Skip to main content
Agriculture and rural development

Vin

Stöd och skydd för EU:s vinodlare, vinmakare, handlare och konsumenter genom politik, lagstiftning, märkning, handelsåtgärder och marknadsövervakning.

Bakgrund

EU är världens ledande vinproducent. Under åren 2014–2018 var den genomsnittliga årsproduktionen 167 miljoner hektoliter. EU har 45 % av världens vinodlingsareal, 65 % av vinproduktionen, 60 % av konsumtionen och 70 % av exporten.

Sedan den första samlade marknadsordningen inrättades 1962 har vinmarknaden utvecklats rejält. Den senaste reformen av vinsektorn antogs 2008. Den sågs sedan över och infördes i den samlade marknadsordningen 2013. Reformen har tre mål:

 • Göra EU:s vinproducenter ännu mer konkurrenskraftiga – främja de europeiska vinernas rykte och ta tillbaka marknadsandelar både i och utanför EU.
 • Göra marknadsreglerna enklare, tydligare och mer verkningsfulla för att få en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan.
 • Behålla EU:s bästa vinodlartraditioner och stärka odlingens roll för samhället och miljön på landsbygden.

År 2015 ersattes systemet för planteringsrätter med en ny ordning för tillstånd för plantering av vinstockar under 2016–2030 så att konkurrenskraftiga producenter kan öka sin produktion inom vissa gränser. På så sätt kan man också nå de allmänna målen om en harmoniserad, rationaliserad och förenklad lagstiftning.

EU:s reformer av vinmarknaden

EU:s marknadsordning för vin var i början en mycket öppen ordning utan planteringsbegränsningar och mycket få marknadsregleringsinstrument för att kunna hantera variationer i den årliga produktionen. Senare begränsades planteringsfriheten och kopplades samman med en praktiskt taget garanterad avsättning, vilket skapade ett stort strukturellt överskott.

 

 1. 2013

  Tanken med EU:s reform var att harmonisera, rationalisera och förenkla de bestämmelser i den gemensamma jordbrukspolitiken som antagits i samband med tidigare reformer.

 2. 2008

  Målet var att förbättra de europeiska vinernas konkurrenskraft och rykte och förenkla marknadsförvaltningsreglerna. Man ville också bevara den goda vinodlingstraditionen i EU och främja dess roll för samhället och miljön på landsbygden.

 3. 1999

  Reform strengthened the goal of achieving a better balance between supply and demand, allowing producers to bring production into line with a market demanding higher quality, and improved competitiveness in the long term – especially in the face of increased global competition following international trade agreement negotiations – by financing the restructuring of a large part of present vineyards

 4. 1980-talet

  Mot slutet av 1980-talet stärktes de ekonomiska incitamenten för att avveckla vinodlingar i syfte att minska produktionen.

 5. 1976-78

  Marknadsordningen blev mycket interventionistisk med förbudet mot nyplantering och skyldigheten att destillera överskottsproduktionen.

 6. 1962

  Den första gemensamma marknadsordningen

Stödprogram för vin

Stödprogrammen för vin infördes 2008 i samband med reformen av den samlade marknadsordningen och omfattade ursprungligen 13 åtgärder. Reformen av den samlade marknadsordningen 2013 innebar slutet för stöd till destillering av spritdrycker, krisdestillering och berikning.

Som kompensation infördes en ny innovativ åtgärd inom vinsektorn som ska utveckla nya produkter, processer och teknik för vinprodukter. Åtgärden sprider informationsåtgärder i EU för att främja ansvarsfull vinkonsumtion och informera om EU:s system för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

Man har också planterat om vinodlingar där det är nödvändigt efter att tidigare ha rivit upp äldre odlingar av växtskyddsskäl.

Vinproducerande EU-länder kan för närvarande stödja följande åtgärder:

 • Främja åtgärder i länder utanför EU
 • Informera konsumenterna om ansvarsfull konsumtion och EU:s kvalitetsordningar
 • Omstrukturera och omvandla vinodlingar och plantera om dem av hälsoskäl och växtskyddsskäl
 • Främja grön skörd
 • Ge ömsesidig hjälp
 • Främja skördeförsäkringar
 • Investera i företag
 • Utveckla nya produkter, processer och ny teknik med hjälp av innovativa metoder
 • Ta fram biprodukter vid destillering

De årliga EU-budgetanslagen fastställs per EU-land och tar hänsyn till några EU-länders överföringar till systemet med samlat gårdsstöd.

EU:s årliga stöd till vinsektorn (i miljoner euro)
 200920102011201220132014–2016Från 2017
Bulgarien16212227272727
Tjeckien3445555
Tyskland23313239393939
Grekland14192024242424
Spanien214284279358353210210
Frankrike172227224284280281281
Kroatien     1211
Italien238298294341337337337
Cypern3445555
Litauen0,030,040,050,050,050,050,05
Luxemburg0,30,50,50,60,6  
Ungern17232429292929
Malta0,20,30,30,40,4  
Österrike8111114141414
Portugal38525366656565
Rumänien42424242424848
Slovenien4556666
Slovakien3445555
Storbritannien0,20,20,20,30,3  

 

Handelsavtal

För att underlätta handeln mellan EU och länder utanför EU för EU-kommissionen bilaterala och multilaterala förhandlingar enligt Europeiska rådets förhandlingsdirektiv, vilket resulterar i bilaterala handelsavtal och frihandsavtal

Skyddade beteckningar för vin

I databasen eAmbrosia finns ett register över ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar i EU samt listor över skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar utanför EU i enlighet med bilaterala handelsavtal om vin.

Läs mer

Kvalitetsordningar

Rättslig grund

Vinsektorn regleras av lagstiftning som består av en grundläggande förordning, delegerade förordningar och genomförandeförordningar som kompletteras av riktlinjer och tolkning av lagstiftning.

Vinlistorna är tabeller som innehåller

 • kontaktuppgifter till ansvariga offentliga organ och myndigheter inom vinsektorn
 • information om vinodlingsområden och register
 • godkända druvsorter för produktion och regler om märkning.

Enligt EU-lagstiftningen ska listorna offentliggöras för berörda parter i och utanför EU.

Läs mer

Vinlagstiftning

EU:s vinlista

10 OKTOBER 2022
List of derogations to the maximum volatile acid content of wine
English
(367.63 KB - PDF)
Ladda ner

Marknadsövervakning

Observatoriet för vinmarknaden har den senaste marknadsövervakningen när det gäller tillverkning, lager, handel, områden och konsumtion. Här finns också information om EU:s och medlemsländernas stödprogram för vin för analys och utvärdering.

Kommittéer

Sektorsförvaltningskommittéerna har ersatts av en enda kommitté, kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

Grupper för civil dialog bistår kommissionen och hjälper till att hålla en regelbunden dialog med berörda parter om alla frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat landsbygdsutveckling.