Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Κανονισμοί για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα συστήματα ποιότητας

Κανονισμοί για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα

Η νομοθεσία, εκτός του ότι καλύπτει το ευρύτερο πλαίσιο των συστημάτων ποιότητας για τον συγκεκριμένο τομέα, όπως γεωγραφικές ενδείξεις και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, καθορίζει τον τρόπο χρήσης των λογότυπων σε σχέση με κάθε σύστημα και τον τρόπο εφαρμογής των συστημάτων. Επίσης, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων διατροφής στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα με ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Κανονισμοί για τον οίνο

Ως τμήμα της κοινής οργάνωσης των αγορών, ο αμπελοοινικός τομέας καλύπτεται από ειδικό κανονισμό ο οποίος περιλαμβάνει την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ. Άλλες νομοθετικές πράξεις καθορίζουν την εφαρμογή κανόνων για τα συστήματα ποιότητας, τους απαιτούμενους σχετικούς ελέγχους, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/34 της Επιτροπής όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2019/934 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων
 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής σχετικά με τις αμπελοφυτεύσεις, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων και τις υποχρεωτικές δηλώσεις

Κανονισμοί για τα αλκοολούχα ποτά

Οι κανονισμοί καθορίζουν τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων
 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1235 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ακύρωση της καταχώρισης και το μητρώο
 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1465 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 όσον αφορά τον ορισμό των μνειών σε νόμιμες ονομασίες αλκοολούχων ποτών ή σε γεωγραφικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά και τη χρήση τους στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση αλκοολούχων ποτών άλλων από τα αλκοολούχα ποτά στα οποία αναφέρεται η μνεία
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1236 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 όσον αφορά τις αιτήσεις καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος και την ακύρωση της καταχώρισης

Κανονισμοί για τα προϊόντα ορεινής παραγωγής

Η προαιρετική ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» θεσπίστηκε για να διευκολύνεται η επικοινωνία με την ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά την προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων που παράγονται υπό δυσχερείς συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν σε ορεινές περιοχές.

Κανονισμοί για τα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών

Τα μέτρα αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσχερείς φυσικές συνθήκες, όπως η άκρως περιφερειακή θέση τους. Με σκοπό τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των προϊόντων που παράγουν τέτοιες περιοχές, δημιουργήθηκε ειδικός λογότυπος ως προαιρετική ένδειξη ποιότητας. Ο κανονισμός καθορίζει τους κανόνες χρήσης αυτού του λογότυπου.

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης