Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych i systemów jakości

Rozporządzenia dotyczące produktów spożywczych i rolnych

Wymienione akty prawne dotyczą szeroko pojętych programów jakości dla tego sektora, w tym oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS). Zawierają one wskazówki, jak używać logo w odniesieniu do poszczególnych programów i jak takie programy realizować, a także jak etykietować produkty rolno-spożywcze, które zawierają w składzie produkty o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP) i chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG).

Rozporządzenia dotyczące wina

Sektor wina jest częścią wspólnej organizacji rynku i jest regulowany oddzielnym rozporządzeniem, które określa m.in. stosowanie systemów jakości UE. Inne akty prawne dotyczą wdrożenia przepisów w sprawie systemów jakości, wymaganych powiązanych kontroli, etykietowania i prezentacji określonych produktów sektora wina.

Rozporządzenia dotyczące napojów spirytusowych

W wymienionych rozporządzeniach ustanowiono przepisy dotyczące definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

  • Rozporządzenie (UE) 2019/787 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych oraz stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1235 uzupełniające rozporządzenie (UE) 2019/787 w zakresie wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zmian w specyfikacji produktu, cofnięcia rejestracji i rejestru
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1465 zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/787 w zakresie definicji odniesień do nazw prawnych napojów spirytusowych lub oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i ich stosowania w opisie, prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych innych niż te, których przedmiotowe odniesienia dotyczą
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1236 wdrażające rozporządzenie (UE) 2019/787 w odniesieniu do wniosków o rejestrację oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, procedury sprzeciwu, zmian w specyfikacji produktu, cofnięcia rejestracji

Rozporządzenia dotyczące produktów górskich

Określenie jakościowe „produkt górski”, stosowane fakultatywnie, ustanowiono, aby ułatwić rozpowszechnianie na rynku europejskim informacji o wartości dodanej produktów rolnych wytwarzanych w trudnych warunkach, takich jak obszary górskie.

Rozporządzenia dotyczące produktów z regionów najbardziej oddalonych

Środki przewidziane w tym akcie prawnym mają pomóc najbardziej oddalonym regionom UE, które borykają się ze szczególnymi trudnymi warunkami naturalnymi, wynikającymi m.in. ze skrajnego oddalenia. Aby zwiększyć wiedzę konsumentów na temat produktów rolnych pochodzących z takich regionów, Unia Europejska stworzyła specjalne logo jako jedno z określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie. Rozporządzenie zawiera przepisy, jak należy korzystać z takiego logo.