Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Система за съвети в селското стопанство

Цели на системата за съвети в селското стопанство

Всички страни от Европейския съюз разполагат със система за съвети в селското стопанство. Системата помага на земеделските стопани по-добре да разбират и изпълняват правилата на ЕС по отношение на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и хуманното отношение към тях и доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Информация, предоставяна от системата

Системата за съвети в селското стопанство предоставя информация за:

 • задълженията на равнище стопанство, произтичащи от законоустановените изисквания и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (кръстосано съответствие);
 • селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда и за поддържането на земеделските площи (екологизиране);
 • мерките, предвидени в програмите за развитие на селските райони и насочени към модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации, пазарно ориентиране и насърчаване на предприемачеството;
 • изискванията за ефективно и устойчиво използване на водите и за тяхното опазване;
 • използването на фитосанитарни продукти;
 • интегрираното управление на вредителите.

Системата за съвети в селското стопанство може също така да предоставя информация за:

 • насърчаването на преобразуване на стопанства и разнообразяване на тяхната икономическа дейност;
 • управлението на риска и подходящите превантивни действия в случай на природни бедствия, катастрофи и болести по животните и растенията;
 • минималните изисквания за плащания за агроекология и климат, които надхвърлят задължителните стандарти, и минималните изисквания за торове и продукти за растителна защита, също и по отношение на биологичното земеделие;
 • смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях, биологичното разнообразие и опазването на водите.

Държавите от ЕС гарантират ясно разграничаване между предоставянето на съвети на земеделските стопани и проверяването на права, свързани с подпомагането на доходи.

ОСП за периода 2023—2027 г.

През юни 2021 г. след обширни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Това споразумение беше официално прието на 2 декември 2021 г., а ОСП за периода 2023—2027 г. влезе в сила на 1 януари 2023 г.

В рамките на ОСП за периода 2023—2027 г. предварителните условия и системите за екологизиране отразяват по-високите амбиции в областта на околната среда и допринасят за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Това включва въвеждането на екологични схеми, предоставящи по-силни стимули за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

Информация по темата

Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК)

Правно основание

Прилагането на системата за съвети в селското стопанство е обхванато от:

 • правилата относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика (Регламент (ЕС) № 1306/2013).

Новини