroba identifikovaná ako výroba, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody, stratégie Z farmy na stôlstratégie biodiverzity. Z tohto dôvodu Komisia stanovila cieľ minimálne 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ obhospodarovanej v systéme ekologického poľnohospodárstva do roku 2030 a výrazný nárast ekologickej akvakultúry.

Komisia prijala v marci 2021 akčný plán pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý zahŕňa spustenie každoročného udeľovania ocenení. Cieľom je odmeňovať najlepších a najinovačnejších aktérov v oblasti ekologického poľnohospodárstva, ktorí prispievajú k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu.

Ekologické poľnohospodárstvo, akvakultúra a potraviny v EÚ

nariadení (EÚ) 2018/848 sa v odôvodnení 1 uvádza, že „ekologická poľnohospodárska výroba predstavuje komplexný systém riadenia poľnohospodárskych podnikov a výroby potravín, ktorý je kombináciou najlepších postupov v oblasti životného prostredia a ochrany klímy, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a uplatňovania prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a prísnych výrobných noriem v súlade s dopytom zvyšujúceho sa počtu spotrebiteľov po produktoch vyrábaných s použitím prírodných látok a procesov“.

Ekologická poľnohospodárska výroba sa v EÚ zvyšuje. V roku 2019 sa 8,5 % poľnohospodárskej pôdy v EÚ obhospodarovalo v rámci ekologického poľnohospodárstva. To zodpovedalo 13,8 milióna hektárov v porovnaní s 9,5 milióna hektárov v roku 2012, čo predstavuje nárast o 45,8 %. Podľa štatistických údajov Eurostatu o ekologickom poľnohospodárstve najväčší podiel poľnohospodárskej pôdy v EÚ obhospodarovanej v rámci ekologického poľnohospodárstva pripadal na Španielsko (2,4 miliardy hektárov, 17,4 % z celku v rámci EÚ), Francúzsko (2,2 miliardy hektárov, 16,2 % z celku v rámci EÚ), Taliansko (2,0 miliardy hektárov, 14,5 % z celku) a Nemecko (1,3 miliardy hektárov, 9,4 % z celku v rámci EÚ).

V rámci celého hodnotového reťazca bolo v EÚ v ekologickom poľnohospodárstve aktívnych takmer 344 000 výrobcov a viac ako 78 000 spracovateľov. Ekologickí poľnohospodári majú úžitok z cenových prémií, ktoré produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby dosahujú na trhu a z rýchlo rastúceho dopytu konečných spotrebiteľov po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby. Trh EÚ v roku 2019 dosiahol 38,8 miliardy EUR na globálnom trhu s hodnotou 106,4 miliardy EUR, pričom bol na druhom mieste po americkom trhu s hodnotou 48,2 miliardy EUR. Podľa štatistických údajov FIBL sú veľkými trhmi v EÚ Nemecko (12,0 miliardy EUR) a Francúzsko (11,3 miliardy EUR).

Podľa štatistických údajov FIBL sú najvyššie výdavky spotrebiteľov na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby na obyvateľa v Dánsku (344 EUR, čo zodpovedá 12 % nákupu potravín) a v Luxembursku (264 EUR, čo zodpovedá 8 % nákupu potravín).

Informovanosť spotrebiteľov o logu ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ sa zvyšuje. V roku 2020 logo poznalo 56 % respondentov prieskumu Eurobarometra v porovnaní s 27 % respondentov v roku 2017. 80 % respondentov prieskumu sa domnieva, že produkty ekologického poľnohospodárstva sú šetrnejšie k životnému prostrediu a rešpektujú vyššie štandardy pre dobré životné podmienky zvierat.

Dokumentácia

24 MAREC 2022
Praktická príručka k ekologickým oceneniam EÚ za rok 2022
slovenčina
(675.57 KB - PDF)
Stiahnuť

24 MAREC 2022
Ekologické ocenenia EÚ – všeobecný úvod
slovenčina
(706.51 KB - PDF)
Stiahnuť

24 MAREC 2022
EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Stiahnuť