Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Oliiviöljy

Yleiskatsaus oliiviöljyn tuotantoon ja kaupan pitämiseen EU:ssa.

Oliiviöljyn tuotanto EU:ssa

Euroopan unioni on oliiviöljyn johtava tuottaja, kuluttaja ja viejä.

EU tuottaa noin 67 prosenttia maailman oliiviöljystä. Oliivipuita viljellään EU:ssa noin 4 miljoonan hehtaarin alueella, lähinnä Välimeren maissa. Viljeltyyn alaan kuuluu sekä perinteisiä että voimaperäisiä ja erittäin voimaperäisiä viljelmiä.

EU:n suurimmat oliiviöljyn kuluttajat ovat Italia ja Espanja, joissa kummassakin vuotuinen kulutus on noin 500 000 tonnia. Kulutus henkeä kohti on suurin Kreikassa: noin 12 kg henkeä kohti vuodessa. Kaiken kaikkiaan EU:n osuus oliiviöljyn maailmanlaajuisesta kulutuksesta on noin 53 prosenttia.

Oliiviöljyjä ja oliivin puristemassaöljyjä on kahdeksan eri luokkaa:

 • ekstra-neitsytoliiviöljy
 • neitsytoliiviöljy
 • neitsytoliivilamppuöljy
 • puhdistettu oliiviöljy
 • jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuva oliiviöljy
 • oliivin puristemassaöljy
 • raaka oliivin puristemassaöljy
 • jalostettu oliivin puristemassaöljy.

Kaikkia luokkia ei voida myydä kuluttajille: ainoastaan ekstra-neitsytoliiviöljyä, neitsytoliiviöljyä, jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuvaa oliiviöljyä ja oliivin puristemassaöljyä voidaan myydä vähittäiskaupoissa.

Euroopan komissio on laatinut tietokoosteen, jossa on tarkempia tietoja oliiviöljyn luokista, ominaisuuksista ja tuotannosta.

27. HELMIKUUTA 2020
Factsheet: EU olive oil

Markkinatilanne

Kaupan osalta EU:n osuus maailman oliiviöljyn viennistä on noin 65 prosenttia. EU:n oliiviöljyn päävientikohteet ovat Yhdysvallat, Brasilia ja Japani.

EU:ssa toteutetaan kattavaa oliiviöljyn markkinaseurantaa, jonka tavoitteena on tuottaa monenlaisia tietoja oliiviöljyn markkinoista, muun muassa hinnoista, taseista, tuotannosta ja kauppaa koskevista luvuista, sekä tietoa Tunisiasta tuotetun oliiviöljyn tuontikiintiöstä.

Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:n kaupan pitämisen vaatimuksilla varmistetaan, että markkinoille toimitetaan maataloustuotteita, joiden laatu on vakioitu ja asianmukainen. Säännöillä halutaan vastata kuluttajien odotuksiin, helpottaa kaupankäyntiä ja varmistaa EU:n tuottajien tasapuoliset toimintaedellytykset. Oliiviöljyä koskevassa EU:n lainsäädännössä määritellään oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen eri luokat sekä niihin liittyvät määritysmenetelmät, joita EU-maiden valvontaviranomaisten on käytettävä. Lisäksi siinä säädetään merkintöjä ja pakkaamista koskevista säännöistä.

Oliiviöljyn luokat

Jotta oliiviöljyä voidaan pitää kaupan tiettyyn luokkaan kuuluvana, oliiviöljyn ominaisuuksien on noudatettava kyseiselle luokalle EU:n säännöissä vahvistettuja rajoja. Toimijoiden ja EU:n jäsenmaiden vastuulla on varmistaa, että näin toimitaan.

Oliiviöljyjen eri luokkien lajittelussa noudatetaan laatuparametreja, jotka liittyvät

 • fysikaalis-kemiallisiin erityisominaisuuksiin, joita ovat muun muassa happopitoisuus, peroksidiluku, rasvahappopitoisuus ja sterolikoostumus, ja
 • aistinvaraisiin ominaisuuksiin, kuten hedelmäisyys ja aistein havaittavien virheiden puute.

Neitsytoliiviöljyt

Neitsytoliiviöljyjä on kolme eri luokkaa:

 • Ekstra-neitsytoliiviöljy kuuluu korkeimpaan laatuluokkaan. Aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan se on virheetön ja hedelmäinen. Sen happopitoisuus saa olla enintään 0,8 prosenttia.
 • Neitsytoliiviöljyssä voi olla joitakin aistein havaittavia virheitä, joskin erittäin vähäisiä. Happopitoisuus saa olla enintään kaksi prosenttia.
 • Oliivilamppuöljy on laadultaan heikompi neitsytoliiviöljy, jonka happopitoisuus on yli 2 prosenttia. Siinä ei ole hedelmäisiä ominaisuuksia, ja sen aistein havaittavat virheet ovat huomattavia. Oliivilamppuöljyä ei ole tarkoitettu vähittäismyyntiin. Sitä jalostetaan tai käytetään teollisiin tarkoituksiin.

Muut oliiviöljyn luokat

Seuraavat oliiviöljyn luokat eivät ole neitsytoliiviöljyjä:

 • Jalostettu oliiviöljy on saatu viallisen neitsytoliiviöljyn (esim. oliivilamppuöljyn) jalostamisen tuloksena. Sitä ei ole tarkoitettu vähittäismyyntiin. Sen happopitoisuus on enintään 0,3 prosenttia.
 • Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuva oliiviöljy on saatu sekoittamalla jalostettua oliiviöljyä ja ekstra-neitsytoliiviöljyä ja/tai neitsytoliiviöljyjä. Sen happopitoisuus on enintään 1 prosentti.
 • Raaka oliivin puristemassaöljy on saatu oliivipuristeesta eli massasta, joka jää jäljelle, kun oliiviöljy on puristettu oliiveista.
 • Jalostettu oliivin puristemassaöljy saadaan jalostamalla raakaa oliivin puristemassaöljyä ja sekoittamalla sitä neitsytoliiviöljyjen kanssa. Sen happopitoisuus voi olla enintään 1 prosentti.

Vaatimustenmukaisuustarkastukset

EU-lainsäädännön mukaan EU-maiden on tehtävä vuosittain vähimmäismäärä tarkastuksia, joiden on oltava oikeassa suhteessa niiden alueella kaupan pidetyn oliiviöljyn määrän kanssa. Näin varmistetaan, että oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia noudatetaan. Tarkastuksilla pyritään todentamaan, että merkinnät ja pakkaukset ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia ja että öljyn luokka vastaa ilmoitettua luokkaa.

Komissio on teettänyt tutkimuksen EU:n oliiviöljyalan vaatimustenmukaisuustarkastusten toteuttamisesta (lokakuu 2019).

Seuraavat seikat otetaan huomioon määriteltäessä niiden vaatimustenmukaisuustarkastusten määrää, jotka kunkin EU-maan on tehtävä oliiviöljyn laadun valvomiseksi.

 • Vienti- ja kulutustiedot: Oliiviöljyä tuottavien EU-maiden (”tuottajajäsenvaltiot”) on tehtävä enemmän tarkastuksia kuin niiden EU-maiden, jotka eivät tuota oliiviöljyä (”ei-tuottajajäsenvaltiot”). Ekstra-neitsytoliiviöljy on tärkein tarkastettu luokka, koska sen osuus EU:n vähittäismyynnistä on suurin.
 • Riskianalyysi: Tarkastuksissa otetaan huomioon riskitekijät, kuten tuotteen ominaisuudet (esim. luokka, tuotantokausi, pakkaustoimet, varastointi, alkuperämaa/määrämaa, kuljetusväline tai erän tilavuus), aiempien tarkastusten tulokset, kuluttajien valitukset ja toimijoiden ominaisuudet.

Vaatimustenmukaisuustarkastusten tarkoituksena ei ole kuvata oliiviöljyn yleistä laatua Euroopan markkinoilla. Vaatimustenvastaisuuden havaitseminen auttaa EU-maiden viranomaisia huomaamaan mahdollisia puutteita toimitusketjussa. Havaitun sääntöjenvastaisuuden vakavuudesta riippuen EU-maat toteuttavat erilaisia toimia, esim. vetävät tuotteen pois markkinoilta ja määräävät toimijoille sakkoja tai jopa nostavat syytteen.

Euroopan komissio järjestää vuosittain seminaareja ja edistää EU-maiden välistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tarkastukset pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Tällä halutaan varmistaa, että kuluttajille on EU:ssa tarjolla laadukasta oliiviöljyä.

Pakkausmerkintätarkastukset

Pakkausmerkintätarkastuksilla varmistetaan, että nimitys tai kauppanimi, jolla tuotetta voidaan myydä kuluttajalle, noudattaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (liitteessä VII oleva VIII osa) ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/2104 sääntöjä.

Valinnaisia merkintävaatimuksia koskevat säännöt liittyvät esimerkiksi merkintöihin ”ensimmäinen kylmäpuristus” ja ”kylmäerotus”, makuun ja/tai tuoksuun viittaaviin aistinvaraisiin ominaisuuksiin ekstra-neitsytoliiviöljyn ja neitsytoliiviöljyn osalta ja sadonkorjuuvuoteen (komission delegoitu asetus (EU) 2022/2104).

Luokittelu

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/2104 vahvistetaan oliiviöljyn ja oliivin puristemassaöljyn tukiohjelmat. Asetuksessa vahvistetaan näiden öljyjen kunkin luokan laatu- ja puhtausparametrit. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2022/2105 vahvistetaan määritysmenetelmät, joita on käytettävä arvioitaessa öljyn yhdenmukaisuutta ilmoitetun luokan kanssa. Vastaavuus komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/2104 vahvistettujen ominaisuuksien kanssa on todennettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/2105 mukaisesti tekemillä vaatimustenmukaisuustarkastuksilla.

Viimeksi mainitussa asetuksessa säädetään säännöistä ja menetelmistä tuotteiden näytteenottoa sekä laatu- ja puhtausparametrien määrittämistä varten. EU-maiden hyväksymien arviointiraatien on todennettava neitsytoliiviöljyjen aistinvaraiset ominaisuudet.

Muuntyyppiset tarkastukset

Oliiviöljyalalle ominaisten tarkastusten lisäksi EU-maiden on varmistettava, että myös muita lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan. Yleinen elintarvikelainsäädäntö kattaa kaikki elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheet. Elintarvikemerkintöjä koskevilla yleisillä säännöillä varmistetaan, että kuluttajia ei johdeta harhaan öljyjen ominaisuuksien (koostumus, laatu, alkuperä, luokka, tuotantomenetelmä jne.) suhteen ja että öljyjen merkinnät ovat asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 vahvistettujen, elintarvikkeiden merkintöjä koskevien yleisten sääntöjen mukaisia.

Kansainväliset järjestöt

Kansainvälinen oliivineuvosto

EU on jäsenenä kansainvälisessä oliivineuvostossa, joka on oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla toimiva kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö. Se perustettiin Madridissa, Espanjassa vuonna 1959.

Kansainvälisen oliivineuvoston jäseniin kuuluvat nykyisin tärkeimmät oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien kansainväliset tuottajat ja viejät. Jäsenet edustavat 94 prosentin osuutta maailman oliivintuotannosta, ja tästä EU:n osuus on lähes 72 prosenttia.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius -komissio kehittää ja hyväksyy elintarvikestandardeja, jotka toimivat kansainvälisen elintarvikekaupan viitekehyksenä.

Oliiviöljyjä ja oliivin puristemassaöljyjä varten on oma standardi (CX-33-1981), jossa säädetään tuotteiden kuvauksesta, peruskoostumuksesta ja laatutekijöistä, merkintäsäännöistä sekä määritys- ja näytteenottomenetelmistä.

Standardia tarkistetaan parhaillaan, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa voimassa olevat kansalliset standardit Codex-standardin kanssa.

Komiteat ja asiantuntijaryhmät

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti käsittelemään muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja sen ulkopuolella. Komitea myös avustaa komissiota sen hyväksyessä täytäntöönpanosäädöksiä.

Puutarhaviljelyyn, oliiveihin ja väkeviin juomiin erikoistunut kansalaisvuoropuheluryhmä ja työryhmä antaa komissiolle mahdollisuuden käydä säännöllistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kaikista oliivialaan liittyvistä kysymyksistä.

Maatalousmarkkinoita käsittelevä asiantuntijaryhmä käsittää oliiviöljyyn erikoistuneiden kemistien alaryhmän, joka avustaa komissiota lainsäädännön valmistelussa ja politiikan määrittelyssä oliiviöljykemian ja siihen liittyvän standardoinnin alalla. Alaryhmä koostuu kansallisten hallintojen edustajista ja komission yksityishenkilöinä nimittämistä asiantuntijoista.

Oliiviöljyä koskeva lainsäädäntö

Oliiviöljystä annettuihin oikeusperustoihin kuuluu lainsäädäntöä, joka koskee oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimuksia, oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen ominaisuuksia, tuottajaorganisaatioita, tukiohjelmia, yksityistä varastointia ja hintailmoituksia.

Kaupan pitämisen vaatimukset

EU:n lainsäädännössä säädetään oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista.

Luomutuotanto

Luonnonmukaista maataloutta koskeva lainsäädäntö kattaa kaikki luomutuotannon alat ja perustuu useisiin keskeisiin periaatteisiin, joita ovat muun muassa muuntogeenisten organismien käytön kieltäminen sekä rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-aineiden käytön rajoittaminen.

Maantieteelliset merkinnät

Oliiviöljyn tuottajat voivat hakea rekisteröintiä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisesti saadakseen suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän.

Yksityinen varastointi

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1333/2013 määritellään ilmoitusvelvoitteet maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa.

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1238 vahvistetaan yhteiset säännöt yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä eräiden maataloustuotteiden alalla.

Merkittävät varastot EU:n tasolla sekä perättäiset hyvät sadot ovat luoneet tarjonnan ja kysynnän epätasapainon ja laskeneet hintoja. Tämän vuoksi Euroopan komissio on hyväksynyt oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tuen, jonka tavoitteena oli tasapainottaa markkinoita ja korottaa hintoja. Järjestely toteutettiin neljän hankintamenettelyn avulla: ensimmäinen marraskuussa 2019 ja viimeinen helmikuussa 2020.

Tukiohjelmat

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 611/2014 vahvistetaan oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tukiohjelmat.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 615/2014 määritellään tarkat säännöt oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta.

Asiakirjat

19. JOULUKUUTA 2023
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results